Volitve v DZ 2022 – vprašanja za politične stranke

V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM, reprezentativni sindikalni centrali na ravni države, ki v svojih vrstah enakovredno združuje zaposlene iz različnih dejavnosti zasebnega in javnega sektorja, smo se odločili, da tudi pred letošnjimi državnozborskimi volitvami na politične stranke naslovimo vprašanja glede vsebin, ki zadevajo in zanimajo naše člane in so bila oblikovana v sodelovanju z našimi sindikalnimi zaupniki.

Pripravili smo vprašanja z različnih področij, ki se tičejo načrtovanih sprememb zakonodaje, spoprijemanja z različnimi problemi in izzivi v okviru posameznih državnih politik, pa tudi delovanja socialnega dialoga in vključevanja socialnih partnerjev.

Prejete odgovore na zastavljena vprašanja bomo javno objavili in z njimi seznanili naše člane, prav tako z morebitno informacijo o tem, da od posamezne stranke odgovorov nismo prejeli.

VPRAŠANJA ZA POLITIČNE STRANKE, KI SO VLOŽILE KANDIDATURE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS 2022: 

 1. Kakšen je po vašem mnenju pomen Ekonomsko socialnega sveta danes? Kako vidite vlogo ESS v času epidemije in kako vidite vzroke za njegovo blokado? Kakšni bodo vaši koraki v zvezi s tem? Ali (in če da, kako) boste zagotovili obnovitev socialnega dialoga na ravni države in ali boste zagotovili ponovno delovanje ESS? Kakšno je vaše stališče o ustreznosti Pravil o delovanju ESS in o pomenu Resolucije DZ o normativni dejavnosti?
 2. Ali boste predlagali sklenitev socialnega sporazuma? Če da, v kakšnem vsebinskem obsegu in za kakšno obdobje?
 3. Kako boste spodbujali kolektivno dogovarjanje ter krepitev in delovanje socialnih partnerjev in kako boste zagotovili večjo pokritost zaposlenih s kolektivnimi pogodbami?
 4. Ali boste spreminjali ureditev reprezentativnosti sindikatov in ali boste predlog sprejemali ob pogoju soglasja sindikalnih central? Ali boste sprejeli predlog zakona o reprezentativnosti delodajalskih organizacij?
 5. Kako se boste lotili konsolidacije javnih financ, zlasti zmanjševanja proračunskega primanjkljaja in javnega dolga? Ali dopuščate poseg v pravice iz socialnih zavarovanj, socialne transferje, plače v javnem sektorju ali zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju z odpovedmi iz poslovnega razloga?
 6. Ali razmišljate o uvedbi obveznega prenehanja pogodbe o zaposlitvi po določeni starosti? Če da, na kakšen način? Na kakšen način naj bi bilo to v razmerju do možnosti opravljanja dela po upokojitvi?
 7. Kakšno je vaše stališče glede ustreznosti Zakona o delovnih razmerjih? Ali ga nameravate spreminjati (in če da, kako)?
 8. Ali nameravate spremeniti ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi? Če da, kako?
 9. Ali nameravate podpreti spremembo Zakona o delovnih razmerjih, ki je bil vložen kot ljudska iniciativa in ki preprečuje zlorabo instituta izdaje opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi?
 10. Kako rešiti problem uravnilovke in razmerje do minimalne plače v javnem in zasebnem sektorju?
 11. Kako vidite prihodnost sistema plač v javnem sektorju? Boste ohranili enoten sistem plač v javnem sektorju? Kako boste vzpostavili porušena razmerja? Boste nadaljevali s prakso urejanja posameznih elementov v področnih zakonih? Boste sklenili normativne dele KP tam, kjer jih ni? Boste zagotovili usklajevanje vrednosti PR z inflacijo? Kako boste reševali deficitarnost zaposlenih na posameznih področjih?
 12. Kdaj in s kakšnimi izhodišči se boste lotili pokojninske reforme? Boste upoštevali usklajena izhodišča socialnih partnerjev? Ali podpirate vezavo pogojev za upokojitev na podaljševanje življenjske dobe?
 13. Ali boste posegli v zadnjo novelo Zakona o dohodnini in če da, v katerem delu in na kakšen način? Če v ureditev dohodnine ne boste posegali, s čim boste nadomestili izpad oziroma katere dejavnosti/storitve/transferje iz proračuna boste na ta način manjšali?
 14. Kako boste zagotovili dolgoročno vzdržnost zdravstvene blagajne? Ste pripravljeni zagotoviti sistemsko sofinanciranje zdravstvene blagajne iz proračuna v primeru presežka odhodkov nad prihodki? Ali boste sprejeli zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in kako boste pokrili manjkajoča sredstva iz tega naslova? Ali boste predlagali spremembo organov upravljanja ZZZS in zmanjševali vlogo socialnih partnerjev pri upravljanju zavodov s področja socialnih zavarovanj?
 15. Ali boste sprejeli Pravilnik o poklicnih boleznih? Kdaj?
 16. Ali podpirate skrajševanje polnega delovnega časa in če da, kako ga boste uvedli ali spodbujali njegovo uveljavitev?
 17. Kako si predstavljate povezavo med izobraževalnim sistemom in potrebami na trgu dela? Ali boste administrativno posegali v število razpisanih vpisnih mest v posameznih visokošolskih programih ali na kakšen drug način vplivali na število vpisnih mest? Na kakšen način in v kakšnem obsegu boste zagotovili povečevanje sredstev za visoko šolstvo in raziskovanje in predvsem s kakšno dinamiko? Ali boste pristopili k sklenitvi kolektivne pogodbe za visoko šolstvo, ki bi uredila delovno pravne specifike na tem področju?
 18. Na kakšen način boste spodbujali vseživljenjsko izobraževanje in vlaganje v znanje in veščine zaposlenih, zlasti na področju digitalnih veščin?
 19. Kakšno je vaše stališče glede ustreznosti veljavnega Načrta za okrevanje in odpornost? Kaj bi spremenili (če kaj) v smislu njegovih strateških usmeritev in konkretnih investicij? Ali boste revidirali NOO, opravili krog pogovorov in usklajevanj s socialnimi partnerji, ki je umanjkal in skladno s tem predlagali potrebne spremembe?
 20. Kako si predstavljate zeleni prehod v Sloveniji in kako boste pri tem upoštevali položaj energetsko intenzivnih dejavnosti in zaposlenih v teh dejavnostih (npr. papirna dejavnost)?
 21. Ali, in če kdaj, boste sprejeli Zakon o evidencah s področja dela z namenom omejitve preseganja omejitev glede dela preko polnega delovnega časa, dnevnega, mesečnega in letnega najvišjega dopustnega števila ur?
 22. Ali boste spremenili davčno obravnavo nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, da ne bo odvisno od plače posameznika? Ali boste pristopili k enotni ureditvi dela na domu v javnem sektorju, zlasti nadomestila za uporabo lastnih sredstev, s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti?
 23. Ali boste uskladili že leta neusklajene zneske v Uredbi o davčni obravnavi stroškov dela in nekaterih drugih prejemkov iz delovnega razmerja? Če da, v kakšni višini (zneski ostajajo neusklajeni že od leta 2008 dalje)?
 24. S kakšnimi ukrepi konkretno se boste lotili (če se boste) problematike prekarnega dela in do kdaj nameravate te ukrepe uveljaviti?
 25. Ali se vam zdi omejitev najvišjega nadomestila za čas brezposelnosti ustrezna?
 26. Kakšno rešitev boste predlagali za financiranje sistema dolgotrajne oskrbe? Kakšne pomanjkljivosti sprejetega zakona vidite in ali boste izvedli posvetovanje s socialnimi partnerji glede potrebnih sprememb zakona in posledično predlagali spremembe?
 27. Ali boste predlagali Zakon o nacionalnem demografskem skladu? Kakšnega? Ali bo temeljil na sprotni porabi premoženja ali na akumulaciji premoženja določeno obdobje? Kakšen bo namen porabe sredstev demografskega sklada? Kakšni bodo njegovi viri in ali boste predlagali kakšne dodatne vire?
 28. Ali podpirate večji pomen socialnih kriterijev, zlasti urejenosti kolektivnih delovnih razmerij s kolektivno pogodbo ter mnenja sindikata pri potencialno izbranih kandidatih v postopkih javnega naročanja? Če da, kako boste to zagotovili?
 29. Ali (in če kaj) nameravate storiti za izboljšanje letalske povezljivosti RS in ali boste nadaljevali s sedanjim sistemom subvencij cca. 10 milijonov EU na leto v ta namen, brez oprijemljivih rezultatov izboljšanja letalske povezljivosti? Ali razmišljate o ustanovitvi svojega prevoznika oz. ustanovitev skupnega podjetja (joint venture) s kakšnim zasebnim investitorjem?