IZJAVA ZA JAVNOST – promocija Projekta

V petek, 29. 11. 2019 ob 11:00 uri je potekala NOVINARSKA KONFERENCA Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM.  

Tiskovna konferenca je bila namenjena promociji Projekta »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«, ki smo ga v KSS PERGAM pričeli izvajati decembra 2017, zaključili pa ga bomo septembra 2021.  Projekt sofinancirata Republika Slovenija Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM projekt izvaja skupaj s projektnim partnerjem Gospodarsko zbornico Slovenije.

Projekt je usmerjen v izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev, zaposlenih na KSS Pergam in sindikalnih zaupnikov z namenom pridobitve novih znanj in veščin za učinkovitejše in bolj enakopravno sodelovanje in vodenje socialnega dialoga na vseh ravneh.  

Na tiskovni konferenci smo predstavili posamezne aktivnosti projekta na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter tudi prenosa dobrih praks. Posebej smo izpostavili vzpostavitev izobraževalnega sistema znotraj Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM – »Sistemski modulski študij« in delovanje Študijskih krožkov znotraj posameznih sindikatov v KSS PERGAM. Kot primer dobre prakse pa smo predstavili tudi študijski obisk Švedske – Izobraževalnega središča švedske konfederacije sindikatov (LO) RUNÖ Folk High School.

 

OBJAVE V MEDIJIH:

 

Novinarska konferenca KSS PERGAM, 29. 11. 2019 (FOTO: arhiv KSS Pergam)
Na novinarski konferenci sta Projekt predstavila NINA MEŽAN, vodja projekta in PETER VIRANT, strokovni sodelavec na projektu (FOTO: arhiv KSS Pergam)

 

V nadaljevanju podrobnejše poročilo o samem projektu ter izvedenih in načrtovanih aktivnostih:

V KSS PERGAM smo 11. 12. 2017 pričeli z izvajanjem projekta, sofinanciranega s strani Evropskega socialnega sklada, z naslovom »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«. Projekt je usmerjen v izobraževanje in usposabljanje socialnih partnerjev, zaposlenih na KSS Pergam in sindikalnih zaupnikov z namenom pridobitve novih znanj in veščin za učinkovitejše in bolj enakopravno sodelovanje in vodenje socialnega dialoga na vseh ravneh.

Projektna vloga je bila izbrana in odobrena v postopku izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS, št. 23/2017 in 26/2017 – popravek).  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM projekt izvaja skupaj s projektnim partnerjem Gospodarsko zbornico Slovenije.  Projekt traja skoraj štiri leta; kot že omenjeno, se je pričel izvajati 11. decembra 2017 in se bo zaključil 30. septembra 2021.

Na Pergamu smo izhajali iz teze, da se zaradi tehnološkega razvoja, globalnega gospodarstva in novih poslovnih modelov spreminja tudi trg dela, organizacija dela in narava delovnih razmerij. Te spremembe se nanašajo na organizacijo delovnega časa, mobilnost delovne sile, pravne podlage za opravljanje dela in znanja, ki jih delodajalci iščejo pri delavcih. Hkrati se družba stara, kar vpliva na zmanjšanje razpoložljive delovne sile tako z vidika upokojevanja starejših generacij, kakor tudi z vidika medgeneracijskih neskladij v ravni znanj in veščin, ki se iščejo na trgu dela. To pa vpliva na vrsto področij, ki jih bo potrebno nasloviti, da bi se lahko učinkovito soočili z izzivi na trgu dela v prihodnje in s posledicami teh izzivov. Spremembe v organizaciji dela vplivajo na delovna razmerja na različne načine. V smislu organizacije delovnega časa prinašajo izzive na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, predvsem tudi zaradi možnosti neprestane dosegljivosti s sredstvi informacijske tehnologije. Spremenjena organizacija dela postavlja pred preizkušnjo pogodbo o zaposlitvi kot temeljni institut delovnega prava, ki delavcu zagotavlja pravno in socialno varnost. S tem se temeljito spreminja tudi socialni dialog. Glede na naštete izzive, s katerimi se soočamo tako zaposleni na Pergamu, kot tudi drugi deležniki, pa je nujno potrebno vseživljenjsko učenje in usposabljanje, saj le na ta način zaposleni lahko ohranjajo korak z izzivi na trgu dela.

Projekt bo z načrtovanimi aktivnostmi med drugim pripomogel k boljši usposobljenosti zaposlenih v Konfederaciji PERGAM. Namen projekta pa ni zgolj pridobitev znanj zaposlenih, temveč tudi prenos znanja na člane, konkretno sindikalne zaupnice in zaupnike ter na ta način širjenje pridobljenih znanj do zaposlenih v podjetjih in zavodih ter partnerja v projektu, da bi se lahko učinkovito soočili z izzivi na trgu dela v prihodnje in ohranili korak s posledicami teh izzivov.

S projektom želimo • krepiti kompetence zaposlenih v Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM za bolj enakopravno sodelovanje in vodenje socialnega dialoga na vseh ravneh;  • načrtno usposabljati sindikalne zaupnike do te mere, da bodo še bolj usposobljeni za vodenje socialnega dialoga na podjetniški oz. zavodski ravni;  • prenašati pridobljena znanja in veščine na zaposlene v podjetjih oz. zavodih za bolj učinkovito soočanje z izzivi na trgu dela  • in ne nazadnje obveščati širšo javnost o pomembnosti socialnega dialoga kot instituta urejanja odnosov med delodajalci in delojemalci.

To pomeni, da so načrtovana izobraževanja in usposabljanja namenjena pridobivanju tistih konkretnih znanj, ki omogočajo aktivno sodelovanje v razpravah o reformah, spremembah zakonodaje na vseh področjih, povezanih s trgom dela, zlasti pa tudi v kolektivnem dogovarjanju in socialnem dialogu na vseh ravneh, ter ne nazadnje pri svetovanju in individualnemu delu s članstvom in drugimi zaposlenimi. Posledično želimo na ta način krepiti kompetence za zagotavljanje pravne države ter vplivati na oblikovanje javnih politik s področja trga dela in izboljšanje položaja vseh zaposlenih, zlasti v tistih dejavnostih, kjer se spremembe na trgu dela zaradi tehnološkega in informacijskega razvoja najhitreje dogajajo. V sklopu projektnih aktivnosti smo načrtovali izvajanje tako inovativnih, kakor tudi že utečenih oblik vseživljenjskega učenja.

Za dosego ciljev projekta smo že izvedli naslednje aktivnosti:
 • IZVEDBA ANALIZE OZ. RAZISKAVE

Raziskavo z naslovom »Ugotavljanje potreb po usposabljanju sindikalnih zaupnikov za učinkovito vodenje socialnega dialoga« je izvedel Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, in sicer je bila raziskava zaključena marca 2018.  Rezultati raziskave so razkrili potrebe in želje zaposlenih in sindikalnih zaupnikov po tistih znanjih in veščinah, ki jih najbolj potrebujejo pri vodenju socialnega dialoga, razumevanju industrijskih odnosov, varnosti in zdravja pri delu.  Kot del aktivnosti izvedbe raziskave je bilo tudi pripravljeno in distribuirano Končno poročilo o rezultatih raziskave, ki se nahaja tudi kot del gradiva v E-učilnici.

 • VZPOSTAVITEV SPLETNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PORTALA OZ. E-UČILNICE

Skladno z načrtom projekta se je februarja in marca 2018 postavljal in razvijal izobraževalni portal oziroma E-učilnica, namenjena izvajanju Sistemskega modulskega študija. E-učilnica je bila tehnično dokončana 31. marca 2018. Izobraževalni portal oziroma E-učilnica se na letni ravni kontinuirano vzdržuje, in sicer gostovanje in vzdrževanje zajema: gostovanje portala na lastnem strežniku;  dodajanje vsebin in gradiv v portal;  administracijo modulov;  varnostne kopije in tehnično podporo.

 • SISTEMSKI MODULSKI ŠTUDIJ

Sistemski modulski študij je zamišljen kot kombinacija klasičnih oblik učenja ter izobraževanja preko E-učilnice. Z namenom izvedbe Sistemskega modulskega študija smo sestavljali in določili kurikulum, predmetnike, okvirni urnik delavnic in predavanj, pridobivali udeležence in poiskali ustrezne predavatelje. Ko je bil na podlagi priporočil iz zaključene raziskave sestavljen predmetnik oz. vsebina modulskega študija, smo izvedli vse potrebne postopke za izvedbo modulov z ustreznimi izbranimi predavatelji oz. izvajalci.  Do sedaj je bilo izvedenih že 9 modulov oz. 9 predavanj:

 1. modul – predavanje / datum 11. 5. 2018  /  predmet »Uvod v E učilnico«  /  predavatelj Dušan Kolar, KAMKOD spletne storitve
 2. modul – predavanje / datum 15. 6. 2018  /  predmet »Sistem kolektivnih pogajanj«  /  predavateljica dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 3. modul – predavanje / datum 21. 9. 2018  /  predmet »Ekonomske osnove za uspešno delo sindikalnega zaupnika«  /  predavatelj dr. Živko Bergant,  Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR
 4. modul – predavanje / datum 19. 10. 2018  /  predmet »Organiziranje in delavska solidarnost – metode za prenovo sindikalnega gibanja«  /  predavatelji  Andraž Mali, Boštjan Remic, Blaž Jelenc – CEDRA, Center za družbeno raziskovanje
 5. modul – predavanje / datum 16. 11. 2018  /  predmet »Trpinčenje na delovnem mestu – pravni vidiki s primeri iz prakse«  /  predavateljica dr. Elizabeta Zirnstein, Fakulteta za management Univerze na Primorskem
 6. modul – predavanje / datum 15. 2. 2019  /  predmet »Kolektivna dogovarjanja: Trendi in perspektive«  /  predavatelj Denis Gregory, zaslužni profesor na Ruskin College-u v Oxfordu
 7. modul – predavanje / datum 12. 4. 2019  /  predmet »Vloga sindikalnih zaupnikov pri preprečevanju mobinga«  /  predavateljica Doroteja Lešnik Mugnaioni, svetovalka za nasilje na delovnem mestu in predavateljica na Šoli za ravnatelje
 8. modul – predavanje / datum 14. 6. 2019  /  predmet »Retorika in javno nastopanje«  /  predavatelj dr. Zdravko Zupančič,  predavatelj Šole retorike.
 9. modul – predavanje / datum 8. 11. 2019  /  predmet »Osnove izobraževanja odraslih s poudarkom na vzajemnosti«  /  predavatelja dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije  in  Matej Cepin, Socialna akademija.

V Sistemskem modulskem študiju za šolsko leto 2018/19 sodeluje 20 stalnih udeležencev.

 • ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 1. DVODNEVNEGA IZOBRAŽEVALNEGA SEMINARJA

29. in 30. marca 2018 je bil v kongresnem centru Terme Olimia v Podčetrtku izveden prvi dvodnevni izobraževalni seminar KSS Pergam v okviru projekta. Seminar je bil namenjen predvsem predstavnikom sindikatov v KSS Pergam in prav tako predstavnikom delodajalcev, konkretneje GZS kot partnerja v projektu. Pergamovega izobraževalnega seminarja se je udeležilo 132 udeležencev iz vse Slovenije, in sicer iz 34 različnih sindikatov. Prisotni so bili sindikalni zaupniki iz 20-ih sindikatov privatnega sektorja ter iz 14-ih različnih sindikatov javnega sektorja, ki so organizirani v Konfederacijo Pergam. Vsebina izobraževalnega seminarja je pokrivala pester nabor tem z različnih področij, ki so nam jih na svojevrsten način predstavili strokovnjaki, funkcionarji, predstavniki iz delodajalskih in delojemalskih organizacij ter zasebnih strokovnih podjetij.

 • ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 2. DVODNEVNEGA IZOBRAŽEVALNEGA SEMINARJA

28. in 29. marca 2019 je bil v kongresnem centru Rimske Terme v Rimskih Toplicah izveden drugi dvodnevni izobraževalni seminar v okviru projekta. Pergamov izobraževalni seminar je bil dobro obiskan, saj je prišlo kar 125 udeležencev iz 36 različnih sindikatov podjetij oz. zavodov in sindikatov poklicev oz. dejavnosti, tako iz privatnega, kakor tudi javnega sektorja.

Program seminarja je kot po navadi postregel z zelo zanimivimi predavatelji, med katerimi so bili državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  v.d. direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj,  vodja oddelka za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo na ZPIZ-u,  odvetnik, ki med drugim pokriva področje delovnega prava, ter tuja gostja iz Velike Britanije.

 • ŠTUDIJSKI KROŽEK

Od maja do oktobra 2018 so potekala srečanja članov Študijskega krožka v podjetju DS SMITH Slovenija, ki deluje na dveh lokacijah, in sicer v Logatcu ter Brestanici. Podjetje DS SMITH je del multinacionalke, zatorej nas je zanimala vpetost slovenskega dela v soupravljanje zaposlenih na evropski ravni. Sodelujoči v ŠK so se odločili, da se s pomočjo te metode podrobneje izobrazijo na področju Evropskega sveta delavcev. Tako smo izvedli srečanja študijskega krožka v skladu s pravili o delovanju študijskega krožka, kot ga predpisuje Andragoški center Slovenije. V študijskem krožku je aktivno sodelovalo 9 udeležencev, ki so vsi enakopravno prispevali k delu študijskega krožka. Kot končni produkt dela je bila koncem oktobra izvedena strokovna ekskurzija – ki je bila hkrati tudi zaključno srečanje študijskega krožka – v Witzenhausen v Nemčiji, DS SMITH Deutschland. Strokovna ekskurzija je sledila ciljem spoznavanja vloge Evropskega sveta delavcev na področju Evropske Unije, spoznavanje konkretnega dela Evropskega sveta delavcev v multinacionalnem koncernu DS SMITH, kakor tudi dobre prakse uveljavitve smernic ESD DS SMITH v Nemčiji.  Strokovna ekskurzija, ki je bila končni produkt v okviru Študijskega krožka v podjetju DS SMITH, katere namen je bilo aktivno srečanje s predstavniki Evropskega sveta delavcev in obisk tovarne DS SMITH v Nemčiji, se je izvedla v dneh 22. – 24. oktobra 2018.  S tem se je uspešno zaključil 1. Študijski krožek v okviru projekta.

 • IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Skladno z načrtom projekta se je aktivnost izobraževanja poleg skupnih vsebin, ki so namenjene za vse zaposlene, izvajalo tudi izobraževanje zaposlenih, ki je bilo zasnovano individualno, torej vezano na posamezna področja dela, ki jih zaposleni opravljajo. Tako so se zaposleni udeleževali različnih tečajev, strokovnih seminarjev, simpozijev, kongresov iz področij svojega dela in pridobili potrdilo o uspešno zaključenem posameznem seminarju oz. tečaju.

V mesecu septembru 2018 je bilo izvedeno izobraževanje zaposlenih v Mednarodnem izobraževalnem centru Mednarodne organizacije dela ITC-ILO v Torinu.  Udeleženci so uspešno opravili tedenski tečaj z naslovom »Negotiation skills for the world of work«, ki je potekal od 10. do 14. septembra 2018 v Torinu.  Pridobljeno znanje bo pripomoglo tako k izboljšanju kompetenc zaposlenih na področju delovanja sindikalne centrale, kot tudi prenosu znanj na sindikalne zaupnike po podjetjih oz. zavodih.

 • ŠTUDIJSKI OBISK NA ŠVEDSKO – Izobraževalno središče RUNÖ Folk High School pod okriljem Švedske sindikalne konfederacije (Swedish Labour Organization)

V okviru projekta sta bila načrtovana dva študijska obiska v tujino; prvi je bil izveden, drugi pa je načrtovan v letu 2020. Izvedli smo študijski obisk izobraževalnega središča Švedske konfederacije sindikatov RUNÖ Folk High School v Åkersbergi na Švedskem. Strokovna ekskurzija je trajala od 9. – 12. junija 2019.  Študijskega obiska na Švedsko se je udeležila slovenska delegacija, ki jo je sestavljalo 6 sindikalnih predstavnikov in 1 predstavnik delodajalske organizacije.

Dobro razvit sistem izobraževanj v švedskih sindikatih bo služil kot prenos dobrih praks. Dokazano dober sistem izobraževanja, ne zgolj tehnik socialnega dialoga, temveč tudi vpetosti sindikatov v razvoj kariernega svetovanja, načrtovanja politik izobraževanj v podjetjih, bi v določeni meri lahko bil prenosljiv v slovenske razmere. Švedska je tudi domovina študijskih krožkov, torej na tem področju nameravamo primerjati obojestranske izkušnje. Ne nazadnje pa je Švedska primer t.i. skandinavskega modela industrijskih odnosov, ki bi lahko bili zanimivi za oblikovanje politik dogovarjanja socialnih partnerjev in modela industrijskih razmerij v Sloveniji.

V dneh od 9. do 12. junija 2019 smo imeli zgoščen in terminsko poln program. Izvajalci strokovnih izobraževanj sindikalnih vsebin so predstavili: socialni dialog na Švedskem, vlogo konfederacije LO in njej pripadajočih sindikatov, sistem socialnega dialoga in kolektivnih dogovarjanj, način kolektivih pogajanj in predstavitve pomembnih zakonov, ki podpirajo kolektivna dogovarjanja in socialni dialog, sistem izobraževanja v švedskem sindikalnem gibanju,  vlogo samega izobraževalnega središča, vsebin izobraževanj, ki jih središče izvaja in so večinoma namenjena sindikalnim zaupnikom, primere posameznih modulov, ki jih izvajajo, andragoški model, ki ga uporabljajo, vlogo študijskih krožkov znotraj švedskega sindikalnega in izobraževalnega sistema, možnost prenosa in uporabe za načrtovanje nadaljnjih izobraževanj v KSS Pergam na podlagi znanj in izkušenj švedskih kolegov, načine rekrutiranja v izobraževanje, sodelovanje švedskih sindikatov in LO v Evropskih institucijah in možnosti izobraževanj, ki jih le-te nudijo, predstavljeno je bilo tudi sodelovanje in tesno povezovanje vseh nordijskih držav zlasti na področju izobraževanj.

 • IZDAJA 1. INTERNEGA GLASILA PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

V skladu s projektnim načrtom smo pripravili vsebine za 1. glasilo Pergamov Obveščevalec. Natisnjen in izdan je bil marca 2018 v obsegu 1.000 izvodov. Interno glasilo smo nato distribuirali vsem ciljnim skupinam, članstvu KSS Pergam in partnerski organizaciji GZS. Prav tako je objavljena tudi spletna izdaja Pergamovega Obveščevalca na spletnih straneh KSS Pergam.

 • IZDAJA 2. INTERNEGA GLASILA PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

Z namenom informiranja in obveščanja sindikalnega članstva ter tudi širše javnosti in posledično na ta način krepitve pravne varnosti delovno-aktivnega prebivalstva smo pripravili vsebine za 2. glasilo Pergamov Obveščevalec. Natisnjen in izdan je bil oktobra 2018 v obsegu 1.000 izvodov. Interno glasilo smo distribuirali vsem ciljnim skupinam, članstvu KSS Pergam in partnerski organizaciji GZS. Prav tako je objavljena tudi spletna izdaja Pergamovega Obveščevalca na spletnih straneh KSS Pergam.

 • IZDAJA 3. INTERNEGA GLASILA PERGAMOV OBVEŠČEVALEC

V skladu s projektnim načrtom smo pripravili vsebine za 3. glasilo Pergamov Obveščevalec. Natisnjen in izdan je bil maja 2019 prav tako v obsegu 1.000 izvodov. Interno glasilo smo distribuirali vsem ciljnim skupinam, članstvu KSS Pergam in partnerski organizaciji. Prav tako je objavljena tudi spletna izdaja Pergamovega Obveščevalca na spletnih straneh KSS Pergam.

 • NADGRADNJA SPLETNIH STRANI

Z namenom posodobitve sistema za lažje upravljanje administratorja z vsebinami; optimizacije spletnih strani za večjo promocijo vsebin na spletni strani; izboljšanja pozicij na iskalnikih za najbolj pomembne ključne besede; postavitve povezave oz. dostopa do E–učilnice KSS Pergam; prilagoditve prikaza strani za mobilne naprave za večjo razpoznavnost projektnih vsebin širšemu krogu uporabnikov; prilagoditve spletnih strani za branje slepih in slabovidnih; preoblikovanja in posodobitve tipičnih strani; posodobitve oz. predelave vsebine in strukture strani; »face-liftinga« oz. posodobitve grafičnega prikaza strani; predpriprave sistema za dodajanje podstrani posameznih sindikatov…; smo naredili nadgradnjo in prenovo spletne strani www.sindikat-pergam.si.

 • OBJAVE NA SPLETNIH STRANEH

Na področju informiranja in obveščanja javnosti o projektnih aktivnostih smo na spletni strani KSS Pergam  pod rubriko »Novice« objavili naslednje vsebine:

 1. februar 2018: novica z naslovom »Projekt: boljša usposobljenost«
 2. april 2018: novica z naslovom »Številčna udeležba na Pergamovem izobraževalnem seminarju«
 3. december 2018: novica z naslovom »Sistemski modulski študij 2018/2019«
 4. marec 2019: novica z naslovom »Tradicionalni dvodnevni izobraževalni seminar KSS Pergam«
 5. junij 2019: novica z naslovom »Nova številka Pergamovega obveščevalca«.
 • VODENJE, KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA TER VSEBINSKO IN FINANČNO POROČANJE  (informacijski sistem e-MA)
V nadaljevanju izvajanja projekta, torej od novembra 2019 do septembra 2021, pa so načrtovane še naslednje aktivnosti:
 • nadaljevanje Sistemskega modulskega študija v obliki izobraževanj preko E-učilnice (zaključitev letnika 2018/2019 ter izvedba letnika 2020/2021 z vsemi 10 moduli);
 • vsakoletni dvodnevni izobraževalni seminarji (predvidena še 2 dvodnevna seminarja, marca 2020 in marca 2021);
 • študijski krožki (predvideni še 3 študijski krožki s konkretnim končnim produktom);
 • študijski obisk – prenos dobrih praks (drugi študijski obisk bo obisk Evropske konfederacije sindikatov javnega sektorja EPSU v Bruslju, ki bo namenjen izboljšanju vpetosti Konfederacije Pergam v EPSU);
 • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (kontinuirano izobraževanje, ki bo poleg skupnih vsebin za vse zaposlene v modulskem študiju, zasnovano tudi individualno, torej vezano na področja dela, ki jih posamezni zaposleni opravljajo);
 • izdaja glasila Pergamov Obveščevalec (do konca projekta načrtovane še 3 edicije Pergamovega obveščevalca);
 • izdelava publikacije Priročnik za delo sindikalnih zaupnikov (z namenom krepitve pravne varnosti delovno-aktivnega prebivalstva in kot pomoč sindikalnim zaupnikom pri njihovem vsakdanjem delu bo ob zaključku projekta izdan Priročnik za sindikalne zaupnike);
 • razvoj Mobilne aplikacije (mobilna aplikacija bo predstavljala inovativen način obveščanja in izobraževanja vseh sindikalnih zaupnikov in bo z geslom omogočala dostopnost preko mobilnih in elektronskih naprav do vseh najbolj potrebnih informacij, vezanih na cilje projekta in tudi konkretnih vsebin, ki jih potrebujejo predstavniki delojemalcev pri svojem vsakdanjem delu);
 • novinarske konference (načrtovani sta dve tiskovni konferenci z namenom, da se cilji, rezultati in sam namen projekta predstavi najširši možni javnosti);
 • informiranje in obveščanje preko objav na spletnih straneh (o realizaciji in poteku projektnih aktivnosti bomo še naprej obveščali preko novic na Pergamovi spletni strani).

 

Z uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti v okviru projekta nameravamo doseči ključni cilj javnega razpisa; to je povečana usposobljenost zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva.

Ocenjujemo, da se projekt tako z vidika vsebinskega dela, kakor tudi z vidika finančne realizacije, izvaja zelo uspešno. Vse aktivnosti so se izvedle skladno z vsebinskim in terminskim načrtom projekta, prav tako so bili vsi kazalniki učinka in rezultata za to obdobje doseženi, nekateri celo preseženi.  Celotna vrednost projekta znaša 499.977,00 EUR.  Skladno s finančnim načrtom projekta smo uspešno počrpali finančna sredstva, odobrena za to časovno obdobje.  Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ (20 %) ter Evropska unija (80 %), in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Za celotno vodenje, koordiniranje, poročanje in izvajanje projekta je odgovorna Nina Mežan, vodja projektov na KSS Pergam;  za izvedbo Sistemskega modulskega študija in Študijskih krožkov je odgovoren Peter Virant, strokovni delavec na projektu KSS Pergam.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.