Zaključek štiriletnega Pergamovega Projekta za krepitev usposobljenosti

V KSS PERGAM smo 11. 12. 2017 pričeli z izvajanjem projekta z naslovom »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Kot že sam naslov pove, je bil Projekt v glavnem usmerjen v načrtno izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev, zaposlenih na Konfederaciji PERGAM in sindikalnih zaupnikov, z namenom pridobivanja novih znanj in veščin za učinkovitejše in bolj enakopravno sodelovanje in vodenje socialnega dialoga na vseh ravneh.

Projektna vloga je bila izbrana in odobrena v postopku izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS, št. 23/2017 in 26/2017 – popravek). Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM je projekt izvajala skupaj s projektnim partnerjem Gospodarsko zbornico Slovenije.  Projekt je trajal skoraj štiri leta; kot že omenjeno, se je pričel izvajati decembra 2017 in se zaključil 30. 9. 2021.

Na Pergamu smo izhajali iz teze, da se zaradi tehnološkega razvoja, globalnega gospodarstva in novih poslovnih modelov spreminja tudi trg dela, organizacija dela in narava delovnih razmerij. Te spremembe se nanašajo na organizacijo delovnega časa, mobilnost delovne sile, pravne podlage za opravljanje dela in znanja, ki jih delodajalci iščejo pri delavcih. Hkrati se družba stara, kar vpliva na zmanjšanje razpoložljive delovne sile tako z vidika upokojevanja starejših generacij, kakor tudi z vidika medgeneracijskih neskladij v ravni znanj in veščin, ki se iščejo na trgu dela. To pa vpliva na vrsto področij, ki jih bo potrebno nasloviti, da bi se lahko učinkovito soočili z izzivi na trgu dela v prihodnje in s posledicami teh izzivov. Spremembe v organizaciji dela vplivajo na delovna razmerja na različne načine. V smislu organizacije delovnega časa prinašajo izzive na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, predvsem tudi zaradi možnosti neprestane dosegljivosti s sredstvi informacijske tehnologije. Spremenjena organizacija dela postavlja pred preizkušnjo pogodbo o zaposlitvi kot temeljni institut delovnega prava, ki delavcu zagotavlja pravno in socialno varnost. S tem se temeljito spreminja tudi socialni dialog. Glede na naštete izzive, s katerimi se soočamo tako zaposleni na Pergamu, kot tudi drugi deležniki, pa je nujno potrebno vseživljenjsko učenje in usposabljanje, saj le na ta način zaposleni lahko ohranjajo korak z izzivi na trgu dela.

Za dosego ciljev projekta smo uspešno izvedli številne aktivnosti:

 • IZVEDBA ANALIZE OZ. RAZISKAVE

Izvedli smo raziskavo z naslovom »Ugotavljanje potreb po usposabljanju sindikalnih zaupnikov za učinkovito vodenje socialnega dialoga«. Rezultati raziskave so razkrili potrebe in želje sindikalnih zaupnikov po tistih znanjih in veščinah, ki jih najbolj potrebujejo pri vodenju socialnega dialoga, razumevanju industrijskih odnosov, varnosti in zdravja pri delu, skratka tistih vsebin, ki jih najbolj potrebujejo pri opravljanju sindikalne funkcije.

 • VZPOSTAVITEV SPLETNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PORTALA OZ. E-UČILNICE

Skladno z načrtom projekta smo v začetku leta 2018 vzpostavili izobraževalni portal oziroma E-učilnico. E-učilnica je v prvi vrsti namenjena izvajanju Sistemskega modulskega študija, kot smo poimenovali našo sindikalno akademijo.

 • SISTEMSKI MODULSKI ŠTUDIJ

Skozi vsa 4 leta je potekal Sistemski modulski študij, ki je bila kombinacija klasičnih oblik učenja ter izobraževanja preko E-učilnice in učenja na daljavo. V tem času sta se obrnila in ponovila 2 letnika; v vsakem letniku je bilo približno 15-20 stalnih »udeležencev – študentov«. Obravnavane so bile različne tematike:

 • Delo v E-učilnici,
 • Sistemi kolektivnih pogajanj ;
 • Trendi in perspektive kolektivnega dogovarjanja
 • Ekonomske osnove, ki jih mora poznat sindikalni zaupnik
 • Metode za prenovo sindikalnega gibanja
 • dva modula sta bila posvečena trpinčenju na delovnem mestu in mobbingu
 • Retoriko in osnove javnega nastopanja
 • Osnove izobraževanja odraslih
 • Primeri dobrih praks izobraževalnega sistema Švedskih sindikatov

Naš namen je s tovrstno t.i. sindikalno akademijo – sistemskim modulskim študijem za sind. zaupnike tudi po projektu nadaljevati in še naprej v ta namen izkoriščati E-učilnico.

 • ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠTIRIH DVODNEVNIH IZOBRAŽEVALNIH SEMINARJEV

Ponosni smo tudi na organizacijo in izvedbo naših vsakoletnih dvodnevnih izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnike. Seminarji so bili namenjeni predvsem predstavnikom sindikatov v KSS Pergam in prav tako predstavnikom delodajalcev, konkretneje GZS kot partnerja v projektu. Pergamovega izobraževalnega seminarja se je vsakič udeležilo približno 120 udeležencev iz vse Slovenije. Prisotni so bili sindikalni zaupniki iz sindikatov privatnega sektorja ter iz različnih sindikatov javnega sektorja, ki so organizirani v Konfederacijo Pergam. Vsebine izobraževalnih seminarjev so pokrivale pester nabor tem z različnih področij, ki so nam jih na svojevrsten način predstavili strokovnjaki, funkcionarji, predstavniki iz delodajalskih in delojemalskih organizacij ter zasebnih strokovnih podjetij.

 1. SEMINAR: marca 2018 v Termah Olimia, Podčetrtek
 2. SEMINAR: marca 2019 v Rimskih Termah V Rimskih Toplicah
 3. SEMINAR: septembra 2020 v Hotelu Convent v Ankaranu
 4. SEMINAR: septembra 2021 v Termah Zreče
 • ŠTUDIJSKI KROŽKI

Izvajali smo 4 Študijske krožke po načelih Andragoškega centra Slovenije.

PRVI ŠTUD. KROŽEK je deloval v okviru podjetja DS SMITH Slovenija. Podjetje DS SMITH je del multinacionalke, zatorej nas je zanimala vpetost slovenskega dela v soupravljanje zaposlenih na evropski ravni. Sodelujoči so se odločili, da se s pomočjo te metode podrobneje izobrazijo na področju Evropskega sveta delavcev. Tako smo izvedli srečanja študijskega krožka v skladu s pravili o delovanju študijskega krožka, kot ga predpisuje Andragoški center Slovenije. Kot končni produkt dela je bila koncem oktobra izvedena strokovna ekskurzija – ki je bila hkrati tudi zaključno srečanje študijskega krožka – v Witzenhausen v Nemčiji, DS SMITH Deutschland. Strokovna ekskurzija je sledila ciljem spoznavanja vloge Evropskega sveta delavcev na področju Evropske Unije, spoznavanje konkretnega dela Evropskega sveta delavcev v multinacionalnem koncernu DS SMITH, kakor tudi dobre prakse uveljavitve smernic ESD DS SMITH v Nemčiji.  S pomočjo tega štud. krožka smo pravzaprav vzpostavili socialni dialog na ravni podjetja in podpisali podjetniško kolektivno pogodbo.

DRUGI ŠTUD. KROŽEK je potekal s Sindikatom Kliničnega centra Ljubljana in kot končni produkt je nastala decembrska številka revije SINDIKALKO.

TRETJI ŠTUD. KROŽEK je bil namenjen spoznavanju Evropske konfederacije sindikatov javnega sektorja EPSU in evropskih inštitucij.

ČETRTI ŠTUD. KROŽEK pa se je izvajal pretežno s predstavniki Visokošolskega Sindikata Univerze v Mariboru. Končni produkt je bil v obliki praktične delavnice, kjer je o vlogah dela v sindikatu, predvsem z vidika nastopanja pred javnostmi, ko smo pod pritiskom v konfliktnih situacijah;  udeležence podučil profesor in dekan AGRFT, prof. Tomaž Gubenšek.

 • IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Skladno z načrtom projekta se je aktivnost izobraževanja poleg skupnih vsebin, ki so namenjene za vse zaposlene, izvajalo tudi izobraževanje zaposlenih, ki je bilo zasnovano individualno, torej vezano na posamezna področja dela, ki jih zaposleni opravljajo. Tako so se zaposleni udeleževali različnih tečajev, strokovnih seminarjev, simpozijev, kongresov iz področij svojega dela in na ta način bili sproti seznanjeni z vsemi novostmi in temami, s katerimi se kot sindikalna centrala srečujemo in jih moramo obvladati.

 • ŠTUDIJSKI OBISK NA ŠVEDSKO – Izobraževalno središče RUNÖ Folk High School pod okriljem Švedske sindikalne konfederacije (Swedish Labour Organization)

V 2019 smo skupaj s projektnim partnerjem obiskali izobraževalno središče Švedske konfederacije sindikatov RUNÖ Folk High School v Åkersbergi na Švedskem. Strokovna ekskurzija je trajala od 9. – 12. junija 2019. Slovensko delegacijo je sestavljalo 6 sindikalnih predstavnikov in 1 predstavnik delodajalske organizacije. Namen tega študijskega obiska je bil spoznat dobre prakse njihovega izjemno razvitega sistema izobraževanj v švedskih sindikatih in ga vsaj deloma prenesti v sistem načrtovanja izobraževanj, ki bi ga želeli uvesti tudi v Pergamov sistemski študij. Dokazano dober sistem izobraževanja, ne zgolj tehnik socialnega dialoga, temveč tudi vpetosti sindikatov v razvoj kariernega svetovanja, načrtovanja politik izobraževanj v podjetjih, bi v določeni meri lahko bil prenosljiv v slovenske razmere. Švedska je tudi domovina študijskih krožkov, torej na tem področju nameravamo primerjati obojestranske izkušnje. Ne nazadnje pa je Švedska primer t.i. skandinavskega modela industrijskih odnosov, ki bi lahko bili zanimivi za oblikovanje politik dogovarjanja socialnih partnerjev in modela industrijskih razmerij v Sloveniji.

V času Projekta je bil načrtovan še DRUGI ŠTUDIJSKI OBISK, in sicer v Bruselj. Z našimi sindikati v javnem sektorju naj bi obiskali Evropsko Konfederacijo sindikatov javnega sektorja – EPSU.  Študijski obisk je bil planiran za lansko leto, a nam jo je žal »korona-pandemija« zagodla. To je bila edina načrtovana aktivnost, ki je zaradi višje sile na žalost ni bilo možno realizirati.

 • 6 IZDAJ GLASILA PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

V skladu s projektnim načrtom smo pripravili vsebine za vseh šest številk glasila Pergamov Obveščevalec. Vse številke so bile natisnjene v obsegu 1.000 izvodov. Glasila smo distribuirali vsem ciljnim skupinam, članstvu KSS Pergam in partnerski organizaciji GZS. Prav tako so objavljene tudi spletne izdaje Pergamovega Obveščevalca na spletnih straneh KSS Pergam.

 1. številka: Marec 2018
 2. številka: Oktober 2018
 3. številka: Maj 2019
 4. številka: December 2019
 5. številka: Avgust 2020
 6. številka: Junij 2021
 • NADGRADNJA SPLETNIH STRANI

Z namenom posodobitve sistema za lažje upravljanje administratorja z vsebinami; optimizacije spletnih strani za večjo promocijo vsebin na spletni strani; izboljšanja pozicij na iskalnikih za najbolj pomembne ključne besede; postavitve povezave oz. dostopa do E–učilnice KSS Pergam; prilagoditve spletnih strani za branje slepih in slabovidnih; preoblikovanja in posodobitve tipičnih strani; posodobitve oz. predelave vsebine in strukture strani; »face-liftinga« oz. posodobitve grafičnega prikaza strani…; smo naredili nadgradnjo in prenovo spletne strani www.sindikat-pergam.si.

 • VZPOSTAVITEV MOBILNE APLIKACIJE

V sklopu projekta smo postavili tudi mobilno aplikacijo / oz. mobilno spletno stran, ki je narejena po sistemu prvo mobilna »Mobile first« in je v celoti posebej prilagojena prikazu na mobilnih napravah. Možno je kreiranje ikone na namizju mobilnih telefonov (IOS in Android), z neposredno povezavo na mobilno stran.

 • PUBLIKACIJA »PRIROČNIK ZA DELO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV«

Eden od zaključnih produktov projekta je tudi Priročnik za delo sindikalnih zaupnikov. V njem so na praktičen in pregleden način predstavljene najpomembnejše vsebine, ki jih potrebujejo sindikalni zaupniki pri delu na vseh različnih ravneh socialnega dialoga. Priročnik je zasnovan tako, da je prilagojen vsem nivojem znanja, tako da je lahko koristen pripomoček pri delu vseh zaupnikov, tudi tistih brez predhodnega pravnega znanja. Pa vseeno dovolj celovit ter z ustreznim napotilom v vsakem poglavju na literaturo tudi za bolj zahtevne poglobljene bralce.

 • NOVINARSKE KONFERENCE

29. 11. 2019 in 28. 9. 2021 sta potekali novinarski konferenci Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM.  Tiskovni konferenci sta bili namenjeni promociji Projekta »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«, na katerih smo predstavili posamezne aktivnosti in cilje projekta.

Z namenom informiranja in obveščanja širše javnosti o projektnih aktivnostih smo sproti pripravljali tudi novice in objave na spletnih straneh KSS Pergam.

Za celotno izvedbo projekta pa je seveda nujna tudi aktivnost vodenja, koordinacije in upravljanja projekta ter vsebinsko in finančno poročanje.

___________________________________________________________________________________________________________

Ocenjujemo, da se je projekt tako z vidika vsebinskega dela, kakor tudi z vidika finančne realizacije, izvedel zelo uspešno.  Celotna vrednost projekta znaša 499.977,00 EUR.  Ker bo poročanje in oddaja zahtevkov potekala še do 15. novembra, v tem trenutku še ne moremo podati točne številke realiziranih sredstev. Ocenjujemo pa, da se bo počrpalo med 98–99 % odobrenih sredstev. Nepočrpana sredstva predstavljajo študijski obisk, ki ga zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo možno izvesti in določene aktivnosti, ki smo jih bili primorani spremeniti iz dogodka »v živo« v oblike »na daljavo« preko zoom aplikacije in podobno.

S koncem projekta pa se naše dejavnosti ne bodo zaključile, temveč si bomo prizadevali, da se bodo nadaljevale in nadgrajevale. Na ta način bomo lahko skupaj s sindikalnimi zaupniki še naprej prenašali znanja, izkušnje in dobre prakse ter tako krepili usposobljenost sindikatov kot socialnih partnerjev.

Za celotno vodenje, koordiniranje, poročanje in izvajanje projekta je odgovorna Nina Mežan, vodja projektov na KSS Pergam;  za izvedbo Sistemskega modulskega študija in Študijskih krožkov je odgovoren Peter Virant, strokovni delavec na projektu KSS Pergam.

Novinarska konferenca ob zaključku Projekta, 28.09.2021

PODATKI O PROJEKTU

Naziv projekta:  »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«

Finančna podpora projekta:  Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv projektnega partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Vrednost projekta:  499.977,00  EUR

Delež sofinanciranih sredstev iz EU:  80 %

Delež sofinanciranih sredstev iz SLO:  20 %

Datum začetka projekta:  11. 12. 2017

Datum zaključka projekta:  30. 9. 2021

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta