PROJEKT – Sproti o projektni raziskavi

Septembra 2013 smo začeli raziskovalne aktivnosti v Projektu s prepričanjem,…

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR 

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR 

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

 

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si

 ESS

SPROTI O PROJEKTNI RAZISKAVI

 

Septembra 2013 smo začeli raziskovalne aktivnosti v Projektu s prepričanjem, da si tudi v kriznih časih ali zlasti zaradi krize ne moremo privoščiti, da bi zanemarili razvoj človeških virov, ki bodo odločilni dejavnik pri okrevanju gospodarstva in pri razvijanju konkurenčne prednosti podjetij v prihodnosti. Za sindikat so raziskovalne dejavnosti pomembne, da se lahko podrobneje seznani s problemi, ki jih imajo delavci na delovnem mestu in pri usklajevanju družinskega in delovnega življenja.

V raziskavi se bomo ukvarjali z gospodarskimi dejavnostmi, iz katerih je izšlo prvo sindikalno članstvo KSS PERGAM: papirno-predelovalna, grafična in založniška dejavnost. Vsako od teh dejavnosti bomo podrobno raziskali skozi študije dokumentov, intervjuje, ankete in študijske krožke. V dobrem sodelovanju s projektnim partnerjem GZS smo na osnovi zbranih podatkov o panogah in splošnih kriterijev izbrali študije primerov, ki jih bomo obravnavali. Pripravili smo anketo in vprašalnike, ki smo jih večkrat testirali. Pridobili smo tudi strokovno podporo univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev, ki se ukvarjajo s temi tremi industrijskimi panogami. Izbrana podjetja smo obiskali in opravili preliminarne pogovore z vodstvi, kadrovskimi službami in sindikalnimi predstavniki. S podporo sindikatov v podjetju pa smo že začeli prve raziskovalne aktivnosti v Mladinski knjigi Založba in Tiskarni Leykam.