Stavka medicinskih sester zaključena z uspešnim dogovorom

Sindikat Kliničnega centra in vodstvo UKC Ljubljana sta stavkovne zahteve uspešno rešila, zato je bila 3. novembra 2011 ob 17. uri stavka zaključena.

 

 

Vesna Rugelj, vodja stavkovnega odbora in predsednica Sindikata medicinskih sester FLORENCE

 

 

Sindikat Kliničnega centra Ljubljana, ki ga zastopa prim. Matija Cevc, dr. med. (v nadaljevanju sindikat KC)

in

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor mag. Simon Vrhunec (v nadaljevanju UKC Ljubljana)

sta sklenila

DOGOVOR O ZAKLJUčKU STAVKE V ODDELKIH INTENZIVNIH TERAPIJ III

1.

Sindikat KC in UKC Ljubljana ugotavljata:

 • da se je na podlagi sklepa sindikata dne 27. 10. 2011 začela stavka v oddelkih intenzivnih terapij III;
 • da sta se stavkovni odbor sindikata in pogajalska skupina UKC Ljubljana od napovedi stavke dalje in ves čas stavke redno sestajala in poskušala sporazumno rešiti nastali spor;
 • da je Vlada RS dne 27. 10. 2011 sprejela Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi o ureditvi delovnih mest in plač v skupini E3 za srednje medicinske sestre, ki izvajajo tudi aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinskih sester, ki bo predmet pogajanj med reprezentativnimi sindikati v dejavnosti zdravstva in Vlado RS;
 • da je Vlada RS dne 3. 11. 2011 razveljavila prve tri točke I. točke odločbe Ministrstva za zdravje številka 0600-49/2010/7 z dne 17. 11. 2010.

2.

Sindikat KC in UKC Ljubljana se dogovorita:

 • da se z dnem 3. 11. 2011 ob 17:00 uri stavka v oddelkih intenzivnih terapij III zaključi;
 • da UKC Ljubljana izvede poračun plač od avgusta 2011 dalje v skladu s prvo stavkovno zahtevo najkasneje ob izplačilu plače za mesec november 2011 (na obeh delovnih mestih upošteva dosežena napredovanja do dneva prevedbe – 2. odstavek 49.c. člena ZSPJS) in da v skladu z drugo stavkovno zahtevo tudi vnaprej izplačuje plače v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami in s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi;
 • da si bosta obe strani prizadevali za uveljavitev sistemske rešitve, ki bo uredila tudi status zaposlenih, ki opravljajo bolj zahtevna dela glede na svoje pogodbe o zaposlitvi. UKC Ljubljana se zaveže, da bo v skladu s tretjo stavkovno zahtevo z zaposlenimi, ki opravljajo bolj zahtevna dela glede na svoje pogodbe o zaposlitvi, po uveljavitvi sistemske rešitve sklenil ustrezne pogodbe o zaposlitvi in s tem dokončno uredil njihov delovno-pravni status;
 • da bo UKC Ljubljana na Ministrstvo za zdravje skladno s četrto stavkovno zahtevo naslovil vloge za soglasje za razporeditev v višji plačni razred po 2. odstavku 19. člena ZSPJS za diplomirane medicinske sestre v enotah intenzivne terapije III in za zaposlene po prejšnji alineji tega sporazuma;
 • UKC Ljubljana se zaveže, da tudi v bodoče ne bo samovoljno posegal v pravice iz sklenjenih pogodb o zaposlitvi;
 • da bo UKC Ljubljana glede na dejstvo, da so stavkajoči tudi v času stavke opravljali delo, stavkajočim za čas stavke izplačal plačo skladno s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi;
 • da bosta Sindikat KC in UKC Ljubljana v naslednjih šestih mesecih zagotavljala konstruktivno in mirno okolje za razrešitev problematike, ki je bila povod za stavko;
 • da obe strani po preteku 6 mesecev skupno preverita izvajanje tega sporazuma.

Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta zastopnika Sindikata KC in UKC Ljubljana.

V Ljubljani, 3. novembra 2011