Presoja skladnosti 166. člena ZDR z Ustavo

KSS PERGAM je vložila na Ustavno sodišče zahtevo za presojo skladnosti 2. odstavka 166. člena Zakona o delovnih razmerjih z Ustavo Republike Slovenije… *

*

*

KSS PERGAM je vložila na Ustavno sodišče zahtevo za presojo skladnosti 2. odstavka 166. člena Zakona o delovnih razmerjih z Ustavo Republike Slovenije, saj po našem prepričanju v neskladju z Ustavo RS določa omejitev pravice do odsotnosti z dela zaradi praznovanja in zadeva številne delavke in delavce iz različnih dejavnosti zasebnega in javnega sektorja (papirna dejavnost, časopisno informativna dejavnost, grafična dejavnost, gostinstvo in turizem, gradbeništvo, zdravstvo, policija, vojska, …).

Zakon v določenih primerih izrecno predvideva omejitev pravice do odsotnosti z dela na praznik, pri čemer po mnenju KSS PERGAM ureditve veljavne omejitve ni ustavno skladna, saj postavlja določene delavce v neenak položaj, za razlikovanje pa ni utemeljenih razlogov ter je zato kršeno načelo enakosti pred zakonom, določeno v 14. členu Ustave RS.

Temeljni namen odsotnosti z dela na dan praznika je ustvariti državljanom možnost, da se bodo namesto delu ta dan lahko posvetili praznovanju, ne da bi bil zaradi tega oškodovan njihov osebni ali družinski proračun. V KSS PERGAM smo prepričani, da so delavci, ki imajo zaradi proizvodnega procesa, ki poteka nepretrgano, odrejeno delo na dan praznika, vendar pa bi želel navedeni dan vseeno posvetiti praznovanju, postavljeni v manj ugoden položaj v primerjavi z vsemi ostalimi kategorijami zaposlenih.

Delavci v delovnih okoljih, ki ne terja neprekinjenega procesa dela, imajo pravico do odsotnosti z dela zaradi praznika in za ta dan prejmejo nadomestilo plače. Delavci, ki dejansko delajo na praznični dan, ker tako zahteva nepretrgana organizacija dela, so upravičeni do dodatka za delo na dan praznika in s tem do povečanega plačila za delo. Delavci, ki imajo zaradi proizvodnega procesa, ki poteka nepretrgano, odrejeno delo na dan praznika, vendar pa bi želel navedeni dan vseeno posvetiti praznovanju, pa so primorani za to, da bi lahko praznovali, izkoristiti svoj letni dopust, njihovo nadomestilo plače pa je enako kot nadomestilo plače tistih, ki imajo zakonsko omogočeno odsotnost zaradi praznovanja, pa jim v ta namen ni potrebno koristiti letnega dopusta.

Po mnenju KSS PERGAM izraba dopusta na dan praznika ni mogoča. Dejstvo, da delodajalec delavca na dan praznika ne potrebuje (navkljub temu, da delovni proces poteka nepretrgoma tudi na dan praznika) bi moralo izključiti uporabo izjeme po drugem odstavku 166. člena, vendar takšna razlaga navedene določbe trenutno iz zakona ne izhaja. Zakon je v navedenem delu posledično neustaven, saj krši določbo 14. člena Ustave RS.

V KSS PERGAM glede na zgoraj navedeno računamo na čimprejšnjo ugodno rešitev naše zahteve.