Povečanje plač v papirni dejavnosti

Delodajalci papirne industrije in sindikat PERGAM so se v septembru dogovorili za povečanje plač od avgusta 2010 dalje.

Po trdih pogajanjih sta se pogajalski strani ZDS za papirno industrijo in KSS PERGAM – Sindikat papirne dejavnosti dogovorili, da se izhodiščne in dejanske plače zaposlenih v papirni in papirno-predelovalni dejavnosti z avgustom 2010 povečajo za 2 %. V podjetjih, kjer ne želijo plač povečati procentualno, lahko to storijo tudi drugače, kot na primer zneskovno. 

Tisti delodajalci, ki so v letu 2010 dejanske plače že povečali, so dolžni plače povečati le za razliko. Tam, kjer bi povečanje plač ogrozilo likvidnost poslovanja in delovna mesta, se poslovodstvo s sindikatom lahko dogovori za drugačen, postopen način povečanja plač.

Kolektivna pogodba papirne dejavnosti velja še do konca februarja prihodnjega leta, zato so v teku razgovori, kako priti do nove kolektivne pogodbe ali začasno podaljšati veljavnost obstoječe.

Besedilo aneksa za povečanje plač od avgusta dalje objavljamo. Ker je še v postopku registracije, bo v Uradnem listu objavljen šele potem, ko bo ministrstvo za delo aneks registriralo.

 

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/2006) pogodbeni stranki:

kot stranka na strani delodajalcev:

 

– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje celulozne, papirne in papirno predelovalne industrije Slovenije,

– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in papir

in

kot stranka na strani delojemalcev:

 

– Sindikat papirne dejavnosti Slovenije

– Konfederacija Sindikatov Slovenije Pergam

 

sklepata

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI CELULOZNE, PAPIRNE IN PAPIRNO PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

I. SPLOŠNE DOLOčBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

 

  • da je sklenjena Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Ur. l. 14/2009, s spremembami in dopolnitvami) s katero sta stranki v uredili medsebojne odnose do 31.12.2010 ter in pravice delavcev in delodajalcev še do 28.02.2011,
  • da želita spremeniti določbe predmetne KP, ki se nanašajo na plačilo za delo,

 
1. člen

(1) S tem aneksom h kolektivni pogodbi se ne posega v veljavnost in rok uporabe Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti ( Ur. l. RS, št. 14/2009).

2. člen

(1) Na dan podpisa veljavne izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, v skladu z veljavno kolektivno pogodbo celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 14/2009), se za mesec avgust 2010 in dalje povečajo za 2%.

(2) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:

Tabela

——–+———————–+————–+————–+

|        |     Tarifni razred    |   Relativno  |  Izhodiščne  |

|        |                       |   razmerje   | plače v EUR  |

+——–+———————–+————–+————–+

|I.      |Enostavna dela         |    1,0000    |        428,50|

+——–+———————–+————–+————–+

|II.     |Manj zahtevna dela     |    1,1349    |        486,30|

+——–+———————–+————–+————–+

|III.    |Srednje zahtevna dela  |    1,2701    |        544,24|

+——–+———————–+————–+————–+

|IV.     |Zahtevna dela          |    1,4051    |        602,09|

+——–+———————–+————–+————–+

|V.      |Bolj zahtevna dela     |    1,6422    |        703,68|

+——–+———————–+————–+————–+

|VI.     |Zelo zahtevna dela     |    2,1251    |        910,61|

+——–+———————–+————–+————–+

|VII.    |Visoko zahtevna dela   |    2,5115    |      1.076,18|

+——–+———————–+————–+————–+

|VIII.   |Najbolj zahtevna dela  |    3,1877    |      1.365,93|

+——–+———————–+————–+————–+

|IX.     |Izjemno pomembna,      |    3,6707    |      1.572,89|

|        |najbolj zahtevna dela  |              |              |

+--------+-----------------------+--------------+--------------+ 

3. člen

(1) Na dan podpisa veljavne osnovne plače, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih v skladu z veljavno kolektivno pogodbo celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 14/2009), se za mesec avgust 2010 in dalje povečajo za 2%.

(2) Morebitni že izvedeni dvigi plač na ravni podjetja v letu 2010, se vštevajo v dvig osnovnih plač iz prejšnjega odstavka

(3) Delodajalci in sindikati v podjetju se lahko dogovorijo za drugače dvig osnovnih plač v okviru dogovorjenega dviga plač za 2% – tudi v enakih zneskih.

4. člen

(1) V primeru, da poslovni rezultati delodajalca ne omogočajo izplačila plač, določenih tem dodatku oziroma bi takojšnji dvig plač povzročil resne težave v poslovanju, se lahko plače povečujejo postopno, vendar pa morajo biti z izhodiščnimi in osnovnimi plačami, določenimi v drugem in tretjem členu, usklajene najkasneje v roku šestih mesecev od dneva dviga izhodiščnih in osnovnih plač za posamezno leto.

(2) Delodajalci, ki ne dosegajo pozitivnih rezultatov in je politika plač del sanacijskega programa ter bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca ali povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko dogovorijo s sindikatom za drugačno politiko plač, vendar le začasno do 6 mesecev. 

(3) Delodajalci in sindikati v podjetju se lahko izjemoma dogovorijo za podaljšanje roka za postopno povečanje plač iz prvega odstavka tega člena vendar največ do treh mesecev.

5. člen

S tem aneksom se ne posega v druge določbe Kolektivne pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 14/2009).

6. člen

Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2010.

Ljubljana, dne 13. oktober 2010.

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za celulozno, papirno in papirno predelovalno industrijo Slovenije

Predsednik upravnega odbora Andro Ocvirk

 

Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir

Predsednik odbora sekcije Milan Lukič

 

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam

predsednik Dušan Rebolj, univ.dipl.ek.

 

 

Sindikat papirne dejavnosti Slovenije

predsednik Stane Ravnikar