Tradicionalni dvodnevni izobraževalni seminar KSS PERGAM

TRADICIONALNI DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR KSS PERGAM »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«

28. in 29. marca 2019 je v Rimskih Termah potekal tradicionalni dvodnevni izobraževalni seminar KSS PERGAM za sindikalne zaupnike, katerega rdeča nit je bila izboljšanje usposobljenosti socialnih partnerjev za boljši socialni dialog na vseh ravneh. Seminar je bil tudi letos dobro obiskan, saj je prišlo kar 125 udeležencev iz 36 različnih sindikatov podjetij oz. zavodov in sindikatov poklicev oz. dejavnosti, tako iz privatnega, kakor tudi javnega sektorja.

Program seminarja je kot po navadi postregel z zelo zanimivimi predavatelji, med katerimi so bili državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  v.d. direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj,  vodja oddelka za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo na ZPIZ-u,  odvetnik, ki med drugim pokriva področje delovnega prava, ter tuja gostja iz Velike Britanije.

V uvodnem predavanju je mag. Marijana Bednaš, vršilka dolžnosti direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), predstavila pomladansko napoved gospodarskih gibanj in izzive na trgu dela. Strokovnjaki na UMAR-ju so ob pripravi pomladanske napovedi izhajali iz izhodišč, ki kažejo na bolj umirjeno gospodarsko rast, ohranjanje kazalnikov zaupanja na še vedno razmeroma visokih ravneh, nadaljevanje ugodnih pogojev financiranja. Iz predstavitve smo izvedeli, da globalni obeti kažejo letos na nadaljnjo upočasnitev gospodarske rasti v razmerah precejšnjih negotovosti, prav tako napovedujejo upočasnitev rasti BDP v evrskem območju ter postopno umirjanje rasti BDP tudi v Sloveniji, rast zasebne potrošnje bo ob višji rasti plač nekoliko višja, ob rasti razpoložljivega dohodka pa jo bo podpiralo še vedno dobro razpoloženje gospodinjstev, ugodna gibanja naj bi se nadaljevala tudi na trgu dela. Napoved predvideva kar precejšnje pomanjkanje delavcev, vse večji je priliv tuje delovne sile, prav tako naj bi bila rast plač nekoliko nad rastjo produktivnosti.

Sledila je zanimiva predstavitev gospe Tracy Walsh, nekdanje profesorice na Ruskin College-u v Oxfordu, sedaj pa je izvajalka izobraževanj v sindikatih in samostojna raziskovalka na Cooperative College-u in RED Learning Coop.  S svojim prispevkom »Izzivi in priložnosti za sindikalno gibanje v VB: preživetje ali izumrtje?«  je predstavila trenutno politično ozračje v Veliki Britaniji, izzive, ki jih prinaša zmanjševanje finančnih sredstev za izobraževanje sindikatov ter načrtno zmanjševanje moči sindikatov s strani političnih oblasti.  Predstavila je ključne vsebine njihovega Zakona o sindikatih iz leta 2016, s katerim so omejili ne le pravice do stavke, temveč tudi možnosti financiranja sindikatov,  ter podala svoj pogled na nekatere izzive, ki jih Britancem prinaša brexit, kot na primer prenehanje veljavnosti evropske zakonodaje, omejevanje prostega pretoka blaga in storitev ter nenazadnje splošni nemir in nezadovoljstvo med prebivalci. V svoji prezentaciji pa je predstavila tudi nekatere priložnosti, s katerimi se v VB soočajo; prihaja namreč do sprememb ideologije o novem delu, množične ljudske podpore novemu vodji delavske stranke, obnovitve sindikalnih odnosov, obljub o spremembah zakonodaje, še posebej pa je opozorila na vpliv brexit-a na tamkajšnjo sindikalno gibanje.

V nadaljevanju je odvetnik Borut Mihurko iz Odvetniške pisarne Mihurko d.o.o.  udeležencem seminarja predstavil novejšo sodno prakso na področju varstva sindikalnih zaupnikov in svobode govora.  Hkrati je v svoji predstavitvi podal tudi vrsto drugih zanimivih informacij, povezanih z odnosi na delovnem mestu, ki zadevajo praktično vsakogar. Prikazal je tudi nekaj konkretnih primerov neetičnih ravnanj na delovnem mestu, svobodnega izražanja misli, govora in na splošno razmerja iz prakse, ki lahko nastanejo med managementom in sindikalnim zaupnikom zaradi opravljanja dela na funkciji sindikalnega zaupnika.  Odvetnik Borut Mihurko se ukvarja z vsemi pravnimi področji, še zlasti pa s kazenskim pravom in delovnim pravom, pri čemer so njegova specialnost razmerja v zvezi z odpovedmi pogodb o zaposlitvi, nadalje s civilnim pravom ter medijskim pravom.

Peter Šalej,  vodja Oddelka za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Celju (ZPIZ), je v nadaljevanju predstavil poklicno rehabilitacijo v Sloveniji. V svoji predstavitvi je opozoril na ključne izzive na področju ukrepov za lažji prehod zavarovanca iz medicinske rehabilitacije na delo. Predstavil nam je zakonske možnosti in pravice, ki jih določa slovenska zakonodaja na področju poklicne rehabilitacije ter kako poteka upravni postopek.  Poleg tega je izpostavil nekaj primerov dobre prakse, ko je bilo s prilagoditvijo delovnega mesta z ustreznimi tehničnimi pripomočki zavarovancu omogočeno opravljanje istega poklica ali dela, kot ga je opravljal pred poškodbo.  Slišali smo tudi primere dobre prakse, ko je bilo kljub tehničnim pripomočkom opravljanje istega poklica neizvedljivo, pa se je zavarovanec na podlagi kratkotrajnega usposabljanja in izobraževanja usposobil za opravljanje drugega poklica in se na ta način ponovno vključil v delovno okolje.

Drugi dan seminarja se je začel s predstavitvijo aktivnosti MDDSZ in zakonodajnih predlogov MDDSZ, ki jih je predstavil Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predstavil nam je vladni predlog sprememb socialne in pokojninske zakonodaje ter zakonodaje na trgu dela.  Razloge za predlagane spremembe zakonodaje na vladni strani vidijo zlasti v izboljšanju socialne zaščite ranljivih skupin; demografiji – staranju prebivalstva; trenutnem stanju na trgu dela – pomanjkanju delovne sile…; ter v potrebah po tehničnih popravkih in prenosih EU predpisov.  Podrobneje nam je predstavil besedilo predloga Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ključne spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga. Po njegovem mnenju so predlagani ukrepi usmerjeni v zagotavljanje višje socialne varnosti in naj bi predstavljali odgovore na potrebe trga dela. Kdor bi želel delati dlje kot 40 let, bo to možnost imel in bo k temu tudi dodatno stimuliran s strani države. Po mnenju državnega sekretarja je sprememba zakonodaje prvi korak, v dialogu in širšem družbenem konsenzu pa bo potrebno moči usmeriti tudi v spreminjanje miselnosti do vseživljenjskega dela in vseživljenjskega učenja.  

Skladno s programom je predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM  Jakob Počivavšek  slušatelje seznanil s potekom kolektivnega dogovarjanja v zasebnem in javnem sektorju ter s spremembami, ki jih prinaša Zakon o minimalni plači.  Med drugim je podal informacije o tem, kaj so prinesla kolektivna pogajanja v letu 2018 v zasebnem sektorju, o dvigu najnižjih osnovnih plač v nekaterih dejavnostih. Predstavil je tudi vsebine, ki so v pogajanjih za kolektivne pogodbe dejavnosti ostale še odprte ter poročal o doseženih dogovorih glede nadaljevanja pogajanj na branžni in tudi podjetniški ravni.  Informiral je o spremembah, ki so jih prinesla pogajanja v letu 2018 za javni sektor – sklenjenem Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev in Dogovoru o plačah v javnem sektorju ter o zavezah, ki so jih podpisali socialni partnerji na državni ravni.  Posebej je še predstavil kako bodo spremembe Zakona o minimalni plači lahko vplivale na kolektivno dogovarjanje in na plače v zasebnem in javnem sektorju.  V svoji bogati predstavitvi je slušatelje seznanil tudi z vsebino predloga Socialnega sporazuma, ki ga je podala Gospodarska zbornica Slovenije, kateri vsebuje predlog novega plačnega modela in poglavje glede rasti plač.  Poleg tega smo dobili informacije o predlogu za sklenitev splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo. Predsednik PERGAM-a vidi razloge za sklenitev SKPGD predvsem v večji pokritosti zaposlenih s kolektivno pogodbo; minimalnem standardu, ki bi zavezoval vse delodajalce v zasebnem sektorju in njihove zaposlene; preprečevanju socialnega dumpinga; v določitvi višin tistih pravic, ki jih zakon po višini ne opredeljuje; večjem poenotenju institutov kolektivnega dogovarjanja; odpravi uravnilovke; v rasti plač; začetku urejanja problematike prekarnega dela; izobraževanju in usposabljanju ter SKPGD kot pravno zavezujoč mehanizem za realizacijo nekaterih pozitivnih ciljev predloga socialnega sporazuma.

Program seminarja se je zaključil s predstavitvijo izvedenih projektnih aktivnosti in povabilom k sodelovanju v nadaljnjih načrtovanih aktivnostih projekta »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«, v okviru katerega je bil izveden tudi naš dvodnevni izobraževalni seminar v Rimskih Toplicah.  Strokovni sodelavec na projektu  Peter Virant je še posebej predstavil izvedbo Sistemskega modulskega študija (SMŠ), ki je namenjen v prvi vrsti izobraževanju sindikalnih zaupnikov ter nenazadnje tudi zaposlenih na KSS Pergam in GZS. Sistemski modulski študij je kombinacija predavanj, delavnic in novih oblik izobraževanja preko E-učilnice. Trenutno se v okviru SMŠ izvaja letnik 2018/2019, načrtujemo pa tudi izvedbo letnika 2020/2021. Gre torej za sistemsko dvoletno izobraževanje sindikalnih zaupnikov in zaposlenih z namenom pridobitve računalniških, andragoških, pravnih, ekonomskih, politoloških znanj, zlasti pomembnih za učinkovitejše vodenje socialnega dialoga. Študij je kot rečeno kombinacija klasičnih oblik učenja, predavanj in delavnic ter dela preko E-učilnice. Predavatelji s svojimi izkušnjami in znanji na različnih področjih posredujejo udeležencem potrebna znanja za uspešnejše delo in boljši socialni dialog. Vsak modul je zaključena celota, vsi moduli skupaj pa predstavljajo sistemsko zaključen ciklus. Po vsakem zaključenem modulu je predviden tudi preizkus pridobljenih znanj in izdaja potrdila.  Ob tej priložnosti se je Virant zahvalil vsem udeležencem SMŠ letnika 2018/2019 in povabil vse zainteresirane, da se prijavijo v naslednji letnik 2020/2021.

Ugotavljamo, da je bilo z izvedbo tega seminarja uspešno zaključeno še eno izobraževanje, namenjeno predvsem sindikalnim zaupnikom, kjer je bilo mogoče pridobiti mnogo novih, zanimivih aktualnih informacij. Kot je že tradicija, bomo v prihodnjem letu Pergamov dvodnevni izobraževalni seminar spet ponovili, njegove vsebine pa bodo usmerjene predvsem v teme, s katerimi se delavci in sindikati srečujemo vsak dan pri svojem delu.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.