PROJEKT – Usklajevanje družinskega in poklicnega žživljenja

9. aprila 2014 je bil v okviru projekta v Begunjah na Gorenjskem izveden tematski izobraževalni seminar z naslovom “Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter s tem povezanih pogojev dela”.

 

 

 

Aleš Kranjc Kušlan, zavod EKVILIB

 

 

TEMATSKO USMERJENI IZOBRA??EVALNI SEMINAR:

 

9. aprila 2014 je bil v Begunjah na Gorenjskem izveden drugi enodnevni tematsko usmerjeni izobraževalni seminar z naslovom »USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRU??INSKEGA ??IVLJENJA TER S TEM POVEZANIH POGOJEV DELA«. Seminar je bil namenjen predstavnikom sindikatov v KSS Pergam in prav tako predstavnikom delodajalcev, konkretneje GZS kot partnerja v projektu. Tematika seminarja je bila torej spoznavanje nove delovno-pravne zakonodaje s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter s tem povezanih pogojev dela s treh vidikov; in sicer z vidika delodajalcev (GZS), z vidika delojemalcev (KSS PERGAM) in z vidika nosilca certificiranja za »Družini prijazno podjetje« (ZAVOD EKVILIB).

V prvem delu je Aleš Kranjc Kušlan, direktor Inštituta EKVILIB, nosilca podeljevanja certifikata »Družini prijazno podjetje«, na svoj način predstavil usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja kot rast organizacijske kulture in razumevanje zaposlenega kot celostnega bitja, kjer je bil poudarek na družbeni odgovornosti podjetij. V nadaljevanju je Metka Penko Natlačen, samostojna pravna svetovalka na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) govorila o posluhu delodajalca za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih kot dolgoročni podjetniški naložbi. V zadnjem delu seminarja pa je Jakob Krištof Počivavšek, generalni sekretar Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam (KSS Pergam) udeležence seznanil z novo delovno-pravno zakonodajo s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter s tem povezanih pogojev dela z vidika delojemalcev.

Prenesi: PROGRAM SEMINARJA.pdf

Prezentacije s seminarja:

Gradivo_predstavitev_METKA PENKO NATLAčEN.ppt

Gradivo_predstavitev_ALEŠ KRANJC KUŠLAN.ppt

Gradivo_predstavitev_JAKOB KRIŠTOF POčIVAVŠEK.ppt

 

Tematsko usmerjenega izobraževalnega seminarja se je udeležilo 70 slušateljev, ki so ob koncu izpolnili tudi anonimne in evalvacijske vprašalnike.

KSS PERGAM

 ESS

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si