Prilagojeno izvajanje projektnih aktivnosti zaradi epidemije novega koronavirusa in uspešno izveden dvodnevni izobraževalni seminar v Ankaranu

KSS Pergam že od decembra 2017 izvaja Projekt z naslovom »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog«, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Do sprejetih vladnih ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa in preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 so vse aktivnosti projekta potekale skladno s terminskim in vsebinskim načrtom. Po tem pa je pri izvajanju nekaterih projektnih aktivnosti zaradi višje sile žal prišlo do spremembe bodisi v njihovem načinu izvajanja bodisi v časovni spremembi izvedbe.

Zaradi vladnih ukrepov ob izbruhu epidemije novega Koronavirusa (SARS-CoV-2) in posledično ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 smo se v letu 2020 srečali s številnimi izzivi pri izvajanju nekaterih aktivnosti. Izvajanje teh projektnih aktivnosti smo bili primorani prilagoditi v smislu on-line usposabljanja oziroma jih terminsko prestaviti na kasnejši čas. Ves čas smo si prizadevali, da se bodo tiste projektne aktivnosti, kjer je nujna aktivna udeležba oz. prisotnost večjega števila oseb, odvijale na daljavo preko spletnih platform, ki omogočajo video-konference, on-line usposabljanja ipd.  Aktivnosti, ki jih tudi na ta način ni bilo mogoče izvesti, pa smo bili primorani prestaviti na kasnejši čas. Pri tem smo si prizadevali, da so bile vse projektne aktivnosti, načrtovane v letu 2020, kljub krizni situaciji tudi zaključene do konca leta, saj se konča tudi trenutna finančna perspektiva oziroma programsko obdobje 2014–2020. Kljub časovni spremembi izvajanja aktivnosti, pa vsebinska izvedba projekta ostaja nespremenjena. Prav tako spremembe ne vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev projekta in tudi nimajo nobenih finančnih posledic.

Pomembno je, da kljub spremenjenim razmeram zaradi nastale situacije ohranjamo izvajanje aktivnosti projektov v čim večjem možnem obsegu, da se ne izgubi kontinuiteta izvajanja aktivnosti ter s tem povzroči škoda Operativnemu programu za izvajanje Evropske kohezijske politike tudi v širšem smislu, torej doseganju strateških ciljev, ki si jih je v okviru prednostnih nalog zadala Evropska unija.  Da bi v čim večji meri ohranili kontinuiteto izvajanja našega projekta, smo nekatere letošnje aktivnosti prilagodili na sledeč način:

Organizacija in izvedba 3. dvodnevnega izobraževalnega seminarja za sindikalne zaupnike:

dvodnevni izobraževalni seminar KSS Pergam je bil prvotno načrtovan za 26. in 27. marec 2020 v Hotelu Convent v Ankaranu. Od januarja do marca so intenzivno potekale vse priprave, potrebne za izvedbo te aktivnosti. V ta namen smo predhodno že izvedli postopek zbiranja ponudb za organizacijo dogodka, najem konferenčne dvorane in pogostitve, s strokovnjaki predavatelji dogovorili in uskladili vsebino predavanj idr.

Do razglasitve prvega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v Sloveniji smo zbrali že preko 80 prijavnic sindikalnih zaupnikov, vendar smo morali z zbiranjem prijav zaradi izredne situacije žal prenehati. V luči aktualnih dogodkov, povezanih s širjenjem novega koronavirusa SARS-CoV-2 in v skladu s sprejetimi ukrepi vlade in pristojnih institucij, smo bili primorani sprejeti odločitev, da izobraževanje prestavimo na kasnejši datum, saj je bila predvidena udeležba na seminarju več kot 100 oseb.  S Hotelom Convent smo se uspeli dogovoriti za nov termin izvedbe izobraževalnega seminarja, ki je v luči epidemioloških razmer potekal v nekoliko prilagojeni obliki.

Polovica udeležencev je spremljala seminar v 1. dvorani, kjer so potekala predavanja v živo; september 2020 (Foto: arhiv KSS Pergam)

24. in 25. septembra 2020 je bil tako v Hotelu CONVENT ADRIA ANKARAN v Ankaranu izveden 3. dvodnevni izobraževalni seminar KSS PERGAM v okviru našega projekta. Seminar je bil namenjen predvsem predstavnikom sindikatov v KSS Pergam in prav tako predstavnikom delodajalcev, konkretneje GZS kot partnerja v projektu. Pergamovega izobraževalnega seminarja se je udeležilo 100 udeležencev iz vse Slovenije.

Tokrat je izobraževalni seminar v luči epidemioloških razmer potekal v nekoliko prilagojeni obliki, saj so zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom veljali začasni ukrepi in omejitve zbiranja ljudi. Skladno s takrat veljavnim odlokom je bilo zbiranje na tovrstnem dogodku omejeno na največ 50 oseb, pri čemer je bilo potrebno zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi. Z namenom zagotovitve udeležbe čim večjemu številu zainteresiranih udeležencev, je seminar potekal v dveh ločenih dvoranah; v vsaki dvorani po 50 oseb. V prvi dvorani so udeleženci predavanja spremljali v živo, medtem ko so v drugi dvorani udeleženci spremljali predavanja preko prenosa slike in zvoka.

Zavedamo se, da so bili na ta način nekateri prikrajšani za spremljanje v živo, vendar smo zaradi epidemiološke situacije žal vsi primorani sprejeti določene kompromise. Le na tak način smo lahko hkrati nudili udeležbo čim večjemu številu zainteresiranih sindikalnih zaupnikov in hkrati zagotavljali dosledno upoštevanje vseh predpisanih ukrepov vlade in NIJZ.  Veseli nas, da leto 2020 ni ostalo brez tradicionalnega Pergamovega izobraževanja.

Mag. Milan Pirman z Inšpektorata za javni sektor MJU kot eden izmed govorcev na seminarju, 24. 9. 2020 (Foto: arhiv KSS Pergam)

Izvedba predavanj/delavnic za posamezne module v sklopu Sistemskega modulskega študija – letnik 2020/2021:

zaradi sprejetih anti-korona-ukrepov med prvim in med drugim valom razglašene epidemije naših modulov v obliki klasičnih delavnic oz. predavanj v živo ni bilo možno izvajati, zato smo aktivnosti nadaljevali v obliki »učenja na daljavo« oz. preko različnih platform, ki omogočajo videokonference za večje število udeležencev, v kombinaciji z obstoječo E-učilnico. Na ta način smo lahko načrtovane aktivnosti kljub kriznim razmeram kar čimbolj realizirali v tekočem obdobju. V tem letu je bilo izvedenih kar 6 modulov oz. 6 predavanj, nekaj v živo in nekaj preko ZOOM-a:

  • 1. modul /  predavanje 5. 3. 2020  /  predmet »Uvod v E učilnico«  /  predavatelj Dušan Kolar, KAMKOD spletne storitve
  • 2. modul /  predavanje 9. 4. 2020  /  predmet »Retorika in veščine javnega nastopanja«  /  predavatelj dr. Zdravko Zupančič,  predavatelj Šole retorike
  • 3. modul /  predavanje 28. 5. 2020  /  predmet »Izobraževalni sistem Švedske konfederacije sindikatov LO – RUNÖ«  /  predaval Peter Virant, zaposlen na KSS Pergam
  • 4. modul /  predavanje 16. 6. 2020  /  predmet »Ekonomske osnove za uspešno delo sindikalnega zaupnika«  /  predavatelj dr. Živko Bergant,  Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR
  • 5. modul /  predavanje 29. 10. 2020  /  predmet »Trpinčenje na delovnem mestu – pravni vidiki s primeri iz prakse«  /  predavateljica dr. Elizabeta Zirnstein,  Fakulteta za management UP
  • 6. modul /  predavanje 15. 12. 2020  /  predmet »Vloga sindikalnih zaupnikov pri preprečevanju mobinga«  /  predavateljica Doroteja Lešnik Mugnaioni,  Šola za ravnatelje

V Sistemskem modulskem študiju za šolsko leto 2020/21 je prijavljenih 25 stalnih udeležencev.

Dr. Elizabeta Zirnstein, predavateljica s Fakultete za management UP, je izvedla delavnico za 5. modul preko platforme Zoom, 29. 10. 2020 (Foto: arhiv KSS Pergam)

Izvedba 2. Študijskega krožka:

izvajanje 2. Študijskega krožka poimenovanega »Študijski krožek Sindikata Kliničnega centra Ljubljana – prenos dobrih praks – primer Slovaške« smo najprej podaljšali v obdobje do konca aprila 2020, vendar se zaradi izrednih razmer v zvezi s pojavom COVID-19 takrat še ni zaključil, zato se je izvajal do konca leta 2020.  2. Študijski krožek smo izvajali s člani Sindikata Kliničnega centra Ljubljana in člani Sindikatov v zdravstvu Slovenije Pergam. Člani so si tekom prvih srečanj zastavili cilj, med katerim je bil tudi obisk Kliničnega centra Bratislava – prenos dobrih praks (primer Slovaške). Tako smo v obdobju pred prvim valom epidemije nadaljevali z delom študijskega krožka, kjer smo vse do marca imeli redna predvidena srečanja in delovali v okviru zastavljenega cilja.

Zaradi izredne situacije v zvezi s pojavom novega Koronavirusa, v kriznem času Študijskega krožka nikakor ni bilo mogoče izvajati. Člani tega krožka so bili namreč zdravstveni delavci, ki se z epidemijo koronavirusa soočajo v prvih bojnih vrstah, in jim zaradi prezasedenosti s poklicnim delovanjem situacija ni dopuščala dela v študijskem krožku in posledično načrtovani cilj srečanja s sindikati na Slovaškem ni bil dosežen. Zaradi razglašene pandemije so bile vse aktivnosti krožka do konca maja prekinjene oziroma zamrznjene. Študijski krožek je ponovno pričel z delom v juniju, ko smo imeli nova srečanja, v katerih smo pričeli z redefinicijo ciljev, ki smo jih bili primorani prilagoditi posledicam epidemije, tako, da smo izobraževanje članov ŠK izvedli na drugačen način. V poletnih mesecih smo sprejeli odločitev, da bi kot alternativo študijskemu obisku naše aktivnosti predstavili širšemu krogu, torej promovirali delo študijskih krožkov kot način izobraževanja v sindikatu. Oktobra smo se dogovorili, da bo končni produkt v obliki publikacije, kjer bo predstavljeno naše delo in delo študijskih krožkov v sindikatih. Kot primeren medij smo izbrali interno glasilo sindikata KC – SINDIKALKO.  Študijski krožek je ob veliki zagnanosti članov kljub mnogim težavam v celoti izpolnil cilje, ki so bili redefinirani zaradi epidemije.

Izdaja 5. št. internega glasila Pergamov Obveščevalec:

po prvotnem terminskem načrtu je bila priprava in izdaja te številke Pergamovega Obveščevalca planirana šele konec oktobra 2020. Ker pa smo bili zaradi krizne situacije primorani nekatere projektne aktivnosti iz prvotno načrtovanega spomladanskega termina prestaviti na jesenski čas, smo izdajo Pergamovega Obveščevalca realizirali dva meseca prej, torej v avgustu 2020. Namreč pripravo vsebine za interno glasilo ter oblikovanje in tiskanje le-tega se je lahko kljub anti-korona-ukrepom brez večjih težav izvedlo in na ta način nekoliko razbremenilo kasnejši jesenski čas, na katerega smo morali prestaviti določene aktivnosti.

 

Kljub temu, da je pri izvajanju projekta prišlo do omenjenih sprememb, ocenjujemo, da se posamezne načrtovane aktivnosti in prav tako projekt kot celota  izvaja zelo uspešno.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija MDDSZ ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2. prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2. specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.