Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada – Pobude skupnosti EQUAL za Republiko Slovenijo 2004-2006.

Aktivnosti razvojnega partnerstva so v skladu s cilji in prednostnimi nalogami Ukrepa 8 – Zmanjševanje razlik med spoloma na delovnem mestu (ENAKE MOŽNOSTI) Programa Pobude skupnosti EQUAL za Republiko Slovenijo.

Ime razvojnega partnerstva: Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje

Pogodbena vrednost projekta: 436.751,27 EUR (104.663.076 SIT)

Sredstva EQUAL (75 %): 327.563,45 EUR (78.497.307 SIT)

Nacionalno sofinanciranje (25 %): 109.187,82 EUR (26.165.769 SIT)

Spletna stran projektawww.equal-mladematere.si

Partnerji

Inštitut za ekonomska raziskovanja; Zavod Ekvilib; Fakulteta za družbene vede; Zavod za informiranje in pomoč brezposelnim in iskalcem zaposlitve; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije; Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM; Združenje delodajalcev Slovenije.

Transnacionalni partnerji

P.O.N.T.I.Pari Opportunitŕ Nei Territori e nelle Imprese, Italija; Por la Diversidad Activa en el Mercado Laboral, Španija; Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca, Poljska; Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje, Slovenija.

Namen projekta

Glavni namen razvojnega partnerstva “Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje” je zmanjšati prikrito diskriminacijo pri zaposlovanju mladih žensk – (potencialnih) mater – zaradi materinstva.

Cilji RP v obdobju izvajanja

 • Ekonomska in sociološka raziskava o položaju in o njihovi diskriminaciji pri zaposlovanju
 • Izobraževanje in informiranje ciljnih skupin RP – delodajalcev, nezaposlenih, socialnih delavcev – o temah, ki so v zvezi s položajem mladih žensk – (potencialnih) mater in mladih očetov na trgu dela
 • Osveščanje in senzibiliziranje širše javnosti o problematiki, s katero se ukvarja RP
 • Javno nagrajevanje in promocija dobrih praks na področju nediskriminatornega ravnanja delodajalcev pri zaposlovanju mladih žensk – (potencialnih) mater
 • Razširjanje, vključevanje v politike ter izmenjava rezultatov, dobrih praks in izkušenj na nacionalnem in transnacionalnem področju
 • Optimalno in strokovno vodenje in spremljanje izvajanja delovnega programa/projekta

Ciljne skupine

 • Osebe, ki so zaradi starševstva diskriminirane na trgu dela (predvsem matere majhnih otrok in mlade ženske nasploh)
 • Delodajalci, ker lahko vplivajo na izboljšanje možnosti za lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti svojih zaposlenih
 • Mladi ljudje, ki končujejo izobraževanje, ker se bodo v kratkem soočili s težavami usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti
 • Širša javnost, ker informiranost ljudi in naklonjeno javno mnenje lahko pozitivno vplivata na položaj staršev (še zlasti tistih z majhnimi otroki) na trgu dela

Doseženi rezultati

 • Anketa o usklajevanju dela in starševstva/zasebnega življenja mladih v Sloveniji
 • Študije primerov podjetij/organizacij v Sloveniji z vidika usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti zaposlenih
 • Raziskava o ekonomskih vidikih družini prijazne politike
 • Podeljeni certifikati “Družini prijazno podjetje” 32 podjetjem/organizacijam s skupno več kot 20.000 zaposlenimi in medijska kampanja v zvezi s tem
 • Mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti podjetij
 • Mednarodna konferenca transnacionalnega partnerstva “Usklajevanje in odgovornost”
 • Predavanja in delavnice za ciljne skupine
 • Predstavitve tematike in rezultatov razvojnega partnerstva na javnih dogodkih (sejmi, konference, strokovna srečanja, okrogle mize, ipd.)
 • članki in intervjuji v javnih medijih (časopisi, radio, televizija)

Razviti produkti

 • Certifikat “Družini prijazno podjetje”
 • Televizijski spot, ki osvešča delodajalce o njihovi družbeni odgovornosti do zaposlenih staršev
 • Knjiga z rezultati sociološke in ekonomske raziskave
 • Informativna zloženka za delojemalce “Družini prijazno podjetje – Družinsko in poklicno življenje z roko v roki”
 • Informativna zloženka za delodajalce “Družini prijazno podjetje – Družinsko in poklicno življenje z roko v roki”
 • CD ROM z gradivom o enakih možnostih spolov s poudarkom na usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti

Inovativni elementi in strategija za doseganje rezultatov

 • Prva poglobljena slovenska nacionalna raziskava o izkušnjah staršev in potencialnih staršev ter o odnosih do materinstva oz. očetovstva na delovnih mestih v Sloveniji
 • Vpeljava razprave o družbeni odgovornosti podjetij do svojih zaposlenih v slovenski prostor
 • Certifikat “Družini prijazno podjetje”
 • Kreativna rešitev televizijskega spota za osveščanje delodajalcev in širše javnosti glede potrebe po upoštevanju družinskih obveznosti zaposlenih

Dodana vrednost projekta

 • Boljše poznavanje slovenske situacije glede usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti zaposlenih in predstavitev pridobljenih informacij in znanj v knjigi
 • Povečana zavest o potrebi reševanja problema usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti zaposlenih z (majhnimi) otroki v kontekstu družbene odgovornosti podjetij do svojih zaposlenih
 • Implementacija certifikata “Družini prijazno podjetje”

Nadaljevanje projekta

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je neformalno zagotovilo, da si bo prizadevalo za nadaljevanje podeljevanja certifikata “Družini prijazno podjetje” (predvidoma v okviru strukturnih skladov Evropskega socialnega sklada, operativni programi razvoja človeških virov). Razvojno partnerstvo ocenjuje, da bodo kontinuiteta, kvalitetno izvajanje in evalvacija postopka certificiranja pomembno prispevali k uresničevanju potrebnih sprememb na področju usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti. Zanimanje za pridobitev certifikata “Družini prijazno podjetje” je izrazilo že več kot 70 nadaljnjih podjetij/organizacij.