IZJAVA ZA JAVNOST: Varstvo sindikalnih zaupnikov in primer ZT

KSS PERGAM je 23. februarja 2017 objavila izjavo za javnost v zvezi z varstvom sindikalnih zaupnikov in primerom Zavarovalnice Triglav…

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z VARSTVOM SINDIKALNIH ZAUPNIKOV IN PRIMEROM ZAVAROVALNICE TRIGLAV

V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM (KSS PERGAM) obsojamo postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki ga je zoper sindikalnega zaupnika v Zavarovalnici Triglav, kolegu Miletu Zukiću, sprožila Zavarovalnica Triglav ter izražamo svojo podporo in solidarnost v boju proti tovrstnemu napadu na varovanega sindikalnega zaupnika.

V zadnjem obdobju to žal ni edini tovrstni primer postopka, uvedenega zoper sindikalnega zaupnika in nesprejemljivo je, da se grožnjami, opozorili pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ter z vodenjem disciplinskih postopkov ter z neutemeljenimi in procesno problematičnimi odpovedmi pogodbe o zaposlitvi želi ustrahovati in podrediti sindikalne zaupnike ter ovirati ustavno zavarovano sindikalno delovanje in organiziranje.

V KSS PERGAM izražamo zaskrbljenost nad dejstvom, da tudi sodišča izrazito restriktivno in v nekaterih primerih glede na zakonsko ureditev posebnega varstva sindikalnih zaupnikov celo sporno odrekajo posebno varstvo sindikalnih zaupnikov, ki ga zagotavlja tako slovenska zakonodaja, kot tudi mednarodni akti, ki zavezujejo Slovenijo. S tem jih dejansko v praksi izpostavljajo šikaniranju in manj ugodnemu obravnavanju zaradi njihovega sindikalnega udejstvovanja.

Ugotavljamo, da očitno delovno pravna ureditev varstva sindikalnih zaupnikov skupaj z ostalimi sistemi (inšpekcijski, sodni), ki naj bi zagotovili varstvo sindikalnih zaupnikov pred odpovedjo in s tem preprečili poseganje in oviranje sindikalnega delovanja, očitno niso ustrezni, zadostni in posledično tudi niso učinkoviti. Nenazadnje je na odsotnost učinkovitega varstva pred poseganjem delodajalca v delovanje sindikatov nazadnje leta 2016 Slovenijo opozorila tudi Mednarodna organizacija dela.

V KSS PERGAM zato v primeru kolega Zukića pozivamo tako Inšpektorat Republike Slovenije za delo, da v okviru svojih pristojnosti preveri zakonitost konkretnega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi, lastnike Zavarovalnice Triglav, politične stranke in zainteresirano javnost pa da obsodi diskriminatorno obravnavo sindikalnih zaupnikov in jo označi kot nesprejemljivo.

Hkrati pozivamo Vlado Republike Slovenije in predvsem Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot resorno ministrstvo za področje delovnih razmerij, da nemudoma pripravi ustrezne zakonodajne spremembe, ki naj zagotovijo učinkovito varstvo sindikalnih zaupnikov pred odpovedjo in preprečijo delodajalcem poseganje v delovanje in organiziranje sindikatov ter ustrahovanje sindikalnih predstavnikov.

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

 

Datum: 23. 2. 2017