Boljša usposobljenost

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija

Naziv projekta: »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«

Finančna podpora projekta: Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Naziv upravičenca: Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
Naziv projektnega partnerja: Gospodarska zbornica Slovenije

Vrednost projekta: 499.977,00 EUR

Delež sofinanciranih sredstev iz EU: 80 %
Delež sofinanciranih sredstev iz SLO: 20 %

Datum začetka projekta: 11. 12. 2017
Datum zaključka projekta: 30. 9. 2021

Kontaktna oseba: Nina Mežan, vodja projekta

Organ upravljanja: Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko http://www.svrk.gov.si/
Posredniški organ: RS Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

V postopku izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2017 in objavljen popravek javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 26/2017, je bila med drugimi izbrana in odobrena vloga KSS PERGAM za pridobitev sredstev z namenom izvedbe projekta.

KRATEK OPIS PROJEKTA:

Projekt »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog« bo s svojimi aktivnostmi (raziskavo, študijskimi obiski, formalnimi in neformalnimi izobraževanji, publikacijami, razvojem novih elektronski oblik – E-učilnico, mobilno aplikacijo) bistveno pripomogel k boljši usposobljenosti zaposlenih v Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM. Namen projekta pa ni zgolj pridobitev znanj zaposlenih, temveč tudi prenos znanja na člane KSS Pergam, konkretno sindikalne zaupnice in zaupnike ter tako širjenje pridobljenih znanj do zaposlenih v podjetjih in zavodih ter partnerja v projektu GZS, da bi se lahko učinkovito soočili z izzivi na trgu dela v prihodnje in ohranili korak s posledicami teh izzivov. Prizadevali si bomo, da bodo v projektu zajeti deležniki iz vzhodne in zahodne regije RS ter zastopanost deležnikov javnega in privatnega sektorja na vseh ravneh – evropski, državni, panožni, podjetniški, zavodski.

NAMEN PROJEKTA:

Namen projekta je usposobiti predvsem zaposlene in sindikalne zaupnike do te mere, da bodo sposobni podajati predloge in mnenja ter izvajati konkretne aktivnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu socialnemu dialogu na vseh ravneh. To pomeni, da bodo izobraževanja in usposabljanja namenjena pridobivanju tistih konkretnih znanj, ki bodo omogočala, da bodo akterji lahko aktivno sodelovali v razpravah o reformah, spremembah zakonodaje na vseh področjih, povezanih s trgom dela, zlasti pa tudi v kolektivnem dogovarjanju in socialnem dialogu na vseh ravneh, vključno na ravni delodajalca ter ne nazadnje pri svetovanju in individualnemu delu s članstvom in drugimi zaposlenimi. S tem želimo krepiti kompetence za zagotavljanje pravne države ter vplivati na oblikovanje javnih politik s področja trga dela in izboljšanje položaja vseh zaposlenih, zlasti v tistih dejavnostih, kjer se spremembe na trgu dela zaradi tehnološkega in informacijskega razvoja najhitreje dogajajo. Pridobljena znanja bodo na ta način omogočala bolj enakopravno sodelovanje na področju socialnega dialoga. V sklopu projektnih aktivnosti načrtujemo izvajanje tako inovativnih, kakor tudi že utečenih oblik vseživljenjskega učenja.

CILJI PROJEKTA:

V prvi vrsti je cilj projekta usposobitev zaposlenih na KSS Pergam do te mere, da bodo osvojili nova znanja in veščine, potrebne za vodenje boljšega socialnega dialoga, kar pomeni, da bodo sposobni predlagati rešitve sprememb zakonodaj na vseh ravneh (od predlogov sprememb zakonodaje na državni ravni do sprememb kolektivnih pogodb). Glede na vloge, ki jih zaposleni opravljajo, bo izobraževanje individualno prilagojeno, kar pomeni, da bodo zaposleni pridobivali tista znanja in veščine, ki jih za doseganje zgoraj omenjenega cilja najbolj potrebujejo. Ker pa cilj ni zgolj samo izobraževanje, temveč tudi prenos pridobljenih znanj, bodo zaposleni v sklopu projekta ta znanja tudi prenašali na sindikalne zaupnike, člane in širše javnosti že tekom samega projekta, kot tudi po zaključku le-tega. Pomembno je, da se prenos pridobljenih znanj z zaključkom projekta ne končuje, temveč se nadaljuje, prav tako bomo tudi v same politike izobraževanj zaposlenih in sindikalnih zaupnikov v bodoče prenašali izkušnje in dobre prakse iz projekta.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Za dosego ciljev projekta smo predvideli več aktivnosti in sklopov:

  • Izobraževanje zaposlenih bo poleg skupnih vsebin za vse zaposlene v modulskem študiju, zasnovano individualno, torej bo vezano na področja dela, ki jih zaposleni opravljajo in so pomembna za dosego ciljev projekta.
  • Raziskava bo zasnovana na način, da bo razkrila potrebe in želje zaposlenih, sindikalnih zaupnikov po tistih znanjih in veščinah, ki jih najbolj potrebujejo pri vodenju socialnega dialoga, razumevanju industrijskih odnosov, varnosti in zdravja pri delu. Rezultati bodo uporabljeni za nadaljevanje sistema izobraževanj in vseživljenjskega učenja zaposlenih in sindikalnih zaupnikov tudi po projektu.
  • Sistemski modulski študij bo kombinacija klasičnih oblik, kot so predavanja in delavnice, in bo kombiniran z E-učilnico, ki bo tekom projekta omogočala udeležencem vpogled in učenje vsebin. Poleg samih vsebin je pomemben tudi način izobraževanja, kar pomeni, da bodo udeleženci osvajali nove tehnologije in načine pridobivanja znanja. S takim načinom izobraževanja nameravamo nadaljevati tudi po projektu, E-učilnico pa nadgrajevati z vsebinami tudi po končanju projekta.
  • Študijski krožki so metoda dela in izobraževanja hkrati. S projektom se študijski krožki širijo na nova področja, značilno pa je, da vsak prinaša nove inovativne rešitve. Tekli bodo v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in bodo hkrati del mreže vseh študijskih krožkov v Sloveniji. Z metodo in delom nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje. Cilje bodo udeleženci oblikovali tekom demokratičnega, nehierarhičnega procesa, pod pogojem, da bodo sledili ciljem razpisa in da bo produciran tudi konkreten končni produkt (zloženka, publikacija, predstavitev, ipd.).
  • Letni dvodnevni seminarji imajo poleg izobraževalne vloge tudi pomemben vidik obveščanja o aktivnostih projekta in bodo priložnost prenosa znanj tudi drugim deležnikom (vsem sindikalnim zaupnikom, partnerjem, širši javnosti). Hkrati bodo predstavljali priložnost preizkusa prenosa pridobljenih znanj ter uvajanja inovativnih andragoških metod.
  • Študijski obiski so namenjeni prenosu dobrih praks, v okviru projekta se načrtujeta najmanj dva študijska obiska. Prvi predstavlja prenos prakse izobraževanj sindikalnih zaupnikov iz Švedske – LO Sindikalna centrala sindikatov privatnega sektorja. Drugi študijski obisk pa bo obisk Evropske konfederacije sindikatov javnega sektorja EPSU v Bruslju, ki bo namenjen spoznavanju institucij socialnega dialoga in njihove vloge pri izobraževanju, vseživljenjskem učenju, varnosti pri delu na ravni EU.
  • Obveščanje in publikacije bodo omogočale dostopnost najširši javnosti in s tem krepile pravno varnost aktivnega prebivalstva. V okviru te aktivnosti bo izdelanih več izdaj glasila Pergamov Obveščevalec in ob zaključku projekta Priročnik za sindikalne zaupnike.
  • Mobilna aplikacija bo predstavljala inovativen način obveščanja in izobraževanja vseh sindikalnih zaupnikov in bo z geslom omogočala dostopnost preko mobilnih in elektronskih naprav do vseh najbolj potrebnih informacij, vezanih na cilje projekta in tudi konkretnih vsebin, ki jih potrebujejo predstavniki delojemalcev pri svojem vsakdanjem delu.
  • Tiskovna konferenca je načrtovana z namenom, da se cilji, rezultati in sam namen projekta predstavi najširši možni javnosti.

REZULTATI PROJEKTA:

Konkretni rezultati bodo novo pridobljena verificirana znanja zaposlenih. Poleg navedenega bomo v sistemskem modulskem študiju poleg zaposlenih načrtno usposabljali tudi sindikalne zaupnike, torej bodo rezultat projekta odražali tudi usposobljeni sindikalni zaupniki do te mere, da bodo sposobni sami voditi socialni dialog na podjetniški oziroma zavodski ravni. Od študijskih obiskov pričakujemo konkretne prenose dobrih praks ter tudi pristop sindikatov v mednarodne povezave. V sklopu Študijskih krožkov bodo izdelani končni produkti, ki bodo vsebovali pridobljena znanja udeležencev. Eden izmed rezultatov projekta je tudi boljša obveščenost širših in strokovnih javnosti o pomembnosti samega projekta in s tem socialnega dialoga kot instituta urejanja odnosov med delodajalci in delojemalci. Projekt bo rezultiral tudi izsledke raziskave, ki bodo ustvarili smernice glede izobraževanja v sindikatih. Pomemben rezultat bo tudi vzpostavljena E-učilnica, ki bo lahko v bodoče nadgrajena za nova izobraževanja. Ne nazadnje je potrebno izpostaviti tudi mobilno aplikacijo, ki je hkrati metoda in orodje za drugačno, inovativno obveščanje, zlasti mlajših generacij delovno aktivnega prebivalstva.

KONČNO POROČILO – ZAKLJUČEN PROJEKT – IZVEDENE AKTIVNOSTI: