Stališča in pripombe KSS PERGAM k noveli Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

22. 7. 2021 smo Ministrstvu za zdravje poslali stališča KSS PERGAM k predlogu Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je v javni obravnavi do 6. 8. 2021. Omenjeno vsebino objavljamo v nadaljevanju.

Stališča in pripombe KSS PERGAM na predlog Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

V KSS PERGAM smo na spletnem portalu e-demokracija zasledili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je do 6.8.2021 v javni razpravi. Besedilo predlaganega zakona smo natančno proučili in vam v nadaljevanju pošiljamo naša stališča do predmetnega predloga.

Uvodoma ugotavljamo, da gre za sistemsko spremembo zakona s področja zdravstva, ki na podlagi 3. člena Pravil o delovanju Ekonomsko socialnega sveta spada med temeljna področja delovanja Ekonomsko socialnega sveta in bi zato moral biti predmet obravnave na tem organu. To še toliko bolj velja zavoljo dejstva, da predlog neposredno posega v položaj socialnih partnerjev v sistemu zdravstvenega zavarovanja, saj v celoti izključuje reprezentativne sindikalne centrale kot predstavnike aktivnih zavarovancev iz organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Veljavni Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) bi bil brez dvoma potreben določenih sprememb in dopolnitev, ki so bile v preteklosti tudi že predmet usklajevanja, tudi s socialnimi partnerji. Ministrstvo za zdravje je pod vodstvom ministrice Kolar Celarc takratni predlog zakona s sindikalnimi centralami tudi v veliki meri uskladilo, vendar do sprejema zakona niti tedaj, niti kasneje ni prišlo. Ključna vprašanja, ki bi terjala urejanje so predvsem ureditev pravic iz zdravstvenega zavarovanja na zakonski ravni (ne v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja kot podzakonskem aktu), preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sistem letnega dogovarjanja o obsegu in cenah storitev ipd. Gre za vsebine, ki so ključne za delovanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, za vsebine, ki naj bi zavarovancem zagotavljale pravočasen, učinkovit in enakopraven dostop do zdravstvenih storitev.

Namesto tega je Ministrstvo za zdravje pripravilo predlog novele ZZVZZ, ki se z omenjenimi vsebinami sploh ne ukvarja, na drugi strani pa brez obrazložitve, brez navajanja razlogov za spremembo organov upravljanja ZZZS in samega upravljanja ZZZS, hkrati pa povsem nesistemsko radikalno posega v organe upravljanja ZZZS in v avtonomijo ZZZS.

Ugotavljamo, da predlog iz organov upravljanja v celoti izključuje reprezentativne sindikalne centrale kot predstavnike delavcev – aktivnih zavarovancev, ki kljub temu, da za financiranje zdravstvene blagajne prispevajo skoraj polovico sredstev iz prispevkov na svoje prejemke in kljub temu, da s tem po solidarnostnem načelu zagotavljajo zdravstveno varstvo tudi vsem ostalim upravičencem, po predlogu ne bi imeli popolnoma nikakršnega vpliva na upravljanje ZZZS. Takšen način je za KSS PERGAM popolnoma nesprejemljiv in odstopa od vseh načel delovanja primerljivih sistemov socialnih zavarovanj.

Predlog zakona povsem napačno tudi izhaja iz predpostavke, da naj bi šlo po novem za upravljanje v okviru sveta zavoda, ki bi bil primerljiv z drugimi zavodi s področja zdravstva, pri čemer očitno predlagatelj vedoma ali nevede spregleda, da ZZZS ni zdravstveni zavod, temveč zavod s področja obvezne socialne varnosti, ki se tako po dejavnosti, ki jo opravlja, kot tudi po načinu financiranja, delovanja itd. in posledično upravljanja močno razlikuje od zavodov s področja zdravstva in kar vsekakor upravičuje drugačno ureditev organov upravljanja.

V gradivu zakona razen s povsem pavšalnimi in splošnimi besedami ni nikjer pojasnjeno, kaj naj bi bil problem aktualne ureditve upravljanja ZZZS in kaj naj bi bili konkretni razlogi, ki naj bi terjali spremembo, prav tako gradivo ne vsebuje primerjalno pravne ureditve.

V KSS PERGAM smo prepričani, da mora ZZZS ohraniti svojo avtonomnost in upravljanje s strani tistih, ki prispevajo sredstva za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej s strani aktivnih zavarovancev, ki jih predstavljamo sindikalne centrale, reprezentativne za območje države, in pa predstavniki delodajalcev, prav tako je primerno, da svoje predstavnike ohranijo kmetje, invalidi in upokojenci, ne bi pa nasprotovali temu, da bi imeli svojega predstavnika v skupščini tudi študentje. Dvostopenjska upravljavska struktura ZZZS po našem prepričanju deluje dobro, odločitve so sprejete pravočasno, način delovanja (vključno s strukturo organov, kvalificirano večino za sprejemanje določenih odločitev ipd.) ob podpori strokovnih služb ZZZS omogoča kakovostno razpravo o vsebinah iz pristojnosti skupščine ZZZS in upravnega odbora ZZZS ter posledično sprejemanje premišljenih in uravnoteženih odločitev, ki so v korist zavarovancev.   

Nadalje v KSS PERGAM ugotavljamo, da predlog zakona ni usklajen z drugimi zakoni s tega področja, saj posega tudi v strukturo organov na lokalni ravni, saj ukinja območne svete, kar ni v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, kjer je območnim sveto podeljena pravica predlagati kandidate za zastopnika pacientovih pravic.

Nenazadnje je nesprejemljiva določba, po kateri bi imel minister za zdravje pravico zadržati vsakršno odločitev sveta zavoda, za katero bi ocenil, da ni v skladu s sprejeto politiko. Ker v primeru slednje ne gre za pravni, temveč politični akt, predlog dejansko uvaja možnost popolne arbitrarnosti ministra pri izvajanju sprejetih sklepov ZZZS, s tem pa dejansko za popolno ukinjanje avtonomije ZZZS. Ob upoštevanju omenjene možnost v povezavi s predlagano strukturo sveta ZZZS v katerem bi imela vlada 5 od 11 članov, aktivni zavarovanci pa bi bili v celoti izključeni iz njega, je povsem jasno, da gre za popoln prevzem ZZZS s strani vlade.

Predlog zakona je tudi sicer po našem mnenju napisan slabo, terminološko in vsebinsko notranje nekonsistentno.

Glede na navedeno v KSS PERGAM predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZZVZZ ostro nasprotujemo in zahtevamo, da se nemudoma umakne iz javne razprave, morebitne spremembe ZZVZZ pa je v vsakem primeru nujno potrebno obravnavati v okviru Ekonomsko socialnega sveta.

 

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM