PROJEKT – Kako potekajo projektne aktivnosti

November 2013 smo sklenili z dvema pomembnima dogodkoma: s študijskima obiskoma v Angliji in predstavitvijo projekta na seminarju…

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR 

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR 

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

 

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si

 ESS

KAKO POTEKAJO PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 

November 2013 smo sklenili z dvema pomembnima dogodkoma: s študijskima obiskoma v Veliki Britaniji in predstavitvijo projekta na tematsko usmerjenem izobraževalnem seminarju z naslovom “Dobre prakse pri izboljšanju delovnega okolja” .

če začnemo s študijskima obiskoma: slovenska delegacija (predstavniki panog za papirno, grafično in založniško dejavnost pri KSS Pergam ter projektnih sodelavcev KSS Pergam in GZS) se je 25. novembra 2013 udeležila posveta na sindikatu UNITE, kateremu se je pridružila tudi predstavnica British Printing Industries Federation. Naslednja dva dni je delegacija sodelovala v izobraževalnem programu na Ruskin College-u, ustanovljenem leta 1899. Ta izobraževalna ustanova je v celoti posvečena izobraževanju sindikalistov in sindikalistk ter marginaliziranih družbenih skupin. Šola je člane in članice delegacije navdušila z odličnimi predavatelji, izjemno učno podporo in izvirnimi praksami, za katere so si člani delegacije želeli, da bi jih prenesli v Slovenijo. Na izobraževalnem seminarju konec novembra pa so člani projektne skupine predstavili potek raziskave in pregled stanja na področju projektnih aktivnosti.

December je bil posvečen izvedbi raziskovalnih aktivnosti v treh študijah primerov. V dveh podjetjih iz založniške in grafične dejavnosti smo v decembru zaključili terensko delo, v tretjem bomo del teh aktivnosti končali januarja 2014.  Ankete smo v dveh primerih sklenili z visoko odzivnostjo zaposlenih, ki so sodelovanje v raziskavi sprejeli kot dobrodošel izziv. Začetni strah in negotovost ob projektnih aktivnostih na ravni podjetja; tako uprave, kakor tudi zaposlenih, se je razblinil in prvi rezultati napovedujejo zanimive ugotovitve, ki bodo dale svež pogled na stanje v podjetju in panogi. Prve ugotovitve bodo nedvomno zanimiva izhodišča za študijske krožke, ki bodo k poglobljenemu sodelovanju pritegnila vse partnerje na ravni podjetja za implementacijo sprememb v korist podjetja kot celote.