IZJAVA ZA JAVNOST – Problematika medicinskih sester

Vodstvo KSS PERGAM je na današnji novinarski konferenci podalo izjavo za medije v zvezi z urejanjem problematike srednjih medicinskih sester

IZJAVA ZA MEDIJE:

V KSS PERGAM z zaskrbljenostjo spremljamo brezbrižnost odločevalcev na politični in strokovni ravni, ko gre za urejanje problematike medicinskih sester. Počasi a vztrajno se pri nas utrjuje prepričanje, da temu botruje tudi neprimeren in sprenevedav odnos odgovornih do žensk na splošno. Že več let si prizadevamo, da bi odprta vprašanja, s katerimi se srečujejo medicinske sestre, uredili na sistemski ravni, žal pa zato pri odgovornih ni prave volje.

Pri oblikovanju rešitev glede vračanja plač, ki jih je nato z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejel Državni zbor, smo bili zelo zadržani, a so nas nazadnje obljube vseh odgovornih prepričale, da bodo nove rešitve omogočile korekten zaključek prehoda v nov plačni sistem tudi srednjim medicinskim sestram na intenzivnih terapijah III v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Z uveljavitvijo sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v začetku meseca julija letos je bila ena od temeljnih novosti ta, da je bila uzakonjena možnost ugovora zoper zapisnike o inšpekcijskem nadzoru, o katerem odloča ministrstvo, pristojno za javno upravo.

V KSS PERGAM že več let opozarjamo na sistemsko neurejen status medicinskih sester. Tako je bil leta 2009 s soglasjem ministrstva za zdravje, ministrstva za javno upravo, vodstva UKC Ljubljana ter Sindikata KC dogovorjena in izvedena ureditev položaja srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester v enotah intenzivne terapije III v UKC Ljubljana. Rešitve bi naj veljale do sistemske ureditve vseh vprašanj, ki so povezana z umestitvijo medicinskih sester v nov plačni sistem. S tega vidika je potrebno rešiti tudi pravično ureditev za tiste srednje medicinske sestre, ki so s študijem ob delu pridobile tudi formalno višjo izobrazbo.

V KSS PERGAM smo večkrat javno kritizirali ugotovitve inšpektorata, ki je omenjeno rešitev opredelilo kot napačno, kljub temu, da za te ugotovitve, po našem prepričanju, ni pravne podlage. Prav tako so, kot smo že omenili, z njo soglašali vsi odgovorni za pripravo in izvedbo predpisov s tega področja. Še zlasti smo kritizirali zahtevo po vračilu domnevno preveč izplačanih plač. Žal pa je UKC Ljubljana proti nekaterim medicinskim sestram tudi vložil tožbe za vračilo domnevno preveč izplačanih plač, saj je v tem videl edini način reagiranja na nerazumne zahteve inšpektorja, saj ugovor takrat ni bil možen.

Prav primer UKC Ljubljana je bil eden od temeljnih vzrokov za pripravo in sprejem zadnje spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, saj so situacijo, v kateri so se znašle medicinske sestre v UKC Ljubljana, kot izjemno problematično in nepravično javno izpostavljali tudi praktično vsi ministri, odgovorni za zdravstveni sistem ali pa za sistem plač. Kot ena od možnih rešitev tovrstnih zapletov je tudi možnost ugovora zoper zapisnik inšpekcijskega nadzora, ki po prejšnjem zakonu ni bila dana in pri kateri lahko sedaj minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju, preveri pravilnost ugotovitev in odločitev inšpektorja za plače.

Žal moramo danes ugotoviti, da kljub temu, da je bil ugovor zoper zapisnik inšpektorja s strani UKC Ljubljana podan, do danes po naših informacijah odločitve v zvezi s tem ugovorom ni. Prav tako kljub deklaratorni podpori medicinskim sestram s strani odgovornih ministrov do danes še ni bila sprejeta nobena odločitev, ki bi njihov položaj pravično uredila.

V KSS PERGAM zahtevamo, da se po več letih prelaganja odgovornosti za reševanje te problematike nemudoma sprejme taka rešitev, ki bo sistemsko uredila trenutno povsem nepravičen položaj srednjih medicinskih sester. Hkrati pričakujemo, da bo ministrstvo pristojno za plače sledilo ugovoru in ugotovilo napačnost zapisnika o inšpekcijskem nadzoru, zlasti v delu, ki se nanaša na plače medicinskih sester v enotah intenzivne terapije III, še posebej zato, ker jim je bila ta domnevno napačno določena plača določena na podlagi dogovora z ministrstvom pristojnim za plače.

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

dr. Janez Posedi, predsednik

Ljubljana, 2.10.2014