VISOKOŠOLSKI SINDIKAT USPEŠEN V KOLEKTIVNEM DELOVNEM SPORU ZOPER UNIVERZO V MARIBORU

Visokošolski sindikat Slovenije je skupaj s pravno službo KSS PERGAM pred Vrhovnim sodiščem uspel v kolektivnem delovnem sporu zoper Univerzo v Mariboru, v katerem je izpodbijal pravilnik o napredovanju, ki je zaposlenim na Univerzi v Mariboru onemogočal napredovanje Izjava za javnost

 

Maribor, 4. 7. 2016

 

Visokošolski sindikat Slovenije je danes na Univerzi v Mariboru dosegel
pomembno pravno zmago. Vrhovno sodišče je v kolektivnem delovnem sporu, ki ga
je zoper Pravilnik o napredovanju na UM sprožil Visokošolski sindikat,
razsodilo, da je 9. člen Pravilnika v nasprotju z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanje, ter
ga je razveljavilo.

 

Omenjeni člen Pravilnika je od leta 2010 naprej napredovanje v višji naziv
znotraj delovnega mesta postavljal v odvisnost od presoje vodstev fakultet in
od finančnih okoliščin. Ker pa je finančne okoliščine ves čas krojila univerza,
vodstva problematike niso mogla urediti niti v primerih, ko bi to želela. V
Visokošolskem sindikatu smo si za napredovanja v nazive, kakršna so predvidena
z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, prizadevali vse od ustanovitve
sindikata v letu 2012, na strani vodstev Univerze pa za pogovore doslej ni bilo
pretiranega posluha. Kljub številnim opozorilom, da so dogovori cenejša oblika
razrešitve problematike, smo bili v letu 2015 prisiljeni v  izbiro
sodne poti.  Razsodba, s katero je sodišče v celoti potrdilo kršitev
zakonodaje in kolektivnih pogodb, po podatkih sindikata zadeva okoli 30 %
zaposlenih. Tem je bila z nezakonitim pravilnikom od njegovega sprejetja 2010
naprej kršena pravica enakega plačila za enako delo, pedagoške delavce na UM pa
postavljala v diskriminatoren položaj v primerjavi z delavci na drugih
univerzah.

 

V Visokošolskem sindikatu pričakujemo, da bo vodstvo Univerze v Mariboru
v Finančnih načrtih za leto 2016 glede na povišan proračun za univerze nemudoma
vzpostavilo zakonito stanje v zvezi z delovnimi mesti na UM ter tako spoštovalo
razsodbo Vrhovnega sodišča.

 

Razsodba je po naši oceni tudi pomembna zmaga za
pravno državo na področju spoštovanja delavskih pravic, saj daje nedvoumen
signal vsem tistim, ki skušajo v imenu avtonomije univerze in v škodo lastnih
delavcev izigravati pravni red v Republiki Sloveniji. Vrhovno sodišče je v
obrazložitvi sodbe jasno zapisalo, da se avtonomija univerze na področju plač
lahko giblje le v okvirih zakonskih in podzakonskih predpisov in veljavnih
kolektivnih pogodb.

 

dr. Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije

dr. Marija Javornik Krečič, predstavnica VSS na UM