Sindikati javnega sektorja zaradi popolne ignorance socialnega dialoga v pripravah na stavko

Enaindvajset sindikatov javnega sektorja, med njimi tudi osem PERGAMOVIH, je za 27. september 2010 napovedalo stavko, katere razlog je predvsem v napovedanih ukrepih na področju plač in nedopustno zakonsko poseganje v avtonomnost kolektivnega dogovarjanja.

21 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, od tega 8 PERGAMOVIH sindikatov, je za 27.9.2010 napovedalo stavko javnega sektorja, ki bo potekala v praktično vseh dejavnostih javnega sektorja.

Razlog za stavko je predvsem v napovedanih ukrepih na področju plač v javnem sektorju in sprejemu zadnjih dveh sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki posegata v vsebino Kolektivne pogodbe za javni sektor in s tem zmanjšujeta pravice zaposlenih, ki so bile dogovorjene v kolektivni pogodbi (glede plačila za delo v času dežurstva) in posegata v postopek in način sklepanja in spreminjanja kolektivne pogodbe, ne glede na to, da je bila Kolektivna pogodba za javni sektor in njeni aneksi podpisani s strani praktično vseh sindikatov javnega sektorja, kar ji daje tudi veliko legitimnost. Zadnja sprememba zakona tako uvaja izrazito sporen kvorum, ki naj bi bil potreben za sklepanje in spreminjanje Kolektivne pogodbe za javni sektor in daje podlago za preštevanje sindikalnega članstva, hkrati pa omogoča vladi, da prosto arbitrira in za sklepanje dogovorov izbira sindikalno skupino, ki ji v določenem trenutku bolj ustreza. Takšne rešitve so za sindikate nesprejemljive in ker je Vlada RS v toku pogajanj in usklajevanj pokazala, kako malo volje ima za konstruktiven socialni dialog, je bila s široko podporo sprejeta odločitev za stavko v javnem sektorju.

Zahteva po umiku spornih delov sprejetih dveh sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in dokončna odprava plačnih nesorazmerij v rokih, dogovorjenih v Kolektivni pogodbi za javni sektor, sta tudi ključni stavkovni zahtevi, poleg tega pa tudi nič manj pomembna zahteva za odpravo anomalij plačnega sistema, umik drugih predlogov Vlade, s katerimi posega v socialno ekonomski položaj javnih uslužbencev in pa opustitev nameravanega izločevanja določenih služb iz javnega sektorja.

V zvezi s 7.9.2010 sprejetim Zakonom o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je Državni zbor sprejel kljub našemu aktivnemu udejstvovanju v Državnem zboru in Državnem svetu, je pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja tudi podala pobudo za razpis zakonodajnega referenduma, podprto z več kot 7000 podpisi, čeprav bi jih zadoščalo že 2500. Menimo namreč, da takšnih posegov v avtonomnost kolektivnega dogovarjanja, v vsebino, ki je predmet pogodbenega dogovora in takšne ignorance socialnega dialoga ni mogoče več sprejemati in da je Vlada preko Državnega zbora tokrat šla predaleč.

 

Najava stavke

Sindikati, delujoči v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PSSJS), so dne 11.5.2010 na svoji redni seji ustanovili stavkovni odbor, skladno z drugim odstavkom 2. člena Zakona o stavki in skladno z odločitvijo organov sindikatov FIDES – sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, GLOSA-sindikat kulture Slovenije, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, SIFARM-sindikat farmacevtov Slovenije, SILMES – sindikat laboratorijske medicine Slovenije, Sindikat carinikov Slovenije-KS 90, Sindikat centrov za socialno delo-SINCE 07-KSS Pergam, Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev Slovenije RTV, Sindikat Ministrstva za obrambo, Sindikat novinarjev Slovenije, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat policistov Slovenije, Sindikat sevalcev Slovenije Pergam, Sindikat slovenskih diplomatov, Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije, Sindikat veterinarjev Slovenije, SVAS- Sindikat vladne agencije Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije ter Sindikatov v zdravstvu Slovenije-Pergam, vključno s sindikatom FLORENCE, sprejeli sklep o začetku stavke.Stavkovni odbor sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki po odločitvi PSSJSS deluje do preklica, je na svoji seji dne 8.9.2010, sprejel sklep o napovedi stavke javnih uslužbencev v Republiki Sloveniji.

 

Sestava stavkovnega odbora

Dušan Miščević – vodja stavkovnega odboraDr. Janez Posedi – namestnik vodje člani: Valic Aleša, Bojan Peršl, Darinka Auguštiner, Guzelj Dejan, Dragana ??itnik, Konrad Kuštrin, Bojan Popovič, Doro Hvalica, Iztok Jurančič, Jakob Počivavšek, Lucano Grozič, Matija Cevc, Milan Štimec, Mileva Štukelj, Nataša Kus, Kosmač Peter, Peter Majcen, Tatjana Labernik, Robert Kokovnik, Drago Ščernjavič, Jurij Por, Tatjana Pernek, Valerija Mikelj, Stanislav Sikošek, Silvo Kuntarič, Perica Radonjič, Elizabeta.Fičur, Darko Milenkovič, Borut Jakopin, Franci Frantar, Danijel Karas, Sara Kazafura, Stanislav.Košir, Janez Posedi, Mojca.Šumer, Dušan Pečnik, Boštjan Korelc in David Švarc, Jože Skok.

 

Kraj stavke

Stavka bo potekala na delovnem mestu stavkajočih. Podrobnejšo opredelitev bodo sindikati, ki tvorijo stavkovni odbor, opredelili v svojih napovedih stavke, ki jih bodo vročili delodajalcu.

 

čas stavke

Stavka se bo pričela dne 27. 9. 2010 ob 00.01 uri in bo trajala do sklepa stavkovnega odbora o prenehanju stavke oziroma do sklenitve sporazuma med sindikati, ki so sprejeli sklep o začetku stavke in Vlado Republike Slovenije.

 

Način izvedbe stavke

Stavka bo potekala skladno z določili Zakona o stavki in določili področnih predpisov, ki določajo pogoje za izvedbo stavke. Podrobnejšo opredelitev bo določil sleherni sindikat za sebe. Stavkajoči, zaposleni v dejavnosti, v katerih je pravica do stavke z zakonom oziroma na zakonu temelječem predpisu omejena zaradi nujnosti zagotovitve minimuma delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij ali izpolnjevanja mednarodnih obveznosti, bodo v času stavke skladno s 7. in 8. členom Zakona o stavki zagotovili minimum delovnega procesa.

 

Stavko vodi

Stavkovni odbor reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Slovenije in stavkovni odbori sindikatov, ki sodelujejo v stavki.

 

Stavkovne zahteve

Da bi ohranili dostojanstvo zaposlenih v javnem sektorju, pravico do socialnega dialoga ter verodostojnost Vlade RS, da bi v finančni in politični krizi preprečili še težje socialne posledice, oklicujemo stavko javnega sektorja od 27.9.2010 dalje in postavljamo naslednje stavkovne zahteve:

1. Zahtevamo poravnavo dolga države do javnih uslužbencev, ki ga je Vlada RS podpisala v deležih in dinamiki dogovorjeni v Aneksu št. 2 h KPJS z dne 28.10.2009.

2. Zahtevamo spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju tako, da se v ZSPJS vrne besedilo, kot je bilo pred sprejemom ZSPJS-N in ZSPJS-O glede položajnega dodatka, plačila v času dežurstev in kvoruma za sklenitev in spremembo KPJS.

3. Zahtevamo takojšen umik predlogov, vsebovanih v Dogovoru, ki je bil predmet podpisovanja dne 30.8.2010, ki posegajo v ekonomsko socialni položaj javnih uslužbencev.

4. Zahtevamo takojšnja pogajanja o odpravi anomalij plačnega sistema in predlogih sindikalne pogajalske skupine, ki so bili vladni pogajalski skupini posredovani ob usklajevanju sprememb ZSPJS, vključno s podvrednotenjem delovnih mest v plačni skupini J ter nezdružljivostjo dela pooblaščenih uradnih oseb.

5. Zahtevamo vključitev določila o pravici do nadomestila plače za čas stavke v KPJS, če je stavka posledica kršitev KPJS, ZSPJS, ZJU in področnih zakonov, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev ali na njihovi podlagi in povezavi sprejetih aktov in sklenjenih dogovorov, vključno s plačilom nadomestila plače za čas stavke javnega sektorja z začetkom 27.9.2010.

6. Zahtevamo, da Vlada RS prepreči namere po izločanju posameznih dejavnosti ali javnih zavodov iz javnega sektorja ali zaposlenih iz sistema javnih uslužbencev.

Stavkovni odbor izkazuje takojšnjo pripravljenost pristopiti k pogajanjem o stavkovnih zahtevah in poziva Vlado Republike Slovenije, da aktivno pristopi k pogajanjem o stavkovnih zahtevah, ki so navedene v tem sklepu, z namenom rešitve spora in sklenitve dogovora o stavkovnih zahtevah.

 

Stavkovni odbor je sprejel sklep

V kolikor bo stavka zaposlenih v javnem sektorju RS, ki jo izvaja in vodi stavkovni odbor SJSS in stavkovni odbori sindikatov, ki sodelujejo v stavki, ovirana z nezakonitimi sredstvi, oziroma, če bo vršen kakršenkoli pritisk na stavkajoče, bo stavkovni odbor sprejel sklep o uvedbi ostrejših ukrepov pri izvedbi stavke. Stavkovni odbor bo zoper vse, ki bodo nezakonito ovirali izvajanje stavke, podal kazensko ovadbo zaradi kršitve 17. in 18. člena Zakona o stavki.