Stavka medicinskih sester v UKC Ljubljana

Vodstvo Sindikata Kliničnega centra je na današnji novinarski konferenci podalo razloge za ponovno stavko srednjih medicinskih sester v Intenzivni terapiji III v UKC Ljubljana…

 

 

 

Novinarska konferenca Sindikata Kliničnega centra Ljubljana dne 9. julija 2012

 

 

IZJAVA ZA MEDIJE

 

Sindikat Kliničnega centra je dne 1. 6. 2012 napovedal stavko v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na oddelkih intenzivnih terapij III, ki naj bi se začela 11. 6. 2012. Zaradi poteka pogajanj in informacije, da naj bi Ministrstvo za zdravje skupaj z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo našlo rešitev, ki bi odpravila razloge za stavko, je bila stavka dvakrat preložena. ??al do uresničitve napovedane rešitve ni prišlo, zato se je danes ob 7:00 kljub pripravljenosti sindikata za iskanje rešitev in dialog pričela stavka na štirih oddelkih intenzivne terapije III.

Razlog za že četrto stavko v teh enotah je ponoven grob enostranski poseg v  plače zaposlenih in njihovo izplačilo v nasprotju z zakonom in po našem prepričanju zakonito sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi, zloraba aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in kršitev Sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev z dne 11. 11. 2011. Ob zaključku stavke konec leta 2011 smo bili prepričani, da je položaj zaposlenih v enotah intenzivne terapije III dokončno urejen in rešen vsaj do zakonske sistemske rešitve, vendar se je vodstvo UKC Ljubljana očitno odločilo drugače oziroma je lani ob podpisu stavkovnega sporazuma očitno držalo fige v žepu. Ob sklenitvi aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi je bilo dogovorjeno in zagotovljeno s strani takratnega državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, ki je bil pogajalec za aneks h kolektivni pogodbi, da aneks ne bo vplival na zaposlene v UKC Ljubljana, ki so imeli svoj položaj urejen od leta 2009 na način, dogovorjen tako z Ministrstvom za javno upravo, kot tudi z Ministrstvom za zdravje in vodstvom UKC.

Prepričani smo, da so tovrstni enostranski posegi v plače povsem neupravičeni in neodgovorni, saj po nepotrebnem vznemirjajo najkvalitetnejši kader v enotah, kjer se zdravijo najtežji bolniki in poškodovanci in kjer zaposleni predano, kakovostno in požrtvovalno opravljajo svoje delo. Tudi zato je odločitev za stavko najtežja predvsem zanje, pa vendar jim spričo posegov v njihove pravice, ki se sedaj že praviloma zgodijo najmanj enkrat letno, ne preostane druga učinkovita pot.

Tudi med stavko je zagotovljen minimum delovnega procesa, ki zagotavlja izvajanje nujne medicinske in zdravstvene nege, zaradi česar bolniki niso ogroženi. Ne glede na to bi moral biti tako UKC Ljubljana, kot tudi Ministrstvo za zdravje zainteresirana, da imata v najtežjih enotah v Sloveniji zaposlene najbolj usposobljene zaposlene, ki lahko v miru opravljajo svoje delo in so za svoje delo tudi primerno plačani. To je še dodaten razlog, da se stavkajočim priznajo njihove pravice, ki jim gredo po njihovih pogodbah o zaposlitvi.

Stavkovni odbor pričakuje, da bodo stavkovne zahteve sprejete, pri čemer je dejstvo, da bi UKC Ljubljana lahko z izplačilom plače v skladu s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi nemudoma odpravil razloge za stavko. če tega vodstvo UKC ne bo storilo, pričakujemo, da bo svojo vlogo pri iskanju rešitve odigral Minister za zdravje, ki se, sodeč po izjavah v medijih, dobro zaveda problematike srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester ter pomena, ki ga imajo tudi medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo v zdravstvenem sistemu.

 

Vesna Rugelj, vodja stavkovnega odbora

Ljubljana, 9. 7. 2012

 

SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, KI OPRAVLJAJO DELO DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH SESTER V INTENZIVNI TERAPIJI III v UKC LJUBLJANA

 

 • Zdravstveno nego so v intenzivnih terapijah III vrsto let opravljale zgolj srednje medicinske sestre (višje medicinske sestre so opravljale zgolj vodstvena dela!). Medicinske sestre, ki so vstopale v sistem so izpolnjevale vse pogoje (tudi ustrezno izobrazbo) za opravljanje dela na delovnih mestih za katere so sklenile delovno razmerje. Mnoge od njih še vedno delajo v intenzivnih terapijah III.
 • Leta 1997 sta Zbornica zdravstvene nege in razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego sprejela dokument (Razmejitev zdravstvene nege), ki je bil podlaga za razmejitev kompetenc med srednjo in diplomirano medicinsko sestro. Na osnovi tega dokumenta je UKC, ustrezno prilagodil sistematizacijo delovnih mest. Poleg srednje in višje medicinske sestre je sistematiziral še delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Opis delovnega mesta srednje in diplomirane medicinske sestre se skoraj nista razlikovala. Samo delo pa je ostalo popolnoma enako. Glede na sprejeto doktrino, v intenzivnih terapijah III velja celostna obravnava pacienta (ena sestra na enega pacienta), kar pomeni, da na teh oddelkih zaradi narave dela ni bilo mogoče del razdeliti med SMS in DMS.
 • Ker so SMS in DMS delale popolnoma enako delo, je UKC problematiko enega plačila za enako delo moral nekako rešiti. če bi ravnal pošteno, strokovno in v skladu z delovno pravno zakonodajo bi v intenzivnih terapijah III, kjer se zdravijo najtežji bolniki, moral sistematizirati samo delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Taka odločitev bi seveda zahtevala tudi došolanje vseh srednjih medicinskih sester na najdražji visoki strokovni šoli v državi, ki bi ga bil UKC dolžan tudi financirati.
 • UKC se ni odločil za pošteno in transparentno pot. Ni plačal šolanja SMS, ki bi ga bil glede na situacijo dolžan plačati. Problematiko enega plačila za enako delo je rešil tako, da je SMS dal višji količnik. Vse SMS so imele v svojih pogodbah o zaposlitvi izhodiščni količnik 2,65, ki je bil izhodiščni količnik višje medicinske sestre,s petimi napredovanji pa so imele količnik 3,25, kar je bil izhodiščni količnik DMS. UKC ni uredil delovno-pravnega statusa SMS, jih je pa zadovoljivo plačal. Razlika v plačilu med DMS in SMS je sicer obstajala, vendar ne velika. Očitno pa SMS v teh enotah niso bile na tipičnem delovnem mestu »Zdravstveni tehnik v intenzivni terapiji III. stopnje«, ki je imelo po kolektivni pogodbi količnik 2,50, temveč na delovnem mestu, ki je bilo zaradi večje zahtevnosti višje vrednoteno.
 • Nekatere medicinske sestre so se odločile, da si drago šolanje plačajo same. Po končanem šolanju so sklenile pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, še naprej pa so opravljale popolnoma enako delo. Postavlja se vprašanje kaj je bil razlog za ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, če je delo ostalo enako. Je zgolj diploma lahko razlog za večjo plačo? Katero delovno mesto v intenzivnih terapijah III je odveč?
 • Medicinske sestre, ki so končale Visoko šolo za zdravstveno nego, so bile ob sklenitvi pogodb o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre uvrščene nekoliko višje kot srednje medicinske sestre, izgubile pa so vsa dosežena napredovanje na delovnem mestu srednje medicinske sestre. Zgolj zato, ker so se same strokovno bolj usposobile za opravljanje svojega dela, so bile kaznovane, kar je svojevrsten absurd, ki zelo jasno odkrije ves blišč in bedo tihe, potuhnjene in netransparentne reforme, ki je imela za posledico napako za napako, ki je vzela dostojanstvo množici srednjih medicinskih sester in generirala jezo in občutek izigranosti diplomiranih medicinskih sester, ki je popolnoma sprla med sabo ceh, ki opravlja enega najtežjih in najplemenitejših poklicev.
 • V vsej svoji silovitosti so se negativni učinki nepoštenosti reforme pokazali šele ob vstopu v nov plačni sistem.
 • ?"?

Stanje po plačni reformi

 

 • V intenzivnih terapijah III v UKC Ljubljana so bile SMS po vstopu v nov plačni sistem, prevedene na delovno mesto SMS v intenzivni terapiji III, 23. plačni razred, DMS pa na delovno mesto DMS v intenzivni terapiji III, 33. plačni razred. Plačna reforma je torej DMS uvrstila 10 plačnih razredov višje, pri čemer so ves čas tako SMS kot DMS opravljale popolnoma enako delo. Večina SMS aneksov h pogodbam o zaposlitvi ni hotela podpisati, SMS v CIT-u pa so se poleg tega, da so zavrnile podpis aneksov , odločile še za stavko.
 • SMS so šele ob vstopu v nov plačni sistem spoznale, kaj se je dejansko zgodilo že pred leti.
 • Rezultat stavke je bil dogovor o določitvi plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre-babice v porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I). Bil je začasne narave in sicer je bil sklenjen do 31. 1. 2009. Z dogovorom je bilo tudi dogovorjeno, da bo problematika SMS, ki opravljajo delo DMS rešena z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami. Zbornica zdravstvene nege je takrat zatrjevala, da je vse že pripravljeno. To se je izkazalo za neresnično. Zbornica zdravstvene nege ni imela nikakršnega namena reševati problema SMS z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami.
 • Z iztekom dogovora so SMS izgubile dodatek za povečan obseg dela. UKC jim ga je prenehal izplačevati. SMS, zaposlene v CIT-u, so se odločile za ponovno stavko.
 • Rezultat stavke 2009 je bila rešitev, ki jo je  z skupnim dogovorom na sestanku dne 26. 5. 2009 podprlo tako Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Sindikat SZS PERGAM, Sindikat Kliničnega centra, Sindikat delavcev v zdravstveni negi in vodstvo UKC.
 • Vse SMS iz intenzivnih terapij III, ki so izpolnjevale, na omenjenem sestanku dogovorjene pogoje, na podlagi 48. člena ZSPJS v povezavi s 14. členom ZSPJS sklenejo nov aneks h pogodbi o zaposlitvi z veljavnostjo od 1. 8. 2008 dalje, v katerem se določi, da opravljajo v ustreznem deležu delo srednje medicinske sestre in v ustreznem deležu delo diplomirane medicinske sestre (80 % delo diplomirane, 20 % delo srednje medicinske sestre). Aneksi so sklenjeni za določen čas in sicer do sprejema zakonske sistemske rešitve.
 • Sklenitev aneksov za ustrezne deleže del SMS in DMS je bil kompromis, ki ga je sindikat moral sprejeti, da se je končala nevarna stavka v oddelkih, kjer se zdravijo najtežji bolniki. Kompromis zato, ker srednje medicinske sestre še naprej, tudi po prevedbi opravljajo enako delo kot diplomirane sestre, oziroma diplomirane medicinske sestre opravljajo enako delo kot srednje medicinske sestre!! Končno je potrebno enkrat povedati, da so bile na intenzivnih terapijah III najprej srednje sestre in ne diplomirane in ko so diplomirane vstopale v delovni proces so z ramo ob rami pričele opravljati delo srednjih sester!!! Končno je potrebno povedati, da umetno kreiranje dveh delovnih mest za popolnoma enako delo, ni nič drugega kot izigravanje, goljufija in kršitev temeljnega načela enako plačilo za enako delo!
 • Glede na razvoj stroke zdravstvene nege je popolnoma razumljivo, da se je v nekem obdobju pojavila potreba in odločitev po zvišanju zahtevnosti za opravljanje dela medicinske sestre. če so se v UKC odločili za ta korak potem bi morali že v samem začetku rešiti tudi vprašanje SMS, ki so do spremembe zahtevnosti izpolnjevale vse pogoje za zasedbo delovnega mesta. S tem, ko so namesto enega delovnega mesta (diplomirana medicinska sestra) sistematizirali dvoje delovnih mest, in zgolj formalno razdelili delo, ki ga, kot določa doktrina, ni mogoče deliti, so povzročili vrsto krivic, ki se vlečejo do danes. Tako mnogim, ki bi se šolali, tega niso omogočili, tistim, ko so se sami šolali, so odvzeli vsa napredovanja, čeprav so ves čas, pred in po šolanju opravljali popolnoma enako delo…
 • Izjemno pomemben dosežek stavke 2009 je tudi sprejeta zaveza UKC, da se v bodoče v enote intenzivnih terapij III zaposluje samo diplomirane medicinske sestre. S to zavezo je UKC posredno priznal, da je v intenzivnih terapijah III dejansko samo eno delovno mesto, ena vrsta del in, da v bodoče ne bo ponavljal napak iz preteklosti.
 • 17. 11. 2010 je Ministrstvo za zdravje, ki je leta 2009 podprlo rešitev, da se SMS izda nove anekse v ustreznih deležih, v UKC Ljubljana izvedlo upravni nadzor in izdalo odločbo, da je potrebno medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki imajo formalno pridobljeno V. stopnjo izobrazbe uvrstiti primerno njihovi strokovni izobrazbi. UKC se z odločbo ni strinjal in je zoper odločbo o upravnem nadzoru vložil tožbo.
 • UKC sicer ni realiziral odločbe v upravnem nadzoru, je pa pri plači za mesec avgust v letu 2011 vsem srednjim medicinskim sestram, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester odvzel napredovanja, z obrazložitvijo, da jim le ta po določbah ZSPJS ne pripadajo.
 • Zaradi nezakonitega posega v plače se je večina srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester, v oktobru 2011 odločila za ponovno stavko. Zahtevale so vrnitev odvzetih napredovanj in rešitev za diplomirane medicinske sestre, ki so po končanem šolanju ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, izgubile vsa napredovanje, čeprav so še naprej opravljale enako delo.
 • Rezultat stavke je bila delna razveljavitev odločbe v upravnem nadzoru in sicer prav v delu, ki se je nanašal na plače in pogodbe srednjih medicinskih sester, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester. SMS so bila vrnjena vsa napredovanja, s poračunom za nazaj. Ministrstvo za zdravje se je pisno zavezalo, da bo problematiko diplomiranih medicinskih sester reševalo z uporabo 19. člena ZSPJS. Ta zaveza do danes ni bila realizirana.
 • Borba srednjih medicinskih sester v UKC Ljubljana je končno opozorila na nemogoč položaj srednjih medicinskih sester v vsej Sloveniji in na katastrofalne posledice odsotnosti pravične sistemske rešitve. Socialni partnerji so priznali, da problem obstaja in se odločili, da do sprejema sistemske rešitve sklenejo Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlovanje v zdravstveni negi. Ta ni idealen nikakor ne rešuje problematike in rešitve, ki jih vsebuje so v lu&cca
  on;i
  krize potratne. KSS Pergam ga je sklenil ker je s tem svojim članom in članicam, ki ne opravljajo dela na intenzivnih terapijah III omogočil, da so jim bile vsaj v nekem deležu vrnjene kompetence, ko so jim bile &cca
  on;ez noč odv
  ete. O tej problematiki, ki je drugačna od problematike SMS v intenzivnih terapijah III, je na tiskovni konferenci odkrito spregovoril minister Gantar.
 • Na podlagi sklenjenega aneksa je UKC Ljubljana SMS, ki opravljajo delo DMS ponudil v podpis nove pogodbe o zaposlitvi, tudi tistim SMS, ki so imele svoj delovno-pravni status rešen z aneksi, k pogodbam o zaposlitvi oziroma z prevedbo, čeprav se aneks h kolektivni pogodbi nanje ne nanaša, ker so že (v deležu 80 %) zasedale delovna mesta DMS. Pogodbe o zaposlitvi, ki so identične aneksom, se od njih razlikujejo po tem, da ne vsebujejo napredovanj. Velik procent SMS novih pogodb, ki pomenijo bistveno znižanje plače, ni podpisal.
 • Ob plači za mesec maj so bila SMS,
  ki imajo sklenjene anekse h pogodbam o zaposlitvi v ustreznih deležih, odvzeta vas napredovanja. Med njimi so tudi SMS s 30 leti dela v intenzivni terapiji III.
 • SMS, ki opravljajo delo DMS so se četrtič odločile za stavko.
 • ?"?

Povzetek

 

Upoštevajoč vse »zgodovinske«, dejanske pa tudi pravne okoliščine ocenjujemo, da so bili aneksi h pogodbam o zaposlitvi zakoniti.

To utemeljujemo s sledečim:

 1. Srednje medicinske sestre opravljajo in so pred plačno reformo, pa tudi ves čas po plačni reformi opravljale popolnoma enako delo.
 2. Diplomirane medicinske sestre so pred plačno reformo, pa tudi po plačni reformi opravljale enako delo kot srednje medicinske sestre.
 3. V intenzivnih terapijah III velja celostnaa obravnava bolnika, zato delitev del sploh ni možna in nikoli tudi ni bila izvedena.
 4. če delitev dela ni možna, potem v intenzivnih terapijah III dejansko obstaja samo eno delovno mesto.
 5. Srednje medicinske sestre, ki so doštudirale in sklenile pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre so še naprej opravljale enako delo kot so ga opravljale na delovnem mestu srednje medicinske sestre.
 6. UKC bi v intenzivnih terapijah III, ob odločitvi, da se spremeni zahtevnost za opravljanje dela, moral ukiniti delovno mesto srednje medicinske sestre in sistematizirati samo delovno mesto diplomirane medicinske sestre.
 7. S tem, ko je UKC zgolj formalno sistematiziral dvoje delovnih mest, pri čemer je vedel, da doktrina določa, da dela ni mogoče razdeliti, je ravnal nezakonito, saj je ves čas kršil temeljno načelo-enako plačilo za enako delo.
 8. Pri prevedbi se je delovno mesto 100 % srednje medicinske sestra v IT III iz starega plačnega sistema upoštevanje dejanski delokrog zaposlenih po vsebini in zahtevnosti prevedlo v kombinirani delovni mesti, in sicer v razmerju 20 % »SMS« v IT III in 80 % »DMS« v IT III, saj v starem sistemu pri teh zaposlenih ni šlo za tipično delovno mesto »Zdravstveni tehnik v intenzivni terapiji III. Stopnje« in so bili tudi vrednoteni z višjimi količniki.
 9. Konkretna prevedba v nov plačni sistem, realizirana z aneksom k obstoječi pogodbi o zaposlitvi oziroma razvrstitvi v različna tarifna razreda tako ni pomenila dodelitve zahtevnejših del zaposlenim od 1. 8. 2008 dalje (kar bi v takem primeru realizirali s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi) in s tem tudi ne spremembe organizacije dela pri delodajalcu. ??e v starem sistemu je bilo vrednotenje dela na delovnem mestu SMS v IT III na izhodiščnem količniku 2,65, kar je že pomenilo izhodiščni količnik delovnih mest zahtevnosti VI. tarifnega razreda. Delovna mesta medicinskih sester iz VI. tarifnega razreda so se vsa dejansko prevajala v višji VII/I tarifni razred v nov plačni sistem s prenosom doseženih razredov napredovanj v okviru tarifnega razreda v starem plačnem sistemu.
 10. V skladu z določbo 2. odstavka 49. c člena ZSPJS se je na prevedenih delovnih mestih v novem plačnem sistemu upoštevala razlika doseženih napredovanj, ki jih je zaposleni dosegel do dneva prevedbe, kombinirani prevedeni delovni mesti v razmerju 20 % – 80 % pa sta bili določeni glede na ugotovitve dejanskega stanja zahtevnosti delokroga na delovnem mestu 100 % SMS v IT III.
 11. Z realizacijo takšne prevedbe se je strinjalo tako Ministrstvo za zdravje, kot tudi Ministrstvo za javno upravo!
 12. Pravna podlaga za tako rešitev je bil tudi 8. člen ZSPJS, ki je poleg strokovne izobrazbe upošteval tudi usposobljenost.
 13. V UKC je poleg SMS, ki so bile prevedene v določenem deležu v DMS še 136 drugih zaposlenih v zdravstveni negi na takih delovnih mestih, ki so bila tudi prevedena eden do dva tarifna razreda više (neupoštevajoč delovna mesta, ki so bila prevedena iz VI.  v VII/1 tarifno skupino) in ki so ob prevedbi prenesli tudi vsa napredovanja. Med njimi je po naših informacijah tudi predsednica Sindikata delavcev zdravstvene nege ga. Jelka Mlakar in predsednica Zbornice zdravstvene nege Darinka Klemenc. Prepričani smo, da sta bili pravilno prevedeni. Moti nas samo neenakopravna obravnava. Na enaka dejanska stanja naj bi se navezovale enake pravne posledice. Tako določa 14. člen naše Ustave. Njihove prevedbe niso pod drobnogledom inšpektorja za plače! 
 14. Glede na navedeno je po našem prepričanju na mestu zgolj vprašanje, ali ne bi bilo glede na dejstvo, da v enotah IT III v UKC Ljubljana že vrsto let dejansko obstaja le eno delovno mesto, medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo v teh enotah pravilno prevesti na delovno mesto »DMS v IT III« v 100 %, in ne le v deležu 80 %.

 

Prenesi: Izjava za javnost – Stavka IT III s kronologijo.pdf