Stavka srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Danes ob 6.30 se je pričela napovedana stavka srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oddelkih intenzivne terapije III v UKC Ljubljana.

 

Le sistemska rešitev predstavlja ureditev razmerij med medicinskimi sestrami s srednjo in visoko izobrazbo, zato na parcialne rešitve ne morejo več pristajati.

 

 

Danes ob 6:30 se je pričela napovedana stavka srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oddelkih intenzivne terapije III v UKC Ljubljana, ki je zlasti posledica enostranskega znižanja plač tem zaposlenim v nasprotju s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi. Gre za stavko strokovno najbolj usposobljenih kadrov, ki že več let ali celo desetletij samostojno obravnavajo najtežje paciente in opravljajo popolnoma enako delo, kakor diplomirane medicinske sestre, njihovo plačilo pa je v razmerju do njihovih višje izobraženih sodelavcev bistveno različno. ??e leta 2009 so bili s temi medicinskimi sestrami sklenjeni aneksi k pogodbam o zaposlitvi, kar je bil rezultat rešitve, o kateri so se sporazumeli predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za javno upravo, vodstva UKC Ljubljana in Sindikata KC PERGAM. Vodstvo UKC je septembra 2011 enostransko pričelo obračunavati plačo v nasprotju s sklenjenimi aneksi k pogodbam o zaposlitvi in v nasprotju z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in s tem zopet povečalo razliko med plačilom srednjih in diplomiranih medicinskih sester, kljub temu, da opravljajo enako delo.

Prav tako kljub triletnemu prizadevanju in zahtevam KSS PERGAM za uveljavitev sistemske rešitve za ureditev položaja zaposlenih, ki delajo na zahtevnejših delovnih mestih kot imajo dejansko sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ustreznih rešitev še vedno ni. Obstoječe stanje je posledica več desetletnega opuščanja urejanja posledic sprememb izobraževalnih programov in povsem neustrezne in nesistematične kadrovske politike v zdravstvu z namernim zaposlovanjem kadrov z nižjimi stopnjami izobrazbe, kot jih zahteva delo, ki ga dejansko opravljajo in so s tem nižanjem cene dela na račun zaposlenih. Zaposlenim po večini tudi ni bilo pravočasno zagotovljeno izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Pri tem je potrebno opozoriti, da je stanje v zdravstvu bistveno bolj neurejeno v primerjavi z drugimi dejavnostmi (npr. vzgoja in izobraževanje), doslej predstavljene možne rešitve pa so tudi mnogo slabše, kakor rešitve enake problematike v drugih dejavnostih.

Neodgovorno in negospodarno je razmišljanje o razporeditvi zaposlenih, ki so vrhunsko usposobljeni za opravljanje dela, ki ga opravljajo, na delovna mesta, kjer njihovo znanje in usposobljenost ne bi bila v celoti izkoriščena, pri čemer brez novih pogodb o zaposlitvi takšne prerazporeditve sploh ne bi bile zakonite, oziroma bi bila zaposlenim kršena njihova pravica do dela, ki ga vsa ta leta opravljajo. V luči razprav o potrebnosti večanja učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva so ravnanja, ki gredo v smeri demotiviranja najboljših kadrov s posameznega področja, povsem nerazumljiva.

Ker se zavedamo, da so žrtve neurejenega stanja tudi diplomirane medicinske sestre, ki so višjo izobrazbo pridobile ob delu in se jim delo s tem ni v ničemer spremenilo, je ena od ključnih stavkovnih zahtev tudi priznanje napredovanj, ki so jih ob svojem delu že pridobile. Pozdravljamo odločitev UKC Ljubljana, da se v tem delu približa zahtevam stavkajočih, vendar le izpolnitev vseh stavkovnih zahtev skupaj s sistemsko rešitvijo predstavlja ureditev razmerij med medicinskimi sestrami s srednjo in visoko izobrazbo, zato na parcialne rešitve ne morejo pristajati.

Posebej zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da pristojni priznavajo, da so zahteve stavkajočih upravičene, nihče, vključno z resornim ministrstvom pa očitno nima poguma in volje za ureditev te problematike. S tem prevzemajo odgovornost za slabše delovanje sistema zdravstvenega varstva in izvajanje stavke, ki je bila uporabljena kot skrajno sredstvo, a s široko legitimnostjo in podporo tudi drugih skupin zaposlenih v dejavnosti zdravstva.