IZJAVA ZA JAVNOST: postopek razreševanja presežnih delavcev v MM KOLIČEVO

IZJAVA ZA JAVNOST v zvezi s postopkom razreševanja večjega števila presežnih delavcev v podjetju MM KOLIČEVO d.o.o.

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (KSS PERGAM) je od 10. oktobra 2022 s SINDIKAT PERGAM KOLIČEVO KARTON sodelovala v zakonskih postopkih reorganizacije poslovanja in razreševanja večjega števila presežnih delavcev v podjetju MM KOLIČEVO d.o.o.

Po končanih usklajevanjih z delodajalcem, ki je ustavil obratovanje enega od kartonskih strojev (KS2), katerega ustavitev  je bila načrtovana sicer že dlje časa, dokončni odločitvi pa so botrovale tudi cene energentov, obveščamo javnost o rezultatu pogajanj o možnih omejitvah števila presežnih delavcev in zmanjšanih negativnih posledic za zaposlene v podjetju.

Sindikat si je pred pričetkom usklajevanj z delodajalcem zadal dva ključna cilja: zmanjšanje števila presežnih delavcev in višje odpravnine tistim delavcem, katerim bo po izvedenem postopku prenehalo delovno razmerje pri delodajalcu.

Z našimi argumenti, da je potrebno za uspešno bodočnost poslovanja delodajalca in posledično obstoj kvalitetnih delovnih mest pri delodajalcu na preostalih industrijskih postrojenjih (predvsem na kartonskem stroju 3 – KS3, kjer so načrtovane znatne naložbe v prihodnjih letih) zagotoviti zadostno število delavcev in posledično bistveno zmanjšati prvotno načrtovano število presežnih delavcev in s tem zagotoviti popolne posadke s potrebnimi rezervami za predvidljive odsotnosti delavcev (dopusti, bolniške), smo se z delodajalcem uspeli dogovoriti, da se je prvotno predvideno število presežkov iz 110 znižalo na 83, to število pa se bo z notranjimi prerazporeditvami ob soglasju zaposlenih lahko še dodatno znižalo na do 65.

Hkrati smo upoštevaje zakonska določila in panožno kolektivno pogodbo dorekli kriterije za ugotavljanje presežnih delavcev. Le-ti bodo po prejetih odpovedih prejeli odpravnine, ki bodo bistveno višje od zakonskih in bodo glede na doseženo delovno dobo pri delodajalcu lahko znašale do 12 mesečnih plač delavcev.

Z delodajalcem smo tudi dogovorili, da bo delavcem, katerih delovno razmerje bo prenehalo, posredoval interes drugih delodajalcev, ki so se obrnili na MM KOLIČEVO d.o.o., s povpraševanjem za zaposlitev presežnih delavcev.

Del dogovora z delodajalcem vključuje tudi izplačilo božičnice vsem zaposlenim, tudi presežnim delavcem, za leto 2022.

Postopek razreševanja večjega števila presežnih delavcev se bo zaključil z vročanjem odpovedi delavcem po poteku zakonskega roka od obvestila delodajalca Zavodu republike za zaposlovanje RS, do takrat in tudi kasneje pa se bodo lahko vsi člani Sindikata KK obrnili tudi na pravno pomoč KSS PERGAM, da se preveri postopek odpusta na ravni posameznika in priznane pravice delavca skladno z zakonom in doseženimi dogovori.

Čeprav pogovori niso bili enostavni in je sodelovanje v postopkih razreševanje presežkov ena od najbolj zahtevnih nalog sindikata, v KSS PERGAM in  SINDIKATU PERGAM KOLIČEVO KARTON menimo, da smo dosegli za zaposlene in naše člane največ, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče, zlasti s pomembnim znižanjem končnega števila presežnih delavcev in znatno boljšimi pravicami ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kot jih sicer določata zakon in kolektivne pogodbe. Prav tako pričakujemo, da bo izvedena reorganizacija v podjetju omogočila boljše pogoje dela in več pravic za zaposlene, ki ostajajo v družbi.

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

Datum: 17. 11. 2022