Stališča KSS PERGAM do amandmiranega besedila PKP10

KSS PERGAM je danes, 27. 12. 2021 v Državni zbor RS, poslanskim skupinam, MDDSZ, MJU in v Kabinet predsednika Vlade RS poslala dodatna stališča do amandmiranega predloga besedila Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19.

Dokument: Stališča KSS PERGAM PKP10 26122021

 

Stališča KSS PERGAM do predloga AMANDMIRANEGA zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (EPA 2297 – VIII)

 

V KSS PERGAM smo svoje pripombe na Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitve, obvladovanja, okrevanja in odprave posledic COVID-19 (v nadaljevanju: PKP10) podali že 30.11.2021. Po pregledu amandmajev na seji matičnega odbora za finance, ki je bila v četrtek, 23.12.2021, ugotavljamo, da velika večina naših pripomb ni bila upoštevanih, dodatno pa so bili sprejeti nekateri amandmaji, ki v predlog zakona vnašajo nove vsebine, ki so problematične in se nanašajo predvsem na odstop od ureditve v sistema plač v javnem sektorju.

Ponovno poudarjamo na nesprejemljivost sprejemanja interventnega zakona v obdobju, ko v Sloveniji ni razglašena epidemija, brez socialnega dialoga v okviru Ekonomsko socialnega sveta in brez kakršne koli javne razprave. Poleg tega so v interventni zakon vključene nekatere zakonske spremembe, ki z epidemijo, preprečevanjem širjenja okužb ter omilitvijo in odpravo posledic nimajo nikakršne zveze. Sistemska, zlasti pa interventna zakonodaja zaradi takšnega načina sprejemanja, ko se z enim zakonom spreminja vrsta zakonov, tudi interventnih, ki spreminjajo druge zakone, postaja popolnoma neobvladljiva in nepregledna.

V nadaljevanju se osredotočamo na tiste člene PKP10, ki so po našem mnenju najbolj sporni in bi jih bilo potrebno bodisi črtati, bodisi radikalno spremeniti. Pripomb k členom, h katerim smo že podali pripombe dne 30.11. 2021 na tem mestu ne bomo ponavljali in jih zgolj naštevamo. To so členi št. 5, 25, 27, 53, 56 in 70. Naše pripombe k tem členom ostajajo še naprej relevantne, k ostalim, novim ali k členom, h katerim smo že podali pripombe, pa podajamo dodatne pripombe, če amandmirani členi terjajo dodatne popravke.

K 26. členu:

Pozdravljamo razširitev možnosti koriščenja neizrabljenega letnega dopusta iz leta 2021 do 31.12.2022, vendar menimo, da je besedilo »niti v trajanju najmanj dveh tednov« nepotrebno in preveč omejujoče. Predlagamo, da se omenjeno besedilo črta in se koriščenje letnega dopusta iz leta 2021 do 31.12.2022 omogoči vsem, ki tega zaradi nujnih delovnih potreb ali epidemije niso mogli storiti.

K 40.a členu:

Menimo, da je selektiven odstop od Zakona o sistemu plač v javnem sektorju nesprejemljiv tako s postopkovnega, kot tudi z vsebinskega vidika. Gre za spreminjanje najvišjega plačnega razreda, ki ga del javnih uslužbencev lahko doseže z napredovanju, to omejitev pa bi bilo skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju spreminjati na podlagi predhodnega mnenja Sveta za plače v javnem sektorju, ki bi bilo pridobljeno. Nadalje gre za eno temeljnih vprašanj sistema plač v javnem sektorju, kar bi bilo potrebno uskladiti s sindikati javnega sektorja na podlagi sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med vlado in sindikati javnega sektorja iz decembra 2018.

Z vsebinskega vidika je člen nesprejemljiv zato, ker povsem neutemeljeno razlikuje med posameznimi skupinami javnih uslužbencev na način, da zgolj poklicno skupino zdravnikov in zobozdravnikov postavlja v bolj ugoden položaj glede na ostale javne uslužbence in jim omogoča, da z napredovanji dosežejo 63. plačni razred, medtem ko za ostale javne uslužbence, tudi za tiste na primerljivo zahtevnih delovnih mestih (npr. visokošolski učitelji, raziskovalci, prvaki v gledaliških ali glasbenih orkestrih) ohranja omejitev 57. plačnega razreda. Takšna ureditev je nesistemska in po našem prepričanju v neskladju s 14. členom Ustave RS, zato v primeru sprejema takšnega besedila napovedujemo vložitev zahteve za presojo ustavnosti predmetnega člena z Ustavo.

Ob tem predlagani amandma naslavlja javne uslužbence z najvišjimi plačami, medtem ko vlada zavrača pogajanja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov, s katerimi bi naslovili problematiko javnih uslužbencev z najnižjimi plačami, kjer je trenutno velika uravnilovka.

Nenazadnje naj bi predlagani člen veljal časovno omejeno, kar je po našem mnenju popolnoma nesmiselno, saj ni pričakovati, da bo vlada po enem letu predlagala znižanje plač, ki so presegle 57. plačni razred, predlog pa razumemo kot prejudiciranje usode plačnega sistema v javnem sektorju, ki bi brez dvoma morala biti predmet širšega konsenza in uskladitve med sindikati javne sektorja in vlado.

K 69. členu:

Ponovno opozarjamo na dejstvo, da zaposleni v laboratorijih, ki opravljajo analizo brisov in analizo vzorcev okuženih s SARS-CoV-2 trenutno niso upravičeni do nobenega dodatka iz naslova dela z neposredno okuženimi s SARS-CoV-2. Medtem ko so do dodatka na podlagi interventne zakonodaje upravičene različne skupine zaposlenih v zdravstvu, po novem pa bi bili do dodatka upravičeni tudi pripadniki sil za zaščito in reševanje ter dijaki in študentje, ki so vključeni v izvajanje nalog, vezanih na celostno oskrbo bolnikov, bi bilo edino pravično in pravilno, da se končno odpravi tudi manj ugodna obravnava zaposlenih v laboratorijih in se jim prizna pravica do dodatka enako kot ostalim zaposlenim v zdravstvu.

K 71.a. členu:

V KSS PERGAM pozdravljamo namero prevzema določenih obveznosti, vezanih na obvladovanje epidemije in rasti plač, na breme proračuna, vendar hkrati menimo, da glede na obseg obveznosti pogojevanje z lastnimi sredstvi ZZZS pomeni velike težave pri poslovanju zavoda v letu 2023 in naslednjih letih. Glede na navedeno bi bilo potrebno po našem prepričanju v tretjem odstavku 71.a člena črtati besedilo »če ZZZS ne razpolaga z lastnimi viri«, zakonsko pa urediti sistemsko proračunsko pokrivanje primanjkljaja ZZZS za prihodnje.

 

Prepričani smo, da je upoštevanje naših pripomb ter sprememba členov, izpostavljenih v tem dokumentu in v našem dokumentu z dne 30.11.2021 v luči teh pripomb nujno za vsaj minimalno konsistenstnost PKP10.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM