PROJEKT – Strategije in tehnike sodobnih pogajanj

KSS PERGAM bo v okviru Projekta EU "Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij" organizirala izobraževanje "STRATEGIJE IN TEHNIKE SODOBNIH POGAJANJ".

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si

 

STRATEGIJE IN TEHNIKE SODOBNIH POGAJANJ

 

KSS PERGAM bo v okviru Projekta EU »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij« organizirala izobraževanje »STRATEGIJE IN TEHNIKE SODOBNIH POGAJANJ«.

Izobraževanje bo potekalo v treh povezanih modulih, in sicer v petek, 31. 1. 2014, v četrtek, 13. 2. 2014 in v četrtek, 13. 3. 2014, predvidoma med 9. in 14. uro. Vsi trije moduli bodo potekali v sejni dvorani DOMA GRAFIKA, Trg OF 14, v Ljubljani.

Moduli so namenjeni predvsem izobraževanju sindikalnih zaupnikov za izboljšanje njihovih znanj in veščin za vodenje socialnega dialoga za izboljšanje delovnih pogojev in vlaganja v zaposlene. Namen izobraževanja je predstavitev temeljnih konceptov uspešnega pogajalskega procesa v praksi. Vabljeni so tudi predstavniki delodajalcev in drugi socialni partnerji.

Vsebina izobraževanja se smiselno nadgrajuje v treh modulih in je sledeča:

1. MODUL (petek, 31. 1. 2014): Priprava na pogajalski proces

 • psihologija pogajanj;
 • medosebna komunikacija na pogajanjih;
 • vrste pogajanj;
 • osnovna načela in temeljni koncepti pogajanj;
 • faze v pogajalskem procesu;
 • pogajalski bonton;
 • vaja: različne vrste pogajanj v praksi
 • vaja: različna pričakovanja v pogajalskem procesu.

2. MODUL (četrtek, 13. 2. 2014): Priprava, proces in izvedba pogajanj

 • priprava na pogajanja;
 • začetek pogajanj;
 • dnevni red in predstavitev pristojnosti;
 • predstavitev začetnih pozicij, oris stanja;
 • razumevanje medosebne komunikacije med pogajalci;
 • odkrivanje prikrite komunikacije;
 • pogajalski okvir, strategije in taktike;
 • poslušanje in razumevanje pogajalskih partnerjev;
 • vaja: kakšen je vaš pogajalski stil?
 • vaja: kako dobro se znate pogajati?

3. MODUL (četrtek, 13. 3. 2014): Zaključevanje pogajanj in analiza rezultatov

 • najpogostejše napake pogajalcev ali čemu se skušajmo izogniti;
 • zaključevanje pogajanja in ohranjanje odnosa;
 • različne vrste pogajanj zahtevajo različne načine zaključevanja;
 • analiza izvedbe pogajanj in analiza lastnega stila;
 • analiza doseganja želenega rezultata;
 • analiza pozitivnih strani izvedbe in prenos v naslednja pogajanja;
 • analiza pozitivnih in negativnih strani vseh faz in izdelava načrta izboljšave;
 • vaja: preko napak k izboljšanju stila pogajanja;
 • vaja: pozitivno zaključevanje pogajanj v praksi.

Izvajalca delavnice bosta

 • Ksenija Korenjak Kramar, mag. ekon., univ. dipl. prav., mediatorka gospodarske in družinske mediacije, NLP mojstrica  ter
 • Marko Korenjak, dipl. ekonomist, NLP trener, NLP coach, trener medosebne komunikacije s končano psihoterapevtsko propedevtiko.

Metode poučevanja in dela bodo različne: predavanje, študij konkretnih primerov, skupinsko delo, simulacija,… izobraževanje bo usmerjeno v izvedbo in analizo konkretnih situacij.

Vabimo vas, da se na seminar prijavite najkasneje do 28. 1. 2014 po elektronski pošti na naslov pergam@siol.net .Prosimo vas, da pri tem upoštevate, da je število mest omejeno (45), zato bomo v primeru prevelikega števila prijav skušali omogočiti udeležbo vsaj enega predstavnika iz posameznega sindikata.

Glede na to, da je projekt sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, kotizacije za seminar ni, prosimo pa, da se v primeru prijave na seminar le-tega tudi udeležite in s tem pripomorete k temu, da se bo seminarja udeležilo kar največ sindikalnih zaupnikov.

 

Veselimo se vaše udeležbe!