Vlada s sklepom veterinarjem omejuje temeljno pravico do stavke

Omejitev pravice do stavke je, če to zahteva javna korist, glede na naravo in vrsto dejavnosti možna le z zakonom. Zato je KSS PEERGAM vložila pobudo za oceno ustavnosti zakonitosti Sklepa, ki ga je sprejela Vlada glede del in nalog, ki bi jih morali veterinarji v času stavke opravljati poleg tistih del in nalog, ki so določena v zakonu.

POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAKONA O STAVKI TER SKLEPA VLADE O OPRAVLJANJU DEL IN NALOG VETERINARSKE UPRAVE RS MED STAVKO

KSS PERGAM je vložila pobudo za oceno ustavnosti zakonitosti 7. in 11. člena Zakona o stavki ter Sklepa, ki ga je Vlada sprejela dne 24.9.2010 glede del in nalog, ki naj bi jih zaposleni v VURS-u opravljali med stavko poleg del in nalog, ki jih morajo veterinarji skladno z Zakonom o veterinarstvu in Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti opravljati tudi v času stavke.

Menimo, da sta 7. in 11. člen Zakona o stavki v neskladju s 77. členom Ustave RS, ki določa, da je mogoče pravico do stavke, če to zahteva javna korist, glede na naravo in vrsto dejavnosti, omejiti le z zakonom. Sporna člena omogočata, da se dela in naloge, bistvene funkcije za delovanje organov ter načini zagotavljanja minimuma delovnega procesa v času stavke določajo ne le z zakonom, temveč tudi s podzakonskimi akti, kolektivnimi pogodbami in s splošnimi akti. Menimo, da s tem ni zadoščeno standardu, določenemu v 77. členu Ustave RS, ki jasno določa, da je mogoče omejitve pravice do stavke določati le z zakonom.

Prav tako menimo, da je neustaven izdani sklep Vlade RS, saj za njegovo izdajo ne obstaja nikakršna zakonska ali ustavna podlaga, poleg tega pa bistveno presega omejitve pravice do stavke, ki so že predvidene in določene z Zakonom o veterinarstvu in Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti, s tem pa na neustaven način zaposlenim v VURS omejuje njihovo temeljno pravico do stavke.

Ker gre zlasti v primeru sklepa Vlade za akt, ki je namenjen omejevanju sodelovanja v konkretni stavki javnega sektorja, ki se je začela dne 27.9.2010 in v kateri sodeluje tudi Sindikat veterinarjev Slovenije, član KSS PERGAM, ki deluje tudi znotraj VURS, smo Ustavnemu sodišču predlagali tudi zadržanje izvrševanja spornega sklepa in spornih členov Zakona o stavki do dokončne odločitve, saj je s sklepom kršena pravica zaposlenih do stavke in jim dnevno nastaja škoda, ki je kasneje morda ne bo več mogoče popraviti.