Zastopstvo v organih in inštitucijah

KSS Pergam je članica v Ekonomsko-socialnem svetu – ESS, njeni predstavniki so zastopani v vseh pomembnih inštitucijah države in Evropske unije, kjer je članstvo partnersko sestavljeno.

Tako ima svoje člane v:

 • Skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • Svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Svetu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • Svetu za zdravje in varstvo pri delu Vlade Republike Slovenije,
 • Komisiji za ugotavljanje podlag za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidom,
 • Komisiji za poklicne standarde,
 • Strokovnem svetu za Lizbonsko strategijo,
 • Nadzornem odboru za Enotni programski dokument Republike Slovenije,
 • Nadzornem odboru za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
 • Nadzornem odboru za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
 • Delovni skupini za pripravo Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 (Program EKP),

ter v

 • Evropskem Ekonomsko-socialnem odboru – EESC,
 • Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu,
 • Evropskem socialnem skladu,
 • Svetovalnem odboru za prosto gibanje delavcev pri Svetu Evropske Unije,
 • Multinacionalnem odboru Mednarodne sindikalne mreže – UNI,
 • Izvršnem odboru Mednarodne sindikalne mreže – UNI Global in UNI Europa,
 • Odboru za kolektivno dogovarjanje Industriall.

Iz vrst KSS Pergam je izvoljenih 28 sodnikov porotnikov.