Ključna stališča KSS PERGAM in KS 90 glede ZPIZ-2

KSS Pergam in KS 90 sta na novinarski konferenci 29.10.2012 podali svoja stališča in pripombe na predlog zakona ZPIZ-2 ter izpostavili še nekatera odprta interesna vprašanja.

 

 

Skupna novinarska konferenca KSS PERGAM in KS 90 v zvezi s predlogom ZPIZ-2 (29.10.2012)

 

 

Izhajajoč iz pripomb in stališč, ki smo jih ustno podali 24. 10. 2012 na MDDSZ, so za nas odprta še naslednja interesna vprašanja:

 

 1. Odmera pokojnine – menimo, da bo v ZPIZ-2 prišlo do znižanja odmernega odstotka, kar bo povzročilo znižanje pokojnin ne glede na fiksacijo valorizacijskega količnika, zato je potrebno v prehodnem obdobju najti rešitev za preprečitev padanja odmernega odstotka;
 2. Usklajevanje pokojnin – ugotavljamo, da ZPIZ-2, ki je bil sprejet na Vladi RS in poslan v parlamentarni postopek, za razliko od prvotnega predloga, ne predvideva usklajevanja pokojnin najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin, kar pomeni ponovno popolno odprtje problematike usklajevanja pokojnin;
 3. Varovanje najnižjih pokojninskih osnov – v zakonu je potrebno določiti varovanje najnižjih pokojninskih osnov oz. spodnji prag, pod katerega najnižje pokojninske osnove ne morejo pasti, kajti predlog ZPIZ-2 bo povzročil padanje najnižjih pokojninskih osnov in s tem pokojnin. Varovanje najnižjih pokojninskih osnov naj se uredi z njihovim usklajevanjem, na enak način, kakor se usklajujejo tudi pokojnine ali z določitvijo fiksnega razmerja najnižjih pokojninskih osnov do povprečne plače;
 4. Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za čas dela pred 18. letom starosti – menimo, da se starostna meja za izpolnitev pravice do starostne pokojnine zniža za celoten čas dela pred dopolnjenim 18. letom starosti. če ta rešitev ne bo sprejeta, bodo namreč posamezniki, ki so se zaposlili s 15 leti, delali tudi 43 let in pol za izpolnitev pogojev za upokojitev;
 5. Bonusi za pokojninsko dobo – glede na nove pogoje za starostno pokojnino (60 let starosti, 40 let pokojninske dobe brez dokupa) bodo morali nekateri posamezniki za izpolnitev pogojev delati do 42 let, zato menimo, da je potrebno določiti bonuse za pokojninsko dobo nad 40 let v enaki višini, kot je določena za maluse;
 6. Prehodno obdobje za ženske – glede na to, da so ženske še v prehodnem obdobju po ZPIZ-1 glede dvigovanja starosti in pokojninske dobe, predlagamo blažji prehod v oz. rešitev prehodnih obdobij za ženske (zlasti v prvem letu prehoda oz. v letu 2013);
 7. Ureditev dokupa – prouči naj se možnost, da se del dokupa (npr. za 1 leto) všteva v pokojninsko dobo brez dokupa brez malusov. Ta rešitev naj bi veljala za tiste zavarovance, ki nimajo možnosti koristiti nobenega od časovnih bonusov;
 8. Varstvo pričakovanih pravic za brezposelne – vztrajamo, da se določi presečni datum za brezposelne na dan uveljavitve zakona in ne na 10. 10. 2012;
 9. Poklicno upokojevanje – nasprotujemo obveznemu vračanju zavarovancev, vključenih v SODPZ, v I. steber;
 10. Obveznosti državnega proračuna – nasprotujemo samovoljnemu, tako imenovanemu »čiščenju pokojninske blagajne«; brez trdnih zagotovil o enakem obravnavanju vseh kategorij upokojencev tudi v prihodnje (med temi kategorijami so tudi delavci s 40 (M) oz. 38 (??) leti delovne dobe, delavci zaposleni v invalidskih podjetjih itd.);
 11. Sestava Sveta ZPIZ – nasprotujemo slabljenju vloge predstavnikov delojemalcev in predlagamo najmanj 5 predstavnikov sindikatov v Svetu ZPIZ.

 

Ljubljana, 29. 10. 2012

 

Predsednik KSS PERGAM: dr. Janez Posedi

Predsednik KS 90: Peter Majcen

 

Prenesi: Tiskovna konferenca 29.10.2012.doc

Prenesi: Osnutek stališč do ZPIZ-2.doc