Izjava za javnost: Združevanje sindikalnih central ZSSS in KSS PERGAM

25. oktobra 2017 je v Domu sindikatov na Dalmatinovi 4 potekala novinarska konferenca, na kateri sta predsednica ZSSS, Lidija Jerkič, in predsednik KSS Pergam, Jakob Počivavšek, predstavila razloge in cilje združevanja ZSSS in KSS Pergam ter nadaljnje aktivnosti obeh sindikalnih central, ki bodo v zvezi s tem sledile… Foto: Blaž Samec, DELO

Izjava za medije po novinarski konferenci Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam (KSS Pergam)

 

25. 10. 2017 je v Domu sindikatov na Dalmatinovi 4 potekala novinarska konferenca, na kateri sta predsednica ZSSS, Lidija Jerkič, in predsednik KSS Pergam, Jakob Počivavšek, predstavila razloge in cilje združevanja ZSSS in KSS Pergam ter nadaljnje aktivnosti obeh sindikalnih central, ki bodo v zvezi s tem sledile.

KSS PERGAM in ZSSS, sindikalni centrali v Republiki Sloveniji, ki združujeta zaposlene zasebnega in javnega sektorja, ugotavljata:

  • da je glede na nacionalne, evropske in globalne trende na področju organiziranja delavcev v sindikate, človekovih in delavskih pravic, tudi kot posledic sprememb na trgu dela ter glede na izzive, pred katere je vedno pogosteje postavljeno temeljno načelo socialne države, smotrno tesnejše sodelovanje in povezovanje med sindikalnimi centralami,
  • da je interese članstva in delavstva na splošno možno učinkoviteje zastopati z združevanjem kadrovskih in materialnih resursov ter s skupnimi aktivnostmi in kampanjami, za katerimi stoji številčnejše, združeno članstvo,
  • da je potrebno s povezovanjem preseči razdrobljenost delavskega sindikalnega organiziranja, krepiti moč sindikalnih central in s tem ustvariti ugodnejše pogoje za nadaljnje delovanje in razvoj sindikalnega gibanja ter pospešiti organiziranje in povezovanje delavcev v sindikat,
  • da lahko k uresničitvi zgoraj navedenega prispevata s povezavo med ZSSS in KSS PERGAM.

Obe sindikalni centrali sta v mesecu oktobru sprejeli in podpisali skupen dokument, ki je podlaga za nadaljnje postopke združevanja in oblikovanja sindikalne centrale, ki bo močnejša tako po številu članstva, kot tudi po kadrovski in materialni plati in s tem bolj učinkovita in bolje pripravljena in opremljena za reševanje izzivov, s katerimi se soočajo delavci, sindikalno gibanje, in socialna država nasploh, kar je v interesu za prihodnost slovenskih delavk in delavcev, zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju.

Sindikalni centrali med cilji združevanja vidita predvsem izboljšanje položaja delavcev v Republiki Sloveniji s skupnimi sindikalnimi aktivnostmi in različnimi oblikami sindikalnega boja ter preseganje razdrobljenosti delavskega organiziranja ter odprtost za povezovanje in sindikalno sodelovanje za vse sindikate in konfederacije v interesu delavcev.

Povezovanje obeh central temelji na predanosti skupnim vrednotam, kot so solidarnost, enakopravnost, demokracija, vladavina prava, strokovnost in neodvisnost od političnih strank. Obe centrali sta tudi izpostavili, da sta odprti za morebitno naknadno povezovanje in vključevanje drugih sindikatov.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS: »Sindikati imamo nasprotnikov več kot dovolj, ne potrebujemo jih iskati še med seboj. Združevanje bo zato prihranilo energijo, ki jo bomo usmerili v prizadevanja za boljše življenje naših članov in članic. Večja povezanost, več strokovne pomoči, večja udarna moč, to je vodilo, ki nas je prepričalo, da moramo uspeti v združevanju in pokazati, da je združevanje mogoče.«

Jakob Počivavšek, predsednik KSS Pergam: »Prav članstvo in učinkovita ter kakovostna podpora sindikatom in članom ter članicam je v ospredju povezovanja. Obe sindikalni centrali združujeta dolgoletne izkušnje na področju sindikalnega delovanja, kadre z mnogo znanja in entuziazma ter izbor najboljših praks pri delu s članstvom in nudenjem strokovne pomoči. Vse to bo skupni sindikalni centrali omogočilo, da se učinkovito sooča z izzivi, s katerimi se srečujejo delavke in delavci v Sloveniji.«

 

Ljubljana, 25. 10. 2017