IZJAVA ZA JAVNOST Pogajalske skupine SJS

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PS SJS), v kateri sodelujejo tudi sindikati javnega sektorja KSS PERGAM, in ki jo trenutno vodi predsednik Pergama Jakob Počivavšek, se je z izjavo za javnost odzvala na enostransko zamrznitev pogajanj v javnem sektorju s strani Vlade RS. Skupaj s pogajalsko skupino Konfederacije sindikatov javnega sektorja je PS SJS zahtevala takojšnji sestanek s Predsednikom Vlade RS.

Na sliki: Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine SJS 

 

IZJAVA ZA JAVNOST

POGAJALSKE SKUPINE REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

Sindikati, ki delujemo v javnem sektorju, smo bili preko medijev in s skopim sporočilom za javnost v četrtek, 19. 5. 2016 seznanjeni z odločitvijo Vlade, da prekinja pogajanja o postopni odpravi varčevalnih ukrepov na področju stroškov dela in o določitvi okvirja za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017-2019 in da namerava Vlada v roku enega meseca pred nadaljevanjem pogajanj o ukrepih na področju stroškov dela pripraviti in usklajevati spremembe Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, v okviru katere deluje 30 reprezentativnih sindikatov dejavnosti in poklicev in se je na svoji izredni seji sestala dne 23. 5. 2016, smo ogorčeni nad takšno odločitvijo, saj poleg tega, da Vlada ne premore niti toliko spoštovanja do socialnih partnerjev, da bi nas o svoji odločitvi uradno obvestila, vladna odločitev pomeni stopnjevanje kršitev Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (v nadaljevanju: Dogovor) ter hkrati pomeni zanikanje socialnega partnerstva in odstop od ustaljenega iskanja dogovora na področju plač v javnem sektorju, ki so ga zmogle vse dosedanje Vlade. Naveden umik Vlade iz pogajanj in povsem izrecno napoved možnih enostranskih ukrepov posebej obsojamo glede na jasno izraženo pripravljenost sindikatov na dialog in dogovarjanje o vsebinah, o katerih sta se vladna in sindikalna stran dogovorili v dogovoru konec leta 2015, medtem ko je Vlada že od samega začetka pogajanj vztrajala na svojem nespremenjenem predlogu. Nepripravljenosti Vlade na pogajanja in odsotnosti približevalnih predlogov z vladne strani ni mogoče razumeti drugače kot načrtno zavračanje možnosti sklenitve dogovora in iskanje načina za umik iz pogajanj ter za enostranske posege v pravice javnih uslužbencev, kar je nesprejemljiv in skrajno nevaren precedens.

Odločitev Vlade o prekinitvi pogajanj in o pripravi zakonskih sprememb v roku, določenem v normativnem programu Vlade za leto 2016, pomeni kršitev Dogovora v vsaj treh točkah:

1. kršitev zaveze, da se bosta vladna in sindikalna stran v začetku leta 2016 pogajali o postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017-2019, tako da bo dogovor sklenjen najkasneje do 30. aprila 2016,

2. kršitev zaveze, da Vlada Republike Slovenije v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez soglasja s podpisniki dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene z Dogovorom,

3. kršitev zaveze, da bo Vlada do 31. 12. 2016 spoštovala zavezo iz Socialnega sporazuma za obdobje 2015-2016 o pridobitvi soglasja socialnih partnerjev o temeljnih vprašanjih s področja delovno-pravne zakonodaje, zdravstva in pokojninskega zavarovanja ter plačnega sistema v javnem sektorju.

Zahtevamo, da Vlada preneha z zavajanjem javnosti in netenjem nestrpnosti do javnega sektorja z neresničnimi navedbami o tem, da sindikati zahtevamo poviševanje plač v javnem sektorju, saj je dejstvo, da so bili predmet vseh dosedanjih dogovorov med Vlado in sindikati javnega sektorja od začetka krize začasni varčevalni ukrepi, predmet zadnjega dogovora pa tudi izrecna zaveza po postopni odpravi le-teh. Zahteva sindikatov je torej zaenkrat zgolj postopna vrnitev ravni pravic javnih uslužbencev na raven pred uvedbo začasnih varčevalnih ukrepov, ki so raven pravic javnih uslužbencev znižali, vključno z znižanjem vrednosti plače letvice za 8 % leta 2012. V luči Dogovora zahtevamo takojšnje nadaljevanje pogajanj v okviru, ki ga za to daje Dogovor. Popolnoma jasno je, da tako politika plač v javnem sektorju v obdobju 2017-2019, kakor tudi spremembe sistema plač v javnem sektorju in sprememba Zakona o javnih uslužbencih, neposredno posegajo v socialno ekonomski položaj javnih uslužbencev, zato je dialog in doseganje soglasja s sindikati javnega sektorja o teh vprašanjih nujno za legitimnost in sprejemljivost sprejetih ukrepov in sprememb. Dialog na način, da so edine sprejemljive rešitve tiste, ki jih v izhodišču predlaga vladna stran, pač ni dialog. Kršitev Dogovora v teh točkah ob jasnih stališčih sindikatov in pripravljenosti na dialog o teh vsebinah jemlje Vladi vso kredibilnost in postavlja pod vprašaj verodostojnost kakršnih koli sprejetih vladnih zavez. Še zlasti ob dejstvu, da predlagane zakonske spremembe pomenijo bistveno poslabšanje položaja javnih uslužbencev in med drugim uvajajo podlage za netransparentno in arbitrarno nagrajevanje javnih uslužbencev ter omogočajo lažje odpuščanje zaposlenih z manj pravicami, kot to velja za vse ostale zaposlene v Republiki Sloveniji.

Sindikati javnega sektorja smo glede na četrtkovo odločitev Vlade pričeli s pripravami za izvedbo sindikalnih aktivnosti in pritiskov, v kolikor bo Vlada vztrajala pri kršitvi Dogovora vztrajala, hkrati pa smo izhajajoč iz zgornjih stališč skupaj s pogajalsko skupino Konfederacije sindikatov javnega sektorja zahtevali takojšnji sestanek s Predsednikom Vlade, na katerem mu želimo predstaviti naše zahteve, pričakovanja in stališča glede nadaljevanja pogajanj in usklajevanj o ukrepih in predpisih, ki se neposredno tičejo javnih uslužbencev, ki jih predstavljamo.

Jakob Počivavšek, Vodja pogajalske skupine SJS

 

Datum: 25. 5. 2016