Konkurenčnost delavcev

Naziv projekta: “Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij”

Kratek opis projekta: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013”, razvojne prioritete “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve”; prednostne usmeritve “Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti”.

Naziv upravičenca: Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja: Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta: 191.178 EUR

Višina javnih virov financiranja: 184.309 EUR

Datum začetka projekta: 01. 08. 2013

Datum konca projekta: 31. 08. 2014

Kontaktna oseba: Nina Mežan, vodja projekta

Organ upravljanja: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) http://www.mgrt.gov.si/

Posredniško telo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) http://www.mddsz.gov.si/

Strukturni skladi Evropske unije http://www.eu-skladi.si/

V postopku izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014 v okviru 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 je bila med drugim izbrana in odobrena vloga KSS PERGAM za pridobitev sredstev z namenom izvedbe projekta.

Utemeljitev projekta:

Pri dosedanjem delu smo opazili neskladja v posameznih podjetjih med željeno izobrazbo ali kvalifikacijo in dejanskim stanjem glede izobrazbene strukture zaposlenih. S pomočjo analize, ki bo zajemala tako delavce, kakor tudi delodajalce, želimo na vzorčnih primerih priti do rešitev, ki bodo zaposlenim, ki to delo že opravljajo, omogočile pridobitev kvalifikacij ali izobrazbe ter s tem večje zaposlitvene možnosti. S pomočjo analize v posameznih podjetjih želimo ugotoviti politike oz. strategije konkretnih podjetij in njihov odnos do medgeneracijskega sodelovanja, prilagoditve delovnih mest starejšim in invalidom itd. Poleg konkretnih morebitnih sprememb in predlogov si bomo prizadevali, da politike podjetij zavzamejo stališče do naštetih ranljivih skupin delavcev in sodelujejo skupaj s podjetniškimi sindikati. Namen projekta je tudi, da politika vseživljenjskega učenja zaposlenih postane del strategije podjetij in da le-to predstavlja konkurenčno prednost podjetja, kot tudi zaposlenih. Poleg naštetega je namen tudi vzpodbuditi skupni interes tako predstavnikov delodajalcev, kakor tudi predstavnikov zaposlenih o konkurenčni prednosti bolje kvalificirane in izobražene delovne sile. Enako želimo tovrstni skupni interes poudariti tudi na nacionalni ravni, konkretno med reprezentativnimi nacionalnimi organizacijami delodajalcev ter predstavniki delojemalcev. Pomemben vidik se nam zdi tudi predstavitev zaposlitvenih možnosti v konkretnih podjetjih v lokalnem okolju, predstavitev poklicev in dela, delovanja socialnih partnerjev ipd. Obstoječe dobre prakse teh področij nameravamo predstaviti v prvi vrsti sindikalnim zaupnikom in jih tekom izobraževanja usposobiti za sooblikovanje skupnih politik s socialnimi partnerji t.j. delodajalci z namenom izvajanja možnosti pridobivanja izobrazbe in kvalifikacij oziroma v proces vključiti tudi predstavnike delodajalcev. Ciljnim skupinam pa bomo predstavili tudi konkretne dobre prakse iz tujine, predvsem na področju vseživljenjskega izobraževanja.

Namen projekta:

 • razvoj človeških virov za izboljšanje konkurenčnosti delavcev in podjetij;
 • uresničevanje skupnega cilja delodajalcev in delojemalcev za izboljšanje kvalifikacij, izobrazbene ravni in delovnih pogojev z namenom povečanja konkurenčnosti delavcev in podjetij;
 • ugotovitve dejanskega stanja ter konkretne uporabljive rešitve, ki bodo ciljnim skupinam dejansko pomagale pri zaposlitvenih možnostih;
 • povezanost podjetij z lokalnim okoljem in možnosti zaposlovanja lokalnega prebivalstva;
 • obveščanje in informiranje širše javnosti.

Strateški cilji projekta:

 • izboljšanje zaposlitvenih možnosti ciljnim skupinam;
 • sodelovanje pri sooblikovanju zaposlitvenih politik med delodajalci in delojemalci;
 • pridobivanje internih ali verificiranih potrdil o kvalifikacijah;
 • optimiziranje rednega izobraževanja in priprave za poklicno pot;
 • optimiziranje usklajevanja kvalifikacij delavcev s potrebami in projekcijo potreb;
 • optimiziranje vseživljenjskega učenja zaposlenih in njihovega kreativnega vključevanja v delovni proces;
 • optimiziranje novega zaposlovanja, aktivne politike zaposlovanja, aktivacije presežnih delavcev in iskalcev zaposlitve;
 • optimiziranje odprtosti pri novih oblikah zaposlitev, vključno za medgeneracijsko sodelovanje in usklajevanje zasebnega življenja s poklicnim pri usposabljanju in zaposlovanju;
 • optimiziranje ustvarjanja primernih delovnih pogojev za zaposlene z vidika plačila, intenzivnosti dela in zdravja pri delu;
 • optimiziranje konstruktivnega socialnega dialoga na ravni podjetja, panoge in države;
 • obveščanje širše javnosti o obravnavani problematiki;
 • vzpostavitev lastnih virov za medijske prestavitve projekta in lastne objave vseh projektnih aktivnosti.

Ciljne skupine:

 • socialni partnerji na vseh ravneh;
 • podjetja;
 • delavci;
 • sindikalni zaupniki in člani KSS PERGAM;
 • širša javnost.

Aktivnosti projekta:

 • izvedba raziskave “Izboljšanje konkurenčnosti delavcev in delovnih pogojev”, ki bo zajemala:

– analizo oz. študijo dejanskega stanja in potreb poklicnih kvalifikacij zaposlenih v 3 konkretnih podjetjih;
– analizo oz. študijo o medgeneracijskem sodelovanju v 3 konkretnih podjetjih;
– pripravo ukrepov in predlogov za večjo usklajenost kvalifikacij delovne sile s povpraševanjem;
– pripravo predlogov za rešitve glede strategij vseživljenjskega učenja v podjetjih, usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter sodelovanja s sindikatom v podjetju, implementacije inovativnih metod zaposlovanja ter medgeneracijskega sodelovanja;

 • organizacija študijskih krožkov v treh različnih podjetjih;
 • študijski obisk 1 v Veliki Britaniji (izobraževalna institucija) z namenom prenosa dobrih praks vseživljenjskega učenja;
 • študijski obisk 2 v Veliki Britaniji (socialni partnerji) z namenom prenosa dobrih praks vseživljenjskega učenja;
 • implementacija dobrih praks iz Slovenije in drugih držav EU v konkretna obravnavana podjetja z možnostjo prenosljivosti rešitev;
 • izvedba modula s tremi delavnicami z namenom pridobitve pogajalskih veščin in pravnih znanj;
 • organizacija in izvedba treh tematsko usmerjenih seminarjev za sindikalne zaupnike;
 • dvodnevni izobraževalni seminar z mednarodno udeležbo;
 • informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti o projektu s sledečimi aktivnostmi: – objave na spletnih straneh; – objave člankov v dnevnem časniku nacionalnega dosega; – izdaja posebne edicije internega glasila Pergamov obveščevalec; – novinarska konferenca;
 • izdaja publikacije, ki bo vsebovala opis analize ter predloge ukrepov in izboljšav;
 • nakup IKT opreme za potrebe izvedbe projekta.

Uporabnost rezultatov projekta:

Sama raziskava in prav tako predlagane rešitve so namenjene konkretnim uporabnikom, v prvi vrsti zaposlenim, posebnim kategorijam zaposlenih, kot so invalidi, mlajši in starejši delavci, šolajoči se mladini ter seveda socialnim partnerjem v podjetjih. Namen projekta je tudi prenosljivost dobrih praks, tako iz konkretnih podjetij, kakor tudi iz tujine z namenom transnacionalnosti. Projekt se s koncem financiranja ne zaključi, saj je naravnan trajnostno. Analize, predlogi in rešitve se bodo uporabljale na daljše časovno obdobje, orodja socialnih partnerjev, ki se tičejo skupnih politik, bodo izdelana za daljšo uporabo. Nenazadnje bodo tudi izobraževanja, ki jih bomo izvajali, sledila smeri iskanja trajnejših in dolgoročnejših rešitev. Publikacija, ki jo nameravamo izdati kot enega izmed rezultatov analize, bo zasnovana na tak način, da bo morebitnim uporabnikom omogočala tudi nadaljnjo informativno in vsebinsko podporo znotraj Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM.

V projektnem obdobju so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti in bili doseženi vsi predvideni rezultati projekta.

Članki v Medijih:

»SODELOVANJE SOCIALNIH PARTNERJEV PRI POVEČANJU KONKURENČNOSTI DELAVCEV IN IZBOLJŠANJU DELOVNIH POGOJEV KOT OSNOVE KONKURENČNOSTI PODJETIJ«: Članek_NOVEMBER 2013

KAKO SPODBUDITI ZAPOSLENE IN PODJETJA K IZBOLJŠANJU ZNANJ IN MOTIVACIJI ZAPOSLENIH: Članek_FEBRUAR 2014

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NI LE FRAZA, TEMVEČ JE PRVI POGOJ ZA USPEŠEN JUTRI: Članek_MAJ 2014

RAZISKAVA O IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV, DELOVNIH POGOJIH IN SOCIALNEM DIALOGU NA RAVNI PODJETJA: Članek_AVGUST 2014

Publikacije:

brošura “ZA NAPISOM NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN”:  PUBLIKACIJA_naslovnicaPUBLIKACIJA_končna