Statut

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (v nadaljevanju KSS PERGAM) je samostojna, nestrankarska, interesna organizacija delavcev, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov.

2. člen

KSS PERGAM je organizirana za območje Republike Slovenije kot zveza, v kateri se usklajujejo in uresničujejo interesi članov, povezanih v različne oblike organiziranja in delovanja.

3. člen

V KSS PERGAM so združeni člani sindikatov dejavnosti, ki so ustanovili KSS PERGAM ter člani sindikatov dejavnosti, poklicnih sindikatov, sindikatov posameznih delodajalcev oziroma člani drugih oblik sindikalnega organiziranja, ki so s KSS PERGAM sklenili konfederalno pogodbo.

Člani posamezniki, ki niso povezani v nobeno, v prvem odstavku tega člena navedeno obliko organiziranja, se lahko neposredno včlanijo v KSS PERGAM. Člani iz prvega in drugega odstavka tega člena so člani KSS PERGAM.

4. člen

V KSS PERGAM se delavci združujejo, da bi uresničevali in zagotavljali:

 • ekonomski in socialni položaj in interese v skladu z mednarodnimi konvencijami in ustavo RS,
 • varstvo in zaščito svojih pravic in interesov z vsemi oblikami aktivnosti, vključno s stavko,
 • pravico do soodločanja o temeljnih ekonomskih in socialnih vprašanjih,
 • solidarnost in solidarnostno pomoč,
 • strokovno izobraževanje in usposabljanje,
 • svobodo sindikalnega delovanja in organiziranja v skladu z mednarodnimi konvencijami,
 • sodelovanje z drugimi sindikati,
 • druge cilje in pravice iz programa KSS PERGAM.

5. člen

KSS PERGAM v izvajanju programskih in drugih usmeritev samostojno zastopa interese in zahteve članov in sicer predvsem v:

 • v pogajanjih na ravni posameznega delodajalca, poklica, dejavnosti in v pogajanjih za območje države
 • v organih upravljanja in nadzora posameznega delodajalca,
 • pri sklepanju kolektivnih pogodb,
 • pred pristojnimi sodišči, ko gre za individualno ali kolektivno varstvo pravic delavcev,
 • v pogajanjih s predstavniki Vlade in pri zastopanju in usklajevanju stališč v Državnem zboru, Državnem svetu in s predstavniki lokalnih oblasti,
 • pri interesnem sodelovanju in povezovanju z drugimi sindikati,
 • pri izvajanju sindikalnih pritiskov in stavk,
 • v dogovarjanju s političnimi strankami o ekonomskih in socialnih vprašanjih, pomembnih za člane sindikata.

6. člen

Statut in program dela KSS PERGAM sta temeljna akta. Statuti, programi in drugi dokumenti drugih oblik organiziranja morajo biti z njima usklajeni.

7. člen

KSS PERGAM deluje po načelih solidarnosti in vzajemnosti.

8. člen

KSS PERGAM samostojno in neposredno sodeluje z drugimi sindikati in se lahko z njimi povezuje v različne oblike sindikalnega povezovanja in sodelovanja.

9. člen

V cilju zaščite materialnega in socialnega položaja in interesov članov ter usklajevanja sindikalnih aktivnosti, se lahko v okviru KSS PERGAM organizirata ZVEZA SINDIKATOV PRIVATNEGA SEKTORJA-PERGAM in ZVEZA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA-PERGAM kot obliki delovanja Konfederacije PERGAM.

10. člen

Ime sindikata je Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, skrajšano KSS PERGAM, s sedežem v Domu GRAFIKA, Trg osvobodilne fronte 14/IV, Ljubljana.

11. člen

KSS PERGAM je pravna oseba in samostojen nosilec pravic in obveznosti, opredeljenih v statutu in drugih aktih.

KSS PERGAM ne odgovarja za obveznosti organizacijskih oblik KSS PERGAM, ki so pravne osebe in samostojni nosilci pravic in obveznosti, opredeljenih v njihovih statutih in drugih aktih.

KSS PERGAM lahko v interesu članstva nastopa kot ustanovitelj zavoda, ustanove, fundacije, podjetja ali kakšne druge pravne osebe, povezane s temeljno dejavnostjo KSS PERGAM.

12. člen

KSS PERGAM ima svoj pečat:

»Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM – Predsedstvo« z znakom iz celostne podobe v sredini.

13. člen

KSS PERGAM zastopa in predstavlja predsednik KSS Pergam, v njegovi odsotnosti pa generalni sekretar KSS PERGAM.

14. člen

KSS PERGAM je pravni naslednik Sindikata papirne, grafične in časopisno-informativne, založniške ter novinarske dejavnosti Slovenije.

15. člen

O izstopu sindikata dejavnosti, poklicnega sindikata ali sindikata posameznega delodajalca iz KSS PERGAM in odpovedi konfederalne pogodbe odloča najvišji organ sindikata dejavnosti, poklicnega sindikata, sindikata posameznega delodajalca.

O vstopu sindikata dejavnosti, poklicnega sindikata ali sindikata posameznega delodajalca v KSS PERGAM in o sklenitvi in odpovedi konfederalnih pogodb, odloča predsedstvo KSS PERGAM.

Predsedstvo KSS PERGAM lahko predsednika KSS PERGAM pooblasti za sklenitev ali odpoved konfederalnih pogodb.

II. ČLANSTVO

16. člen

Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

Član KSS PERGAM lahko postane delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, ali delavec, ki opravlja delo na drugi pravni podlagi.

Nezaposleni delavci in upokojenci, ki so bili člani KSS PERGAM, so lahko še naprej člani KSS PERGAM tudi, če niso več v delovnem razmerju.

Član KSS PERGAM lahko postane tudi član, ki je vključen vsindikat, ki ni združen v KSS PERGAM, ne more pa biti nosilec funkcij ali član organov Konfederacije PERGAM.

Delavec se včlani v sindikat s podpisom pristopne izjave KSS PERGAM v sindikatu na ravni delodajalca, lahko pa tudi v drugi stalni obliki organiziranja članov ali s podpisom pristopne izjave sindikata, ki je združen v KSS PERGAM.

Delavec, ki postane član KSS PERGAM, ima pravico do članske izkaznice KSS PERGAM.

17. člen

Član ima pravico:

 • da demokratično uveljavlja svoje interese in zahteve,
 • da sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju programa, statuta in drugih listin ter politike KSS PERGAM,
 • da sodeluje, organizira in izvaja sindikalne dejavnosti, pritiske in stavko,
 • da voli in je voljen v organe KSS PERGAM, razen če ta statut ne določa drugače,
 • da ugotavlja odgovornost in predlaga odpoklic članov organov KSS PERGAM v primeru neizvajanja programa, statuta in drugih listin, ter politike KSS PERGAM,
 • da je zaščiten, če bi bil zaradi sindikalnega delovanja ali članstva v KSS PERGAM postavljen v manj ugoden položaj, ali kakorkoli šikaniran,
 • do brezplačne pravne pomoči (pravno svetovanje in zastopanje v sporih iz delovnega razmerja) v skladu s Pravilnikom o pravni pomoči, ki ga sprejema predsedstvo KSSPERGAM,
 • do pomoči iz stavkovnega in solidarnostnega sklada KSS PERGAM v skladu s Pravilnikom o pomoči iz stavkovnega in solidarnostnega sklada, ki ga sprejema predsedstvo KSS PERGAM,
 • do strokovnega izobraževanja in usposabljanja, če je sindikalni zaupnik,
 • sodelovati v rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnostih,
 • druge pravice in ugodnosti v okviru sindikata.

Član pridobi vse pravice iz prejšnjega odstavka takoj po včlanitvi in ko začne plačevati članarino v skladu s Pravilnikom o financiranju iz 2. odstavka 35. člena tega statuta, razen pravice do brezplačne pravne pomoči in pomoči iz stavkovnega ter solidarnostnega sklada, ki jih pridobi po 6 mesecih od včlanitve in plačevanja članarine v skladu s Pravilnikom o financiranju iz 2. odstavka 35. člena tega statuta.

Obseg pravic iz 1. odstavka tega člena za člane sindikatov dejavnosti, poklicnih sindikatov in sindikatov pri posameznem delodajalcu, ki sklepajo konfederalno pogodbo s KSS PERGAM, se določi v konfederalni pogodbi. V konfederalni pogodbi se določi tudi kdaj člani sindikatov dejavnosti, poklicnih sindikatov ter člani sindikata posameznega delodajalca pridobijo pravice, določene v konfederalni pogodbi.

Član ima naslednje dolžnosti:

 • da plačuje članarino,
 • da deluje v skladu z določili tega statuta,
 • da sodeluje pri aktivnostih sindikata na vseh nivojih organiziranosti,
 • da se opredeljuje do vseh oblik in metod sindikalnega boja.

18. člen

Članstvo v sindikatu preneha:

 • z izstopom na podlagi pisne izjave,
 • s črtanjem, če zaradi neupravičenih razlogov ne plačuje članarine,
 • z izključitvijo, če grobo krši določila statuta (ali je deloval v nasprotju s statutom), če je škodoval interesom sindikata, če je ravnal v škodo sindikalnega premoženja, ali če je drugim članom sindikata preprečeval sodelovanje v stavki, ki jo je organiziral sindikat.

Sklep o črtanju in izključitvi sprejme sindikalna organizacija, v kateri je član organizacijsko povezan. Zoper sklep o črtanju in izključitvi se član lahko pritoži v roku 15. dni na predsedstvo KSS PERGAM, ki sprejme dokončen sklep.

Delavec, ki mu je prenehalo članstvo po prvi in drugi alinei prvega odstavka tega člena, lahko zopet postane član Konfederacije Pergam po 6 mesecih od prenehanja. Po ponovnem prenehanju se ne more več včlaniti v KSS Pergam, razen če predsedstvo KSS PERGAM ne odloči drugače.

19. člen

Oblike organiziranja in delovanja KSS PERGAM so:

 • sindikalni zaupnik,
 • sindikat pri posameznem delodajalcu,
 • poklicni sindikat,
 • sindikat dejavnosti,
 • Zveza sindikatov privatnega sektorja- PERGAM,
 • Zveza sindikatov javnega sektorja-PERGAM,
 • Aktiv mladih PERGAM
 • Sindikat PERGAM-ovih seniorjev in
 • interesne oblike organiziranja in povezovanja.

20. člen

Sindikalni zaupnik je pooblaščena oseba, izvoljena od članov, združenih v sindikat pri delodajalcu, ali oseba, imenovana od organov sindikata pri posameznem delodajalcu oz. organa KSS PERGAM, ki zagotavlja, varuje in zastopa interese članov sindikata.

KSS PERGAM s posebno odločbo oz. sklepom potrjuje legitimnost sindikalnih zaupnikov v cilju njihove zaščite in vzpostavljanja legitimnih partnerskih odnosov pri posameznem delodajalcu.

21. člen

Sindikat pri posameznem delodajalcu je temeljna oblika organiziranja in delovanja članov KSS PERGAM.

Sindikat pri posameznem delodajalcu je samostojen v določanju in izvajanju politike, uveljavljanju in zastopanju interesov svojih članov, v pogajanjih za kolektivno pogodbo na ravni delodajalca ter v načinu svojega delovanja in organiziranja.

Sindikat pri posameznem delodajalcu s pravili ali statutom določi način svojega delovanja in organiziranja, organe sindikata in njihovo sestavo.

Če pri posameznem delodajalcu sindikat ni organiziran, lahko naloge in pristojnosti sindikata na ravni delodajalca prevzame druga oblika organiziranja in delovanja članov KSS PERGAM, v katero so povezani člani pri posameznem delodajalcu.

22. člen

Sindikati posameznih dejavnosti in poklicni sindikati, združeni v KSS PERGAM, so oblika organiziranja KSS PERGAM in so samostojni v določanju in izvajanju politike, zastopanju interesov članov in v pogajanjih o kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicnih kolektivnih pogodbah.

Sindikati posameznih dejavnosti in poklicni sindikati lahko samostojno določajo oz. sprejemajo svoje programske usmeritve in druge listine, s katerimi določijo način organiziranja in delovanja, organe in njihovo sestavo.

23. člen

Zveza sindikatov privatnega sektorja-PERGAM je oblika delovanja KSS PERGAM.

V okviru Zveze sindikatov privatnega sektorja- PERGAM sindikati oblikujejo skupni interes članov, zaposlenih v privatnem sektorju in skupna stališča o temeljnih vprašanjih njihovega ekonomsko socialnega položaja.

Sindikati, povezani v Zvezo sindikatov privatnega sektorja, samostojno sprejemajo programske usmeritve in druge listine, s katerimi določijo način svojega delovanja.

24. člen

Zveza sindikatov javnega sektorja PERGAM je oblika delovanja KSS PERGAM.

V okviru Zveze sindikatov javnega sektorja PERGAM sindikati oblikujejo skupni interes članov, zaposlenih v javnem sektorju in skupna stališča o temeljnih vprašanjih njihovega ekonomsko socialnega položaja.

Sindikati, povezani v Zvezo sindikatov javnega sektorja PERGAM, samostojno sprejemajo programske usmeritve in druge listine, s katerimi določijo način svojega delovanja.

25. člen

Sindikat PERGAM-ovih seniorjev je oblika organiziranja in delovanja upokojenih članov KSS PERGAM.

V okviru Sindikata PERGAM-ovih seniorjev se oblikujejo skupni interes upokojencev, včlanjenih v KSS PERGAM, in skupna stališča o temeljnih vprašanjih njihovega ekonomsko socialnega položaja.

Sindikat PERGAM-ovih seniorjev deluje samostojno in neodvisno, v skladu s svojimi pravili in določili tega statuta.

V okviru Sindikata PERGAM-ovih seniorjev deluje Aktiv grafičnih seniorjev,, v katerega so povezani upokojeni grafični delavci. Aktiv grafičnih seniorjev v okviru Sindikata PERGAM-ovih seniorjev deluje samostojno in neodvisno, v skladu s svojimi pravili in določili tega statuta.

25.a člen

Aktiv mladih PERGAM je oblika delovanja KSS PERGAM, v katero so povezani člani, ki jih imenujejo sindikati dejavnosti in poklicni sindikati.

V okviru Aktiva mladih PERGAM se oblikujejo skupni interesi mladih, včlanjenih v KSS PERGAM, in skupna stališča o temeljnih vprašanjih njihovega ekonomsko socialnega položaja.

Sindikati dejavnosti in poklicni sindikati v Aktiv mladih PERGAM imenujejo po enega člana, katerega starost mora biti ob imenovanju nižja od 35 let. Člani aktiva izmed sebe izvolijo predsednika.

Aktiv mladih PERGAM deluje samostojno in neodvisno, v skladu s svojimi pravili in določili tega statuta.

III. ORGANI

26. člen

Organi Konfederacije PERGAM so:

 • generalna skupščina,
 • predsedstvo,
 • predsednik,
 • statutarna komisija
 • nadzorni odbor

27. člen

Generalna skupščina

Generalna skupščina je najvišji organ KSS PERGAM, ki se sklicuje vsaka štiri leta.

Generalna skupščina se na podlagi odločitve predsedstva KSS PERGAM lahko izjemoma skliče po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, vendar najkasneje v roku enega leta po preteku tega roka.

Sestava generalne skupščine KSS PERGAM je odvisna od števila članov v posameznem sindikatu dejavnosti ali v poklicnem sindikatu in od obsega financiranja KSS PERGAM s strani članov sindikata dejavnosti ali poklicnega sindikata, glede na Pravilnik o financiranju iz 2. odstavka 35. člena tega statuta oziroma glede na konfederalno pogodbo.

Generalna skupščina:

 • določa politiko KSS PERGAM,
 • sprejema programske usmeritve,
 • določa strategijo delovanja,
 • imenuje delovne organe skupščine,
 • obravnava in sprejema poročilo za preteklo obdobje,
 • ocenjuje delovanje KSS PERGAM in njenih organov,
 • sprejema statut KSS PERGAM,
 • odloča o ukinitvi delovanja KSS PERGAM,
 • ugotavlja in razglaša volilni rezultat volitev predsednika KSS PERGAM , izvedenih na skupščinah sindikatov dejavnosti in poklicev,
 • voli predsednika KSS PERGAM v primeru iz 4. in 5. odstavka 29. člena
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in splošnimi akti KSS PERGAM.

28. člen

Predsedstvo

Predsedstvo KSS PERGAM je najvišji organ KSS PERGAM med dvema skupščinama.

Predsedstvo je organ s stalno sestavo, ki ga sestavljajo predsedniki in podpredsedniki sindikatov dejavnosti, predsedniki poklicnih sindikatov, po en predstavnik Zveze sindikatov privatnega sektorja in po en predstavnik Zveze sindikatov javnega sektorja, predsednik Aktiva mladih PERGAM, predsednik KSS PERGAM ter generalni sekretar KSS PERGAM.

Sindikat dejavnosti in poklica lahko v obdobju med dvema Generalnima skupščinama svojega člana v Predsedstvu KSS PERGAM tudi zamenja v primeru zamenjave predsednika sindikata dejavnosti ali poklica oziroma podpredsednika sindikata dejavnosti, o čemer mora pisno obvestiti predsednika KSS PERGAM in Generalnega sekretarja KSS PERGAM. Smiselno enako velja za predstavnika Zveze sindikatov privatnega sektorja in predstavnika Zveze sindikatov javnega sektorja, za sindikate poklicev ter za predstavnika Aktiva mladih PERGAM.

Predsedstvo vodi in sklicuje predsednik KSS PERGAM, v njegovi odsotnosti pa generalni sekretar.

Seja predsedstva mora biti sklicana, če to zahteva najmanj 1/3 članov Predsedstva KSS PERGAM. Če kljub zahtevi za sklic seje predsedstva v roku enega meseca od podane zahteve Predsednik oziroma v njegovi odsotnosti Generalni sekretar ne skliče seje Predsedstva, lahko sejo Predsedstva skliče član Predsedstva, ki ga za sklic seje izmed sebe določijo člani Predsedstva, ki so sklic seje zahtevali.

Predsedstvo ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • uresničuje in izvaja programe in usmeritve KSS PERGAM,
 • odloča o posameznih aktivnostih in vprašanjih, pomembnih za ekonomski in socialni položaj članov,
 • oblikuje skupno podlago za pogajanja in pooblašča predsednika za podpis kolektivnih pogodb s splošno veljavnostjo in drugih dogovorov in sporazumov,
 • organizira razne oblike pritiskov, vključno s splošno stavko (sprejema stavkovna pravila) in druge oblike sindikalnega boja,
 • obravnava pobude, predloge in zahteve članov, sindikatov pri posameznem delodajalcu in sindikatov posameznih dejavnosti in poklicnih sindikatov,
 • koordinira delo sindikatov posameznih dejavnosti in poklicnih sindikatov in zvez,
 • sklicuje generalno skupščino, če je v skladu s 4. alineo 6. odstavka 29. člena ne skliče predsednik KSS PERGAM,
 • v skladu s kriteriji, določenimi v 3. odstavkom 27. člena, določa sestavo generalne skupščine KSS PERGAM,
 • sprejema pravilnik o volitvah predsednika KSS PERGAM, s katerim se določi kandidacijski postopek, postopek in način volitev, roke za izvedbo posameznih volilnih opravil in druga vprašanja, povezana z volitvami,
 • sprejema poslovnik o organiziranosti in delu KSS PERGAM in njenih organov,
 • sprejema pravilnike o urejanju posameznih področij aktivnosti KSS PERGAM in druge splošne akte,
 • sprejema Pravilnik o pravni pomoči in Pravilnik o solidarnostnih pomočeh, obravnava poročilo nadzornega odbora in v zvezi s tem sprejema ustrezne sklepe,
 • sprejema predlog programa dela KSS PERGAM, predlog sprememb in dopolnitev statuta in predloge drugih dokumentov za generalno skupščino KSS PERGAM,
 • imenuje statutarno komisijo,
 • imenuje člane v organe posameznih družb, organizacij in države,
 • odloča o sodelovanju z drugimi sindikati,
 • odloča o vstopu posameznega sindikata dejavnosti ali poklicnega sindikata v KSS PERGAM,
 • odloča o sklenitvi in odpovedi konfederalne pogodbe in daje pooblastilo predsedniku KSS PERGAM za sklenitev in odpoved konfederalnih pogodb,
 • vodi kadrovsko politiko KSS PERGAM,
 • na predlog predsednika KSS PERGAM imenuje generalnega sekretarja,
 • odloča o pritožbi člana zoper sklep o črtanju ali izključitvi,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in splošnimi akti KSS PERGAM.

29. člen

Predsednik

Kandidata za predsednika lahko predlagajo sindikati pri posameznem delodajalcu, organi sindikatov dejavnosti in poklicnih sindikatov, predsedstvo in drugi organi KSS PERGAM. Za predsednika lahko na volitvah kandidira kandidat, ki ga v kandidacijskem postopku predlaga ali podpre najmanj en sindikat dejavnosti ali poklicni sindikat. Kandidacijski postopek za predsednika mora biti končan najmanj 60 dni pred sejo generalne skupščine KSS PERGAM.

Predsednika volijo skupščine oziroma najvišji organi sindikatov dejavnosti in poklicnih sindikatov, izid volitev pa ugotavlja in razglaša volilna komisija generalne skupščine KSS PERGAM. Volitve predsednika morajo biti končane najkasneje 30 dni pred sejo generalne skupščine KSS PERGAM.

Predsednik KSS PERGAM je izvoljen, če ga izvolita najmanj dve tretjini sindikatov iz drugega odstavka tega člena.

V kolikor predsednik KSS PERGAM ni izvoljen na podlagi drugega in tretjega odstavka tega člena, predsednika KSS PERGAM voli generalna skupščina KSS PERGAM. V tem primeru je predsednik Konfederacije PERGAM izvoljen, če dobi večino glasov delegatov, prisotnih na generalni skupščini KSS PERGAM.

V kolikor predsednik KSS PERGAM ni izvoljen tudi na podlagi četrtega odstavka tega člena, predsedstvo skliče novo generalno skupščino KSS PERGAM najkasneje v naslednjih treh mesecih. V tem primeru se ponovi postopek volitev predsednika na način iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.

Mandat predsednika se podaljša do izvolitve novega predsednika.

Naloge in pristojnosti Predsednika:

 • zastopa in predstavlja KSS PERGAM,
 • skrbi za zakonitost in dosledno spoštovanje statuta in drugih splošnih aktov ter odločitev organov KSS PERGAM,
 • skrbi za uresničevanje sklepov organov KSS PERGAM,
 • sklicuje generalno skupščino,
 • usklajuje delo organizacijskih oblik KSS PERGAM in daje navodila in smernice za njihovo delo,
 • sklicuje in vodi predsedstvo KSS PERGAM,
 • po pooblastilu predsedstva KSS PERGAM podpisuje kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo, dogovore in sporazume na ravni države,
 • predlaga kandidata za generalnega sekretarja,
 • po pooblastilu predsedstva sklepa in odpoveduje konfederalne pogodbe,
 • opravlja druge naloge v skladu z določili tega statuta in sklepi organov KSS PERGAM.

30. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ, ki ga sestavljajo predsedniki sindikatov tistih dejavnosti, za katere veljajo določila Pravilnika o financiranju programa dela in dejavnosti KSS PERGAM.

Nadzorni odbor:

 • spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanja KSS PERGAM,
 • nadzira porabo sredstev v skladu s splošnim aktom, finančnim načrtom in sklepi organov,
 • pregleduje finančno poročilo KSS PERGAM,
 • poroča predsedstvu KSS PERGAM,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov KSS PERGAM.

31. člen

Statutarna komisija

Statutarna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje predsedstvo.

Statutarna komisija:

 • razlaga določila statuta KSS PERGAM
 • skrbi za medsebojno usklajenost med statuti sindikatov dejavnosti Slovenije, statuti drugih oblik organiziranosti sindikatov in Statutom KSS PERGAM,
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta KSS PERGAM.

32. člen

Mandat

Mandat organov KSS PERGAM traja 4 leta.

V primeru iz drugega odstavka 27. člena se mandat organov KSS PERGAM, članov organov in nosilcev funkcij podaljša do sklica generalne skupščine KSS PERGAM, vendar največ za eno leto.

Mandat nosilcev funkcij in članov organov je enak mandatu organov.

Kandidat za posamezno funkcijo je lahko samo član KSS PERGAM.

Nosilci funkcij in člani organov KSS PERGAM so lahko izvoljeni oziroma imenovani v isti organ oziroma funkcijo večkrat zaporedoma.

Mandat nosilcev funkcij in članov organov KSS PERGAM začne teči z dnem izvolitve.

V kolikor član organov ali nosilec funkcij KSS PERGAM zaradi odstopa ali iz drugih objektivnih okoliščin ne želi ali ne more biti več član organa ali nosilec funkcije KSS PERGAM, imenuje novega člana ali nosilca funkcije do izteka mandata organa predsedstvo KSS PERGAM, razen če ta statut ne določa drugače.

V kolikor zaradi odstopa, konflikta interesov ali iz drugih objektivnih okoliščin pred iztekom mandata Predsednik KSS PERGAM ne želi ali ne more več opravljati funkcije Predsednika, prevzame pooblastila Predsednika Generalni sekretar, in sicer z dnem, ko se Predsedstvo KSS PERGAM na seji seznani z odstopom oziroma z okoliščinami, zaradi katerih Predsednik ne more več opravljati funkcije Predsednika, in v zvezi s tem sprejme ugotovitveni sklep. Sejo Predsedstva KSS PERGAM v primeru odstopa Predsednika ali nastopa objektivnih okoliščin, zaradi katerih ne more več opravljati funkcije Predsednika, skliče Generalni sekretar na pobudo najmanj 1/3 članov Predsedstva KSS PERGAM.

V kolikor bi v primeru iz prejšnjega odstavka od seje Predsedstva KSS PERGAM, na kateri je le-to sprejelo ugotovitveni sklep, do izteka mandata Predsednika KSS PERGAM minilo več kot 1 leto, Predsedstvo KSS PERGAM skliče izredno Generalno skupščino KSS PERGAM najkasneje v naslednjih treh mesecih in izvede postopek volitev predsednika na način iz drugega in tretjega odstavka 29. člena tega Statuta. Do izvolitve novega predsednika KSS PERGAM pa pooblastila predsednika KSS PERGAM izvaja Generalni sekretar.

IV. GENERALNI SEKRETAR

33. člen

Generalnega sekretarja, na predlog predsednika KSS PERGAM, imenuje predsedstvo KSS PERGAM.

Mandat generalnega sekretarja je vezan na mandat predsednika KSS PERGAM. V primeru iz osmega odstavka 32. člena tega Statuta se mandat generalnemu sekretarju izteče takrat, ko bi se, upoštevajoč določbe tega statuta, iztekel mandat predsedniku KSS PERGAM.

Generalni sekretar ima naslednje naloge in pristojnosti:

 • nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in v primeru iz osmega odstavka 32. člena tega Statuta,
 • je podpisnik transakcijskega računa,
 • opravlja strokovno delo za potrebe KSS PERGAM,
 • vodi in usklajuje delovanje strokovnih služb,
 • opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov KSS PERGAM.

V. ODLOČANJE

34. člen

Odločitve v organih KSS PERGAM se sprejemajo na demokratičen način.

Sindikati posameznih dejavnosti, poklicni sindikati in sindikati pri posameznem delodajalcu imajo pravico uveljavljati svoja stališča in interese, tako v postopku sprejemanja odločitev, kot tudi pri njihovem izvajanju.

Pri sprejemanju odločitev v organih KSS PERGAM mora biti prisotna večina članov organa.

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov, razen če ni dogovorjena kvalificirana večina (večina vseh članov organa).

S kvalificirano večino se obvezno sprejema statut, odločitev o povezovanju KSS PERGAM z drugimi sindikati, odločitev o stavki, ki jo napoveduje KSS PERGAM, sklepi glede višine članarine in odločitve o razdružitvi in ukinitvi KSS PERGAM.

VI. FINANCIRANJE

35. člen

KSS PERGAM financira svoje programe in dejavnost s članarino in drugimi lastnimi viri.

Skupščine sindikatov dejavnosti sprejmejo Pravilnik o financiranju programa dela in dejavnosti KSS PERGAM, v katerem določijo višino članarine, osnovo za plačevanje članarine ter politiko financiranja programov dela KSS PERGAM.

Način financiranja, osnove za določanje članarine in višina članarine se lahko določi tudi s konfederalno pogodbo.

KSS PERGAM lahko v skladu s programskimi usmeritvami ustanavlja namenske sklade.

VII. STROKOVNE SLUŽBE

36. člen

Strokovna in administrativno-tehnična dela in naloge za potrebe KSS PERGAM in njenih organizacijskih oblik opravlja strokovna služba. Način njenega organiziranja in delovanja se lahko določi s posebnim splošnim aktom, ki ga sprejme predsedstvo KSS PERGAM.

VIII. PRAVNA POMOČ

37. člen

KSS PERGAM samostojno ali skupaj z drugimi ustanavlja službe pravne pomoči, ki zagotavljajo članom brezplačno pravno pomoč pri varstvu njihovih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Obseg pravice do brezplačne pravne pomoči iz naslova članstva v KSS PERGAM se določi v skladu s Pravilnikom o pravni pomoči, ki ga sprejema predsedstvo KSS PERGAM.

IX. PRIZNANJA IN ODLIČJA

38. člen

Priznanja in odličja določi predsedstvo KSS PERGAM ali predsednik KSS PERGAM. Priznanja in odličja članom podeljujejo organi KSS PERGAM v skladu s pravilnikom o priznanjih.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

KSS PERGAM nadaljuje stanovsko dejavnost Sindikata papirne, grafične in časopisno informativne, založniške ter novinarske dejavnosti Slovenije, ustanovljenega 7. marca 1990 in s tem tudi stanovsko dejavnost Sindikata grafičnih delavcev, ustanovljenega 19. februarja 1868.

KSS PERGAM je kot pravni naslednik Sindikata papirne, grafične in časopisno informativne, založniške ter novinarske dejavnosti Slovenije, dedič celotnega premoženja Društva grafičnih delavcev Slovenije, ustanovljenega kot strokovne delavske organizacije. To se nanaša na Dom GRAFIKA (Ljubljana, Trg OF 14), ki je čisto grafično premoženje, v celoti zgrajeno s prispevki članov.

40. člen

Statut KSS PERGAM in njegove spremembe in dopolnitve sprejema generalna skupščina KSS PERGAM.

Statut KSS PERGAM razlaga statutarna komisija KSS PERGAM.

Statut in spremembe in dopolnitve so veljavne z dnem, ko jih sprejme generalna skupščina KSS PERGAM.

Statuti, sindikatov dejavnosti, statuti poklicnih sindikatov, Statut KSS PERGAM in drugi statutarno-izvedbeni akti morajo biti medsebojno usklajeni.

Ta statut je bil sprejet na Skupščini KSS PERGAM v Ljubljani dne 5. junija 1991, spremembe pa na Generalnih skupščinah 21. junija 2002, 18. maja 2007, 30. septembra 2011 in 25.9.2015.

Jakob Počivavšek, Predsednik KSS PERGAM

Ljubljana, 25. 9. 2015