PRAVILNIK O PRAVNI POMOČI KSS PERGAM

Na podlagi 17. in 37. člena Statuta KSS PERGAM je Predsedstvo KSS PERGAM dne 3. 3. 2021 sprejelo  Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM__marec 2021

PRAVILNIK O PRAVNI POMOČI KSS PERGAM

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo način in pogoji pravnega varstva ter nudenja pravne pomoči članom sindikatov dejavnosti, poklicnih sindikatov in sindikatov posameznih delodajalcev, ki so s Konfederacijo sindikatov Slovenije – PERGAM (v nadaljevanju: KSS PERGAM) sklenili konfederalno pogodbo, ter individualnim članom KSS PERGAM, ki niso povezani v nobeno od navedenih oblik organiziranja in delovanja v okviru KSS PERGAM.

2. člen
Cilj pravilnika je določiti enoten sistem pravnega varstva ter nudenja pravne pomoči v okviru KSS PERGAM, ki bo zagotavljal učinkovito in kakovostno pravno zaščito ter enako obravnavo vseh delavcev-članov KSS PERGAM (v nadaljevanju: člani).
Določila tega pravilnika veljajo, v kolikor ni s konfederalno pogodbo med KSS PERGAM in posamezno obliko organiziranja in delovanja v okviru KSS PERGAM (poklicni sindikat, sindikat dejavnosti in druge oblike organiziranja in delovanja; v nadaljevanju: organizacijskimi oblikami KSS PERGAM) dogovorjeno drugače.

3. člen
Pravno varstvo in nudenje pravne pomoči zagotavlja KSS PERGAM svojim članom preko Službe pravne pomoči KSS PERGAM in pogodbenih odvetnikov.
Pravno pomoč preko pogodbenih odvetnikov lahko člani koristijo, če tako odloči vodja Službe pravne pomoči ali generalni sekretar KSS PERGAM, ki za ta namen delavcu izdata posebno napotnico, na kateri je zaveden tudi sklic na predmetni pravilnik ter njegove pogoje.

II. ORGANIZIRANOST SLUŽBE PRAVNE POMOČI KSS PERGAM

4. člen
Služba pravne pomoči KSS PERGAM je samostojna in neodvisna strokovna služba KSS PERGAM.
Služba pravne pomoči KSS PERGAM ima sedež na Trgu Osvobodilne fronte 14 v Ljubljani.
Glede na izkazane potrebe članstva KSS PERGAM in v dogovoru z organizacijskimi oblikami KSS PERGAM opravlja Služba pravne pomoči KSS PERGAM dejavnost pravne pomoči v obliki pravnih svetovalnic redoma ali občasno tudi izven sedeža po območju celotne Republike Slovenije.

5. člen
Delo Službe pravne pomoči KSS PERGAM je organizirano tako, da je časovno dostopno vsem članom KSS PERGAM.
Uradne ure Službe pravne pomoči KSS PERGAM na predlog vodje Službe pravne pomoči KSS PERGAM ali generalnega sekretarja KSS PERGAM s sklepom določi predsedstvo KSS PERGAM.
Ob sprejetju tega pravilnika so uradne ure Službe pravne pomoči KSS PERGAM ob torkih, med 10h in 12h, ter med 15h in 17h.

III. PRISTOJNOSTI SLUŽBE PRAVNE POMOČI KSS PERGAM

6. člen
Služba pravne pomoči KSS PERGAM mora z vsemi sredstvi, ki jih ima na voljo, najprej delovati tako, da nastali spor reši na miren način, v kolikor je to mogoče glede na okoliščine spora.

7. člen
KSS PERGAM zagotavlja pravno pomoč ter pravno varstvo članom organizacijskih oblik KSS PERGAM in individualnim članom KSS PERGAM z naslednjim obsegom pravnih storitev:
– dajanje pravnih nasvetov in priprava pravnih mnenj s področja delovnih in socialnih razmerij,
– zastopanje v delovnopravnih zadevah pred pristojnimi organi delodajalca,
– sestavljanje zahtevkov, tožb, pritožb in drugih vlog s področja delovnih in socialnih razmerij,
– zastopanje pred delovnimi in socialnimi sodišči in drugimi državnimi organi,
– zastopanje v zvezi z odškodninskimi zahtevki iz delovnega razmerja za poškodbe pri delu in v zvezi z delom ter za poklicne bolezni,
– zastopanje v sporih pred arbitražo in postopkih pomirjanja,
– zastopanje v postopkih alternativnih reševanj delovnih sporov.

8. člen
Nudenje pravne pomoči in pravnega varstva iz prejšnjega člena pomeni predvsem:
– posvet s pravnikom (ustni ali pisni nasvet),
– vlaganje vlog (zahtev za varstvo pravic in ugovorov) pri delodajalcu v postopkih varstva pravic,
– sestavljanje vlog in pritožb ter zastopanje v postopkih varstva pravic zoper odločitve pristojnih organov pri uveljavljanju socialnih pravic,
– sestavljanje tožb in ostalih vlog ter zastopanje v postopkih varstva pravic pred delovnimi in socialnimi sodišči ter v postopkih arbitraže,
– izvajanje drugih pravnih opravil v zvezi z varstvom pravic članov.

9. člen
Članu se zagotavlja pravna pomoč in pravno varstvo, ko so izčrpana vsa sredstva sindikalnega delovanja, v naslednjih individualnih delovnih in socialnih sporih:
– o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja,
– o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem,
– v zvezi z zagotavljanjem varnih in zdravih delovnih razmer na delovnem mestu in v delovnem okolju,
– v sporih o pravici do in iz obveznega pokojninskega zavarovanja,
– v sporih o pravici do in iz invalidskega zavarovanja,
– v sporih o pravici do in iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni oz. bolezni v zvezi z delom,
– v sporih o pravici do in iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
– v sporih o pravici do poplačila terjatev iz jamstvenega sklada,
– v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije.

10. člen
Pravica do zastopanja iz 7. do 9. člena tega pravilnika obsega zastopanje do pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe.
O pravici do zastopanja v postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS in Ustavnim sodiščem RS odloči KSS PERGAM glede na okoliščine primera in verjetnost uspeha v zadevi.
Primeri, v katerih lahko KSS PERGAM izjemoma zagotovi pravico do zastopanja v postopku pred Vrhovnim in Ustavnim sodiščem RS, so zlasti tisti, ki imajo sočasno:
a) dolgoročni ali širši pomen za KSS PERGAM ali članstvo ter
b) podano posebno okoliščino, zaradi katere je izjema smiselna (npr. vzorčni primeri v masovnih sporih članov, primeri, ki presegajo pomen konkretne zadeve oziroma primeri, v katerih ni sodne prakse ali odločitev v zadevi odstopa od enotne sodne prakse in podobno).
Odločitev o zastopanju pred Vrhovnim in Ustavnim sodiščem RS sprejme vodja Službe pravne pomoči ali generalni sekretar KSS PERGAM. Soglasje za zastopanje mora biti pisno.
Zastopanje po pravnomočnosti odločb, navedenih v prvem odstavku tega člena, v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi ali v postopkih izvršbe in zavarovanja, mora biti posebej pisno dogovorjeno, delavec pa je dolžan podpisati tudi posebno pooblastilo.

IV. NAČIN IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO PRAVNE POMOČI IN PRAVNEGA VARSTVA

11. člen
Pravico do pravne pomoči in pravnega varstva ima član, ki izpolnjuje pogoje:
1. da je član sindikata najmanj 6 mesecev pred nastankom dejanskega stanja, iz katerega izhaja pravica/dolžnost delavca, za katerega zahteva pravno pomoč ali pravno varstvo, ne glede na dejstvo, kdaj je pravico/dolžnost delavec uveljavljal pred delodajalcem, in
2. da redno plačuje članarino.
V kolikor je delavec individualni član KSS PERGAM, mora poleg pogoja iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjevati pogoj plačila članarine 1% od bruto plače, nadomestil plače ter drugih prejemkov, od katerih se obračunavajo prispevki za socialno zavarovanje.
V primeru po drugem v zvezi s tretjim odstavkom 10. člena tega pravilnika (t.j. ko je podan dolgoročni ali širši pomen za KSS PERGAM ali članstvo, ko je sočasno podana posebna okoliščina in ko je uspeh v zadevi vsaj verjeten) lahko KSS PERGAM zagotovi pravico do pravne pomoči in pravnega varstva tudi v primeru neizpolnitve obdobja iz prve točke prvega odstavka tega člena tega pravilnika. Odločitev sprejme vodja Službe pravne pomoči ali generalni sekretar KSS PERGAM.

12. člen
Član, ki uveljavlja pravico do pravne pomoči, se pravniku v Službi pravne pomoči KSS PERGAM izkaže s člansko izkaznico ter dokazilom o plačilu sindikalne članarine.
Član, ki uveljavlja pravico do pravne pomoči ali pravnega varstva, se pogodbenemu odvetniku izkaže s posebno napotnico, ki mu je bila izdana v skladu s 3. členom tega pravilnika.

13. člen
Član pooblasti pravnika v Službi pravne pomoči KSS PERGAM ali pogodbenega odvetnika za zastopanje s podpisom pooblastila.
V kolikor je za zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva potreben vpogled v druge zbirke podatkov ali posredovanje pri drugih organih, je to potrebno zapisati med pooblastili, ki se prenašajo na pooblaščenca.
Ko član pooblasti pravnika v Službi pravne pomoči KSS PERGAM ali pogodbenega odvetnika za uveljavljanje materialnih zahtevkov, podpiše tudi posebno pooblastilo sindikatu, katerega član je, oz. pooblastilo KSS PERGAM, za obračun in odtegnitev sindikalne članarine od celotnega iztoženega zneska, zneska iz sodne ali izvenosodne poravnave ali arbitražne odločbe oz. od tistega dela zneska, ki predstavlja prejemek, od katerega se plačuje članarina.

14. člen
Pravnik v Službi pravne pomoči KSS PERGAM ali pogodbeni odvetnik mora pred podpisom pooblastila članu na kratko obrazložiti, kakšne so njegove pravice in obveznosti v zvezi z uveljavljanjem pravice do pravne pomoči in med postopkom, v skladu s tem pravilnikom.

15. člen
Član je dolžan ob podpisu pooblastila pojasniti vsa relevantna dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in predložiti vsa dokazila. Pri presoji, katere navedbe in dokazila so relevantna, se ima delavec pravico posvetovati s pravnikom v Službi pravne pomoči KSS PERGAM ali pogodbenim odvetnikom.
Član se je dolžan odzivati na zahteve po podaji dokazil in informacij s strani pravnika v Službi pravne pomoči KSS PERGAM ali pogodbenega odvetnika, prav tako pa se je dolžan odzivati na odredbe in vabila sodišča. V primeru neodzivnosti člana se lahko pooblastila za zastopanje odpove ter delavca bremenijo do tedaj nastali stroški pogodbenega odvetnika. Odločitev o odpovedi pooblastila sprejme pogodbeni odvetnik ob soglasju vodje Službe pravne pomoči ali generalnega sekretarja KSS PERGAM.

16. člen
Član po podpisu pooblastila pogodbenemu odvetniku ne sme brez predhodnega posveta s pooblaščencem pravnikom iz Službe pravne pomoči KSS PERGAM ali pogodbenim odvetnikom sprejemati in dajati zavezujočih izjav v zvezi s pravico, ki jo vtožuje oz. s pravnimi sredstvi (npr. odpoved tožbenemu zahtevku, pripoznanje tožbenega zahtevka, umik tožbenega zahtevka, etc).
V primeru rešitve zadeve s sodno ali izvensodno poravnavo mora delavec uveljavljati vse stroške, ki jih je imel njegov odvetnik in ki v skladu s 21. členom tega pravilnika pripadajo odvetniku.
Če član ravna v nasprotju z zgornjima odstavkoma in nastali stroški pogodbenega odvetnika ne bodo priglašeni na način, predpisan z zakonom, se lahko pogodbeni odvetnik ne glede na izid postopka poplača iz sredstev člana .

17. člen
Pravna pomoč in pravno varstvo obsegata:
– kritje stroškov pravnika v Službi pravne pomoči KSS PERGAM ter
– najetje pogodbenega odvetnika za zastopanje v postopkih, s katerim se je KSS Pergam dogovoril, da je v primeru zastopanja njegovih članov v postopkih do plačila upravičen le v primeru uspeha (razen v primeru iz prejšnjega člena tega Pravilnika) in da si lahko nastale stroške v primeru uspeha poplača izključno iz sredstev nasprotne stranke.
Pravna pomoč in pravno varstvo ne krijeta:
– plačila sodne takse,
– stroškov za izvedbo dokazov,
– materialnih stroškov pogodbenega odvetnika v zvezi z zastopanjem ter
– stroškov nasprotne stranke in ostalih stroškov postopka.
Če je podana situacija iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika, lahko KSS PERGAM oziroma sindikat dejavnosti/poklica zagotovi tudi plačilo sodnih taks in drugih stroškov (tudi stroškov nasprotne stranke), in sicer deloma ali v celoti.
Odločitev o kritju sodnih taks in drugih stroškov sprejme vodja Službe pravne pomoči ali generalni sekretar KSS PERGAM. Soglasje za kritje stroškov, vključno z obsegom kritja stroškov, mora biti pisno.

18. člen
Član mora zaprositi za pravno pomoč in pravno varstvo praviloma najkasneje:
– 10 (deset) dni pred potekom roka za varstvo pravice oz. pred potekom roka za vložitev pravnega sredstva,
– v primeru stečaja nad delodajalcem najkasneje 30 dni pred iztekom roka za vložitev prijave terjatve in
– v primeru postopka prisilne poravnave najkasneje 15 dni pred iztekom roka za vložitev prijave terjatve.
V primeru, da je za pravno sredstvo z zakonom določen rok krajši od 10 dni, mora član zaprositi za pravno pomoč in pravno varstvo praviloma vsaj 2 (dva) dni pred iztekom roka.
Član je dolžan na zahtevo pravnika v Službi pravni pomoči KSS PERGAM ali pogodbenega odvetnika predložiti vso potrebno dokumentacijo v dogovorjenih rokih.
V kolikor član za pravno pomoč ali pravno varstvo zaprosi po preteku rokov iz prvega in drugega odstavka tega člena, lahko pravnik v Službi za pravne pomoči KSS PERGAM ali pogodbeni odvetnik zavrneta nudenje pravne pomoči in pravnega varstva.
Pravnik v Službi pravni pomoči KSS PERGAM ali pogodbeni odvetnik lahko izjemoma nudita pravno pomoč vse do poteka roka za varstvo pravice, če jima delovne obveznosti to omogočajo.

19. člen
Pravnik v Službi pravni pomoči KSS PERGAM oz. pogodbeni odvetnik lahko po proučitvi dokumentacije o sporni zadevi odklonita nadaljnje nudenje pravne pomoči članu, če ocenita:
– da so zahteve očitno neutemeljene,
– da je očitno prisotna težnja po pravdarstvu,
– da vloge ni mogoče sestaviti do poteka roka,
– da so pravna dejanja očitno nesmiselna.
Član lahko v primeru iz prvega odstavka tega člena nemudoma zahteva, če to okoliščine omogočajo, da dokumentacijo o spornem primeru prouči še vodja Službe pravne pomoči KSS PERGAM oziroma generalni sekretar KSS PERGAM (t.i. drugo mnenje).
Če je tudi drugo mnenje negativno, član v tej zadevi ne more več uveljaviti pravice do pravne pomoči.

20. člen
Član, ki tekom sodnega postopka v zvezi s pravico iz delovnega razmerja postane brezposeln in ostane brez prejemkov, od katerih bi plačeval članarino skladno s 11. členom tega pravilnika, ohrani pravico do zastopanja pred sodiščem pod pogojem, da najkasneje v roku 8 dni od poziva sindikata, katerega član je bil, zaprosi za nadaljevanje zastopanja in podpiše pooblastilo v skladu s tretjim odstavkom 13. člena tega pravilnika (pooblastilo za naknadni obračun in odtegnitev sindikalne članarine od pravnomočno dosojenega, dogovorjenega ali izterjanega zneska v višini sindikalne članarine sindikata, katerega član je), če take pooblastila ni podpisal že ob prevzemu zastopanja skladno s 13. členom tega pravilnika.
Če član, ki je postal brezposeln, ne podpiše pooblastila v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, mu lahko pooblaščenec odpove pooblastilo in o tem seznani sodišče. Velja, da v takšnem primeru član ni več upravičen do pravne pomoči in pravnega varstva.

V. SODELOVANJE Z ODVETNIKI IN ODVETNIŠKIMI DRUŽBAMI

21. člen
Pogodbeni odvetnik je do plačila stroškov za zastopanje članov KSS Pergam upravičen le v primeru uspeha (kar vključuje sklenitev sodne poravnave). Razen v primeru iz 16. člena tega pravilnika pogodbeni odvetnik plačila nastalih stroškov ne sme zahtevati od člana, temveč se lahko poplača izključno iz sredstev nasprotne stranke.
Navedba iz prvega odstavka tega člena, da odvetnik ne sme povračila stroškov postopka zahtevati od člana, ne pomeni, da odvetnik ni upravičen do povračila stroškov v primeru, da je nasprotna stranka stroške postopka nakazala neposredno članu. V takem primeru je član dolžan nakazana sredstva izročiti odvetniku oziroma jih lahko odvetnik v nasprotnem primeru od člana izterja v okviru izvršilnega postopka.

Zaradi davčnih predpisov in predpisov o odvetništvu morajo člani z odvetnikom skleniti pogodbo z vsebino iz prejšnjih odstavkov tega člena ter mu dati posebno pooblastilo, da se prisojeni stroški nakažejo na njegov fiduciarni račun, pri čemer lahko odvetnik te poračuna z nastalimi stroški, ter pooblastilo za izterjavo stroškov, ki jih je dolžna plačati nasprotna stranka, če ta teh ne plača prostovoljno.

VI. FINANCIRANJE SLUŽBE PRAVNE POMOČI KSS PERGAM

22. člen
Sredstva za financiranje delovanja Službe pravni pomoči KSS PERGAM se zagotavljajo iz članarine organizacijskih oblik KSS PERGAM in članarine individualnih članov KSS PERGAM.

VII. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Ta pravilnik začne veljati 14 dni po sprejemu. S pričetkom veljavnosti tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM z dne 13.10.2020.

Ljubljana, dne 3.3.2021

Predsedstvo KSS PERGAM
Jakob Krištof Počivavšek, predsednik KSS PERGAM