SISTEMSKI MODULSKI ŠTUDIJ 2018/2019

V okviru aktivnosti Pergamovega projekta z naslovom »Boljša usposobljenost socialnih partnerjev za boljši socialni dialog« je posebna pozornost namenjena izobraževanju zaposlenih na KSS PERGAM, sindikalnih zaupnikov sindikatov znotraj Konfederacije PERGAM ter socialnih in drugih partnerjev.

Tako enega izmed stebrov omenjenega projekta predstavlja ciklus izobraževanj, ki smo ga poimenovali »Sistemski modulski študij – SMŠ«. Študij je zasnovan na način, da je vsak modul zaključena celota, vsi moduli skupaj pa predstavljajo nabor znanj, ki so potrebna za delo v sindikatu in s tem v socialnem dialogu. V okviru SMŠ bosta izvedena 2 letnika (letnik 2018/2019 in letnik 2020/2021), vsak letnik ima 10 sklopov/modulov. Torej izvedena bosta dva ciklusa, kar pomeni 10 modulov v dveh različnih časovnih terminih. Po vsakem zaključenem modulu je predviden tudi preizkus pridobljenih znanj in izdaja potrdila.

Celoten ciklus, ki traja dve leti, predstavlja deset modulov, ki so iz naslova pravnih, ekonomskih, socioloških in organizacijskih študij. Posamezen modul je sestavljen iz predavanja, delavnic, predstavitev gostujočih predavateljev, predvsem pa temelji na delu oz. študiju v E-učilnici, ki je bila vzpostavljena prav v ta namen. E-učilnica, ki je postavljena v programu Moodle, udeležencem in predavateljem SMŠ omogoča dodatne vsebine in naloge, ki zgolj v predavanjih, predstavitvah ali delavnicah niso mogoče. Torej je Sistemski modulski študij kombinacija klasičnih oblik izobraževanja, predavanj, delavnic, z dodatno nadgradnjo novih oblik izobraževanja preko E-učilnice.

V samih temah posameznih modulov smo sledili predhodni raziskavi, ki jo je v okviru omenjenega projekta opravil Inštitut za delo pri pravni fakulteti v Ljubljani. Poleg pregleda obstoječih znanj in kompetenc sindikalnih zaupnikov je bil namen ugotoviti tudi konkretne potrebe po določenih znanjih sindikalnih zaupnikov in zaposlenih v KSS PERGAM, ki ga potrebujejo za opravljanje svojega dela oziroma funkcije. Tako smo iz samih rezultatov ankete pridobili konkretne teme in področja, ki omenjenima kategorijama omogočata pridobitev konkretnih znanj in veščin na posameznih področjih.

Na podlagi rezultatov raziskave je bil oblikovan kurikulum – predmetnik. S tem smo želeli slediti željam in potrebam od spodaj navzgor – torej so potencialni udeleženci sami oblikovali nabor tem in znanj, ki so se njim zdele najpomembnejše.

Program Sistemskega modulskega študija bomo izvedli v dveh ciklusih, torej bo program izveden dvakrat, prvi ciklus letnik 2018/2019 že poteka, nov ciklus pa se bo začel izvajati v začetku leta 2020. Zaradi prostora je žal število udeležencev omejeno, vendar bomo pri izvajanju drugega ciklusa poskusili omogočiti udeležbo vsem zainteresiranim. O možnostih prijave vas bomo obvestili, edini pogoj za udeležbo pa je, da ste dejavni v sindikatu znotraj Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam.

V objektiv smo ujeli nekaj stalnih udeležencev, ki redno sodelujejo v Sistemskem modulskem študiju KSS Pergam v šolskem letu 2018/2019

Do sedaj smo v skladu s predvidenim programom izvedli štiri module. PRVI MODUL z naslovom »Uvod v E-učilnico« je bil namenjen spoznavanju dela v E-učilnici, pridobivanju vstopnih gesel za delo, opravljanju preizkusov znanja v E-učilnici v sistemu Moodle. Predavanja in praktično delo v E-učilnici je vodil Dušan Kolar, KAMKOD Spletne storitve, ki je tudi vzpostavil E-učilnico in ki je skrbnik za izvajanje dela v njej.

V DRUGEM MODULU z naslovom »Sistem kolektivnega pogajanja« je dr. Katarina Kresal Šoltes z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani predstavila različne ravni kolektivnega dogovarjanja, strani in organiziranost socialnih partnerjev, skratka industrijske odnose v Sloveniji s primerjavami ureditev tudi v drugih državah Evropske unije.

TRETJI MODUL je bil namenjen konkretnemu razumevanju temeljev ekonomije, predvsem na mikro nivoju, torej na nivoju podjetij. Namen je bil spoznavanje osnovnih terminov in delovanja podjetja v ekonomskem okolju. Modul z naslovom »Ekonomske osnove za uspešno delo sindikalnega zaupnika« je vodil dr. Živko Bergant z Inštituta za poslovodno računovodstvo pri VŠR v Ljubljani.

V ČETRTEM MODULU so se udeleženci spoznali z metodami organiziranja v sindikatu. Delo je potekalo predvsem v obliki delavnic po skupinah, namenjeno je bilo konkretno pridobivanju veščin za organiziranje sindikata. Modul z naslovom »Organiziranje in delavska solidarnost – metode za prenovo sindikalnega gibanja« so izvajali kolegi iz Centra za družbeno raziskovanje – CEDRA.

Novembra je bil izveden PETI MODUL z naslovom »Trpinčenje na delovnem mestu – pravni vidiki s primeri iz prakse«, ki ga je izvajala dr. Elizabeta Zirnstein, predavateljica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

V nadaljevanju bodo sledili še moduli s področij primerjav plačnih sistemov in plač ter ravni socialnega dialoga v državah Evropske unije, socialni dialog v EU – Evropski sveti delavcev ter veščin socialnega dialoga.

Sindikalni zaupniki – udeleženci Sistemskega modulskega študija letnika 2018/2019 prihajajo iz javnega in privatnega sektorja. Kot organizatorji smo veseli njihovega pozitivnega pristopa in sodelovanja. Veseli smo tudi odziva, ki ga je zapisal udeleženec kolega Boštjan Flajnik iz Visokošolskega sindikata:

»V svetu hitrih sprememb, ko mora biti posameznik opremljen z znanji, ki mu bodo v pomoč pri delu oziroma življenju v 21. stoletju, je izobraževanje delavcev in sindikalnih zaupnikov, po mojem mnenju, nujno. Idealno je za posameznike, ki se želijo opremiti z uporabnimi “orodji”, za pozitivne spremembe svojih življenj ter življenj ljudi v svoji okolici. Predavanja in delavnice so osredotočene na kakovostno podajanje snovi, majhne učne skupine ter strokovno pomoč in svetovanje tudi v nadaljevanju, ko bomo teorijo uporabili v praksi, na terenu.« (Boštjan Flajnik, predsednik Sindikata Veterinarske fakultete, VSS)