Stavka Visokošolskega sindikata Slovenije, 9.3.2022

V sredo, 9. 3. 2022, bo na Univerzah potekala stavka, ki jo je vladi napovedal Visokošolski sindikat Slovenije, ki deluje v okviru KSS PERGAM. Stavka, ki bo potekala kot organizirana prekinitev dela, je napovedana zaradi sistematičnega neodzivanja vlade, konkretneje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na predloge, pobude in zahteve Visokošolskega sindikata Slovenije in zaradi popolne odsotnosti socialnega dialoga, katerega posledice so kopičenje nerešenih težav zaposlenih v visokem šolstvu. Ignoranca vladne strani se kaže tudi v tem, da se od napovedi stavke do dneva objave tega sporočila vladna stran kljub zakonski obveznosti pogajanj z namenom preprečitve stavke, še ni odzvala ali kako drugače izrazila pripravljenosti na pogajanja.

Zahteve Visokošolskega sindikata Slovenije naslavljajo težave vseh zaposlenih na univerzah, tako med pedagoških, kot tudi nepedagoških delavcev. Stavkovne zahteve povzemajo tudi nekatere zahteve, ki so jih kot skupne oblikovali sindikati, ki delujejo v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, v okviru katere delujejo tudi vsi sindikati javnega sektorja KSS PERGAM.

Stavkovne zahteve Visokošolskega sindikata Slovenije se glasijo: 

 1. Zahtevamo takojšen dogovor s sindikati javnega sektorja o formuli avtomatičnega letnega usklajevanja vrednosti plačnih razredov, ki ne sme biti manjše od inflacije in se jo začne uporabljati že za leto 2022.
 2. Zahtevamo takojšen dogovor o načinu in dinamiki odprave uravnilovke na področju plač, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice.
 3. V primeru, da bo podpisan aneks h kolektivni pogodbi, ki bo linearno dvignil uvrstitev vseh delovnih mest zdravnikov ali kakšne druge poklicne skupine, zahtevamo ustrezen dvig uvrstitev vseh delovnih mest v visokem šolstvu v plačnih skupinah D1, H, J in B.
 4. Zahtevamo natančnejšo določitev normativov neposredne pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, kot smo to predlagali v Zahtevah za dopolnitev KPVIZ in KPJS in v predlogu Aneksa h KPVIZ, poslanih Vladi RS in resornim ministrstvom 1. 2. 2022. Zahtevamo tudi določitev starostne razbremenitve obsega neposredne pedagoške obveznosti strokovnih sodelavcev korepetitorjev, kot je določena za nižje in srednje glasbene šole.
 5. Zahtevamo določitev individualne pravice visokošolskih učiteljev in raziskovalnih delavcev do koriščenja delodajalčevega kritja stroškov sobotnega leta v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, kot smo to predlagali v Zahtevah za dopolnitev KPVIZ in KPJS in v predlogu Aneksa h KPVIZ, poslanih Vladi RS in resornim ministrstvom 1. 2. 2022.
 6. Zahtevamo določitev individualne pravice visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev do koriščenja delodajalčevega kritja materialnih stroškov osnovnega raziskovalnega, strokovnega oz. umetniškega dela, ki je del rednih delovnih obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, kot smo to predlagali v Zahtevah za dopolnitev KPVIZ in KPJS in v predlogu Aneksa h KPVIZ, poslanih Vladi RS in resornim ministrstvom 1. 2. 2022.
 7. Zahtevamo določitev enake vrednosti neposrednega pedagoškega dela, ne glede na to, ali se ga opravlja v okviru zaposlitve ali po civilnopravnih pogodbah, v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, kot smo to predlagali v Zahtevah za dopolnitev KPVIZ in KPJS in v predlogu Aneksa h KPVIZ, poslanih Vladi RS in resornim ministrstvom 1. 2. 2022.
 8. Zahtevamo, da kolektivna pogodba uredi delo na daljavo kot enega od rednih načinov opravljanja dela in da določi minimalno višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu.
 9. Zahtevamo ureditev stalne pripravljenosti na delo v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, kot smo to predlagali v Zahtevah za dopolnitev KPVIZ in KPJS in v predlogu Aneksa h KPVIZ, poslanih Vladi RS in resornim ministrstvom 1. 2. 2022.
 10. Zahtevamo, da Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja določi dodatne dni dopusta za delo v nevarnih pogojih tako, kot to ureja Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21 in 181/21).
 11. Zahtevamo dokončanje uskladitve plačnih razredov visokošolskih sodelavcev brez doktorata (dvig za 2 plačna razreda) z dvigom orientacijskega delovnega mesta in naziva Asistent z doktoratom v skladu z 9. točko Dogovora, sklenjenega ob podpisu Sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/17; Priloga 3).
 12. Zahtevamo, da se uvrstitev nazivov Visokošolski učitelj lektor in Visokošolski učitelj lektor z magisterijem delovnega mesta Visokošolski učitelj lektor dvigne za dodatni 1 plačni razred.
 13. Zahtevamo, da se v Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja vzpostavi dodatne nazive delovnega mesta Visokošolski učitelj lektor, zvišane za 2 plačna razreda glede na obstoječe, ki jih bodo lahko zasedli lektorji z daljšim stažem in večjim seštevkom delovnih dosežkov.
 14. Zahtevamo, da se v Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja vključi delovna mesta G027005 Bibliotekar, G028002 Bibliotekar z magisterijem in G029004 Bibliotekar z doktoratom, ki obstajajo v Tarifni prilogi Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS. Obenem zahtevamo, da Ministrstvo za kulturo spremeni Merila za ocenjevanje strokovne usposobljenosti v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 65/16; Priloga 1) tako, da bodo med strokovnimi dosežki šteli tudi dosežki v vedi, ki jo pokriva specialna knjižnica, v kateri deluje bibliotekar.
 15. Zahtevamo, da se v Tarifno prilogo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja vključi naslednja delovna mesta informatikov, ki že obstajajo v več drugih kolektivnih pogodbah dejavnosti v javnem sektorju in ustrezajo zahtevnim delom in nalogam, značilnim za visoko šolstvo:
 • J016071 Skrbnik podpore uporabnikom VI
 • J017080 Programer aplikacij I VII/2
 • J017095 Razvojni inženir VII/2 (I)
 • J017113 Sistemski administrator VII/2 (I)
 • J017115 Sistemski administrator VII/2 (II)
 • J017116 Sistemski administrator VII/2 (III)
 • J017200 Administrator baze podatkov
 • J017210 Inženir varnosti IS VII/2 (I)
 • J017211 Načrtovalec aplikacij
 • J017212 Načrtovalec informacijskih sistemov VII/2 (I)
 • J017219 Projektni inženir VII/2
 • J019903 Vodja področja / enote I – IX (več kot 5 zaposlenih na javnem zavodu z več kot 200 zaposlenimi)

16. Zahtevamo revalorizacijo lestvice vrednosti sindikalnega dela, ki ga plačuje delodajalec, in njeno razširitev na magistrsko in doktorsko stopnjo izobrazbe, kot smo to predlagali v Zahtevah za dopolnitev KPVIZ in KPJS in v predlogu Aneksa h KPVIZ, poslanih Vladi RS in resornim ministrstvom 1. 2. 2022.

17. Zahtevamo, da vlada zagotovi dodatna proračunska sredstva visokošolskim zavodom za povišane stroške dela, ki bodo posledica uveljavitve teh stavkovnih zahtev.

18. Zahtevamo, da se Vlada RS zaveže, da ne bo vlagala ali podpirala sprejema določb zakonov o izvrševanju proračuna RS ali interventnih zakonov, ki bi dodatno omejevale zaposlovanje v visokošolskih zavodih poleg omejitev, ki jih predstavljajo finančni načrti visokošolskih zavodov.

19. Zahtevamo plačilo nadomestila za čas stavke stavkajočim v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.

 

Stavko podpirata tudi rektorja dveh največjih slovenskih univerz, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI