Stališče KSS PERGAM do predloga Zakona o spremembah Zakona o delovnih razmerjih

Objavljamo stališča Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM do predloga Zakona o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (EPA:1886-VIII), ki bo danes predmet obravnave na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide;  ki so bila poslana Državnemu zboru RS, poslanskim skupinam in medijem.

Datum: 20.1.2022

STALIŠČE KSS PERGAM DO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH (EPA: 1886 – VIII)

V KSS PERGAM ostro nasprotujemo predlogu Zakona o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (EPA: 1886 – VIII), ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem Markom Bandellijem.

Prepričani smo, da je predlog nepremišljen in nesprejemljiv tako z vidika postopka priprave in sprejemanja, ki je v celoti izključil socialni dialog in javnost, kot tudi predvsem z vsebinskega vidika.

Gre za še enega v vrsti zakonskih predlogov, ki s parcialnimi rešitvami, ki niso usklajevane z vsemi neposredno zainteresiranimi deležniki, ki niso predmet kakršnega koli socialnega dialoga niti javne razprave, posega v sistemsko zakonodajo in pri tem ne upošteva negativnih posledic, ki bi jih v primeru sprejetja imel predlog na različnih področjih. Prav tehtanju različnih posledic in iskanju rešitev, ki bi preprečevale negativne posledice je namenjen socialni dialog in sodelovanje javnosti. Seveda poslancem nihče ne oporeka pravice predlagati zakonskih rešitev, pričakovali pa bi, to počno odgovorno in da primernost rešitev preverijo tudi v socialnem dialogu, zlasti v primerih zakonodaje, ki neposredno zadeva pravice in obveznosti zaposlenih, kot to velja za Zakon o delovnih razmerjih in še posebej v delu, ki se povezuje s pravicami iz sistemov socialnih zavarovanj. Naj spomnimo na dejstvo, da so bile v preteklosti praktično vse spremembe Zakona o delovnih razmerjih sprejete s soglasjem socialnih partnerjev, žal pa so aktualna vlada in koalicijske stranke posegle v to tradicijo, kar bo imelo dolgoročne negativne posledice na tem področju in za odnose med deležniki v socialnem dialogu. Očitek o opustitvi socialnega dialoga glede predlogov, ki posegajo v Zakon o delovnih razmerjih, ki smo ga v zadnjem obdobju redno naslavljali predvsem na vlado in koalicijske stranke, je tokrat namenjen predlagateljem predmetnega zakona.

Predmetni Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih ničesar ne prinaša zaposlenim, slabša pa finančno stanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar bo imelo za posledico manj pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, manj zdravstvenih storitev, slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev, slabšo kakovost le-teh ali pa kombinacijo omenjenih posledic, dolgoročno pa v primeru odsotnosti sistemskih rešitev tudi potencialno krčenje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vse seveda na račun zavarovancev. V KSS PERGAM predlogu, ki bi imel takšne posledice, ostro nasprotujemo. ZZZS ima iz različnih razlogov že v tem trenutku predviden primanjkljaj za leto 2022 v višini 150 milijonov EUR. Sistemske rešitve za pokrivanje primanjkljaja ZZZS žal ni. Predlagana zakonska sprememba bi stanje samo še poslabšala, pri čemer bi bili izdatki ZZZS iz naslova pokrivanja nadomestila za dodatne dneve odsotnosti novi stalni povišani odhodki ZZZS. Ob tem opozarjamo, da odhodki ZZZS iz naslova nadomestil že danes predstavljajo pomembno postavko odhodkov ZZZS, ki jo je potrebno zmanjševati, predvsem tudi s naslavljanjem vzrokov za dolgotrajne bolniške odsotnosti, ne pa jih povečevati.

V KSS PERGAM se strinjamo, da je v praksi prisotna problematika zagotavljanja sredstev za nadomestilo plače v primeru začasne nezmožnosti za delo, ko gre za del samozaposlenih, zlasti lažno samozaposlenih, vendar smo prepričani, da te problematike nikakor ni primerno reševati parcialno in na način, ki bi posledično za vse pomenil težave z dostopom do pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Poslanke in poslance Državnega zbora glede na navedeno pozivamo, da predlaganega Zakona o spremembah Zakona o delovnih razmerjih ne podprejo, predloge, ki se tičejo pravic in obveznosti iz delovnih razmerij in socialnih zavarovanj pa uskladijo v socialnem dialogu med socialnimi partnerji, ki jih spremembe tudi neposredno zadevajo.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM