PROJEKT – Študijski obisk v Veliki Britaniji

V okviru Pergamovega Projekta v mesecu novembru načrtujemo tudi študijski obisk z namenom prenosa dobrih praks…

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR  

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR  

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014  

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

 

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si

  ESS

ŠTUDIJSKI OBISK V VELIKI BRITANIJI

 

V okviru Projekta »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«, katerega nosilec je KSS PERGAM, načrtujemo tudi mednarodne aktivnosti z namenom prenosa dobrih praks in novega znanja iz drugih držav članic Evropske Unije. Spoznati želimo predvsem možnosti izobraževanja odraslih na delovnem mestu in prav tako tudi možnosti drugih oblik izobraževanja odraslih, kakor je izobraževanje iz dela, izobraževanje na daljavo in podobno. Menimo namreč, da je dobro izobražen in kvalificiran delavec konkurenčen delavec in da predstavlja tudi konkurenčno prednost svojega podjetja. Izkušnje iz drugih držav bi želeli uporabiti za vzpostavitev novih praks v Sloveniji. Ne glede na to, da smo se usmerili na papirno-predelovalno, grafično ter časopisno-informativno, knjigotrško in založniško dejavnost, bomo nova znanja in izkušnje uporabili v vseh dejavnostih, katerih člani so sindikati Konfederacije PERGAM.

Glede na to, da v Sloveniji obstajajo prakse in študije centralno-evropskega modela, smo se odločili, da tokrat poiščemo izkušnje v Veliki Britaniji, ki ima precej drugačno obliko odnosov med socialnimi partnerji. Nameravamo obiskati izobraževalno institucijo RUSKIN COLLEGE v Oxfordu  kot  model izobraževanja odraslih, saj je »second chance college«, katerega osnovno poslanstvo je izobraževanje odraslih in ranljivih skupin prebivalstva. Poleg tega pričakujemo tudi predstavitev izobraževanj v zgoraj omenjenih dejavnostih ter pridobivanja formalnih in neformalnih kvalifikacij. Udeleženci študijskega obiska bomo predstavniki KSS PERGAM, predsednica sindikata papirne dejavnosti, predsednika sindikata grafične dejavnosti in pa časopisno-informativne, knjigotrške in založniške dejavnosti, ter tisti, ki delamo oziroma nudimo podporo v omenjenih dejavnostih in nenazadnje tudi naši partnerji na projektu iz Gospodarske zbornice Slovenije, ki bodo v Veliki Britaniji tudi organizirali srečanje socialnih partnerjev na to temo.

Celoten Projekt ni omejen le na študijski obisk, temveč pričakujemo konkretno dolgoročnejše sodelovanje z Ruskin College-om in britanskimi socialnimi partnerji, s poudarkom na področju izobraževanja naših sindikalnih zaupnic in zaupnikov.