6. številka Pergamovega Obveščevalca – junij 2021

Junija je izšla šesta, zadnja številka Pergamovega Obveščevalca, izdanega v okviru Projekta »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«. Projekt, ki je zaživel sredi decembra 2017, se bo konec septembra 2021 zaključil.

Veseli nas, da smo kljub čudnim časom, ki ga je dodobra zaznamovala pandemija novega koronavirusa, vse načrtovane aktivnosti uspešno izvedli. Seveda to ne bi bilo mogoče brez vas, sindikalnih zaupnikov, ki ste se udeleževali naših aktivnosti, dvodnevnih izobraževalnih seminarjev in bili tudi »študenti« tako imenovanega sistemskega modulskega študija, neke vrste sindikalnega šolanja. Za vašo aktivno udeležbo se vam lepo zahvaljujemo. 

Upamo, da smo na ta način pripomogli k še boljši usposobljenosti tako zaposlenih v strokovnih službah Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, kakor tudi vas, sindikalnih zaupnikov, da se bomo lahko še učinkoviteje soočali z izzivi na trgu dela v prihodnje in ohranili korak s posledicami teh izzivov, zlasti v tistih dejavnostih, kjer se spremembe na trgu dela zaradi tehnološkega in informacijskega razvoja najhitreje dogajajo.

S pomočjo evropskih sredstev je bila med drugim narejena raziskava, izvedeni študijski krožki, številna formalna in neformalna izobraževanja, izdane publikacije, postavljena Pergamova E-učilnica. Poleg naštetega smo vzpostavili tudi mobilno aplikacijo oziroma mobilno spletno stran, o čemer pišemo tudi v enem izmed prispevkov v tej številki. Ob zaključku bomo septembra v sodelovanju z Inštitutom za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pripravili tudi Priročnik za sindikalne zaupnike, ki naj vam bo v pomoč pri svetovanju in individualnem delu s članstvom in drugimi zaposlenimi.

Uspešno izvajanje projekta pa ne potrjujejo le številne izvedene načrtovane projektne aktivnosti, temveč tudi uspešno črpanje finančnih sredstev. Sofinanciran je s strani Republike Slovenije MDDSZ ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt z naslovom »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog« izvajamo skupaj s projektnim partnerjem Gospodarsko zbornico Slovenije.

S koncem projekta pa se naše aktivnosti ne bodo zaključile, temveč se bodo nadaljevale in nadgrajevale. Prizadevali si bomo za nadaljnje usposabljanje zaupnikov preko E-učilnice, seveda bodo naša stalnica tudi v bodoče Pergamovi tradicionalni dvodnevni seminarji in prav tako nove edicije Pergamovega Obveščevalca. Na ta način bomo skupaj z vami še naprej prenašali pridobljena znanja, izkušnje in dobre prakse ter krepili usposobljenost socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga na vseh ravneh, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Prenesi PERGAMOV OBVEŠČEVALEC – Junij 2021: PERGAMOV OBVEŠČEVALEC_Junij 2021

Iz tokratne vsebine:

 • PREDLOG ZAKONA O NACIONALNEM DEMOGRAFSKEM SKLADU
 • PREDLOG ZAKONA O DEBIROKRATIZACIJI – PREDLOG UVEDBE SOCIALNE KAPICE
 • VLADNA IZHODIŠČA ZA SPREMEMBO PLAČNEGA SISTEMA JAVNEGA SEKTORJA
 • GENERALNA SKUPŠČINA UNI-EUROPA GRAPHICAL in 5. KONGRES UNI EUROPA
 • PREGLED t.i. PROTIKORONSKE ZAKONODAJE, SPREJETE OD PONOVNE RAZGLASITVE EPIDEMIJE COVID-19 ZA OBMOČJE REPUBLIKE SLOVENIJE DALJE
 • DOGOVOR O ODPRAVI VARČEVALNIH UKREPOV V ZVEZI S POVRAČILI STROŠKOV IN DRUGIMI PREJEMKI JAVNIH USLUŽBENCEV, ZAMIKU IZPLAČILNEGA DNEVA PLAČE PRI PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH TER REGRESU ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2021
 • OBVEZNOSTI PRI USTANOVITVI SINDIKATA PRI DELODAJALCU
 • KOLEKTIVNA DOGOVARJANJA V ZASEBNEM SEKTORJU
 • VOLITVE V NAŠIH SINDIKATIH V ČASU EPIDEMIJE
 • NOVI PREDSEDNIKI SINDIKATOV
 • NADALJEVANJE IZVAJANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI V ČASU EPIDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA IN DVODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR
 • VZPOSTAVLJENA MOBILNA APLIKACIJA
 • MEDIACIJSKA ŠOLA
 • NOVEJŠA SODNA PRAKSA
 • PREGLED PLAČ PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH IN V JAVNEM SEKTORJU
 • DRUGI OSEBNI PREJEMKI
 • POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.