PROJEKT – Objava 2. članka v časniku Dnevnik

V mesecu februarju 2014 je bil v sobotni ediciji časnika DNEVNIK v rubriki “ZAPOSLITEV IN KARIERA” objavljen 2. članek o vsebini Projekta KSS Pergam…

 

 

 

 

 

V mesecu februarju 2014 je bil v sobotni izdaji dnevnega časnika DNEVNIK v rubriki “ZAPOSLITEV IN KARIERA” objavljen 2. članek o vsebini Projekta KSS PERGAM “Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij”.

 

Prenesi članek: DNEVNIK-februar-2014.pdf

 

Naslov članka: KAKO SPODBUDITI ZAPOSLENE IN PODJETJA K IZBOLJŠANJU ZNANJ IN MOTIVACIJ ZAPOSLENIH

 

Delavke in delavci so danes izpostavljeni težkim preizkušnjam: povečuje se intenzivnost dela za isto ali celo manjše plačilo, povečali so se pritiski na zaposlene z uvajanjem fleksibilnih oblik zaposlovanja (ki v Sloveniji predstavljajo kar 40 odstotkov zaposlenih), stopnja brezposelnosti je dosegla rekordno raven. Zaposlenim samim zmanjkuje virov in motivacije za vseživljenjsko izobraževanje, podjetja pa so v procesu razdolževanja prisiljena zmanjševati sredstva za izobraževanje. Usposobljenost zaposlenih, njihova motiviranost in pripravljenost na nove tehnološke spremembe so pomembni elementi konkurenčnosti podjetij, zato smo se socialni partnerji, KSS PERGAM in GZS v okviru projekta osredotočili na izobraževanje zaposlenih. Pričakujemo, da bomo s celovitimi projektnimi aktivnostmi (od prenosa tujih praks, analize stanja in raziskovanja do izobraževanja) prišli do izvirnih rešitev za razvoj znanja, strokovnosti in kompetenc zaposlenih v manj ugodnih gospodarskih okoliščinah.

Projektni finančni viri so omogočili, da smo sindikalne zaupnike in projektne partnerje poslali na kratek študijski obisk v Anglijo, kjer so lahko proučili nekatere dobre in – da ne bomo pristranski – tudi slabe prakse. Nekateri so bili prvič na študijskem obisku v tujini, zato so bili še toliko bolj dovzetni za vse informacije. Obiskali so sindikat Unite in srečali so se z British Printing Industries Federation. Ti so jim med drugim predstavili sistem pridobivanja poklicnih kvalifikacij Business Innovation & Skills, ki ga vodijo socialni partnerji in šole. Zlasti jih je zanimalo, kako je grafična industrija tovrstno usposabljanje izkoristila za prestrukturacijo panoge, ki se ji krči obseg klasične tiskarske dejavnosti in zato razvija nove poslovne modele v povezavi z informacijskimi tehnologijami. Potem so obiskali Ruskin College v Oxfordu, ki se že od leta 1899 ukvarja z izobraževanjem sindikalnih članov. Na udeležence so izobraževalni programi, metode ocenjevanja, študijska gradiva, knjižnica in ugodni študijski pogoji naredili velik vtis in so odšli trdno prepričani, da je potrebno podobne izobraževalne programe vzpostaviti tudi v Sloveniji.

V okviru projektnih aktivnostih smo lahko že vzpostavili model takega izobraževanja s seminarjem »Strategije in tehnike sodobnih pogajanj« v treh modulih, katerih cilj je okrepiti znanja in veščine pogajalcev v socialnem dialogu. Modul bo udeležence oskrbel z veščinami in znanji, s katerimi bodo sposobni identificirane rešitve prenesti v svoja delovna okolja. Mnogokrat se je mogoče izogniti industrijskim akcijam (stavkam, demonstracijam), če vpleteni imajo potrebna znanja, sposobnost ocene nasprotnih argumentov in sposobnost predstavitve svojih argumentov, zato je poznavanje pogajalskih veščin lahko izjemno pomembno. Zlasti v trenutku, ko je nova Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost dala spodbudo za kolektivna dogovarjanja na ravni podjetij. Sindikalni zaupniki bodo nova znanja in veščine, ki so jih pridobili na usposabljanju v okviru projekta, kmalu tudi praktično uporabili za uspešno dogovarjanje z delodajalci.

Pomemben prispevek projekta bodo tudi ugotovitve iz raziskave, ki sočasno poteka. Strokovni sodelavci KSS PERGAM ravno izvajajo obsežne aktivnosti v podjetjih iz papirno-predelovalnega, grafičnega in založniškega sektorja. V izbranih podjetjih so že opravili intervjuje in ankete med zaposlenimi. V analizi konkretnih primerov bomo lahko kmalu spoznali konkretne izobraževalne strategije podjetij in spreminjanje delovnih pogojev pod velikimi konkurenčnimi pritiski, vlogo socialnega dialoga pri reševanju težav, s katerimi se trenutno soočajo slovenska podjetja, ter prilaganje zaposlitev skupinam s posebnimi potrebami, ki so v tem času še posebej ranljive. S podjetji, ki so se vključila v raziskavo, imamo izjemno dobro sodelovanje in je že samo po sebi zgled, da je dober socialni dialog še zlasti pomemben v času zaostrenih gospodarskih pogojev. Nič slabše se niso odrezali zaposleni: sodelovanje zaposlenih pri anketiranju je bilo odlično, saj je bila odzivnost na anketiranje med 60 in 80 odstotnim deležem glede na vse zaposlene.

Kmalu načrtujemo tudi izvedbo študijskih krožkov, s katerimi bomo osmislili raziskovalno delo v konkretnih podjetjih. S študijskimi krožki v podjetjih pričakujemo spremembe in izboljšave politik izbranih podjetij (večjo senzibilnost za izobraževanje zaposlenih na ključnih področjih in boljše delovne pogoje). Zato utemeljeno pričakujemo, da bo projekt v neposredno pomoč vključenim podjetjem, ki bodo lahko v času izvajanja raziskave in študijskih krožkov identificirala svoje prednosti in morebitne pomanjkljivosti. Sodelovanje v raziskovalnem delu in v študijskih krožkih bo za nameček okrepil sodelovanje vseh deležnikov pri reševanju problemov in oblikovanju novih prijemov, kar bo imelo ugodne učinke tudi po zaključku projekta.

KSS PERGAM

 ESS

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si