Vsako delovno mesto šteje

Delavci CPM d.d. prve žrtve krize v gradbeništvu med cestnimi podjetji…

Sprva uspešnemu upiranju prvih podanih predlogov za stečaj CPM d.d., ki so jih podali upniki, so v mesecu novembru 2010 sledile zamude pri izplačilih plač, ki so hkrati s številnimi opravljenimi, a neplačanimi nadurami in neizplačanim regresom za letni dopust za leto 2010, povzročile napoved stavke v družbi za mesec december 2010. Kljub temu, da so bile plače za mesec november plačane v celoti in do stavke ni prišlo, je kmalu v mesecu januarju 2011 sledil predlog za prisilno poravnavo družbe. Ob zamudi plače za mesec december, ki je povzročila novo napoved stavke in ob zamudi plače za mesec januar 2011 pa je postalo jasno, da se CPM d.d. stečaju ne bo moglo izogniti.

Sindikat v podjetju CPM, ki deluje pod okriljem KSS PERGAM, je s pritiski na vodstvo družbe in po posredovanju pri prisilnem upravitelju uspel doseči, da slabih 700 zaposlenih v podjetju ni doletela podobna usoda kot zaposlene v mnogih drugih podjetjih, ki pogosto pred sprejemom odločitve o stečaju po več mesecev niso prejemali plač. Tako si bo sindikat prizadeval, da bodo po imenovanju stečajnega upravitelja zaposlenim v kar najkrajšem možnem času dostopne in zagotovljene pravice na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na Jamstvenem in preživninskem skladu, prav tako pa bomo tujim delavcem, ki bodo izgubili delo, pomagali pri pridobitvi sredstev, ki naj bi jih za pomoč tujim delavcem v materialni stiski namenila Vlada RS.

Kljub temu pa še vedno ostaja v negotovosti več zaposlenih v podjetjih CPM Vzdrževanje in obnova cest d.o.o. ter CPM Investicije d.o.o., ki so v lasti CPM d.d. in ki so kot podizvajalci nastopali za družbo CPM d.d. Zaposleni v teh dveh podjetjih prav tako še niso prejeli izplačila vseh plač, ki jim jih delodajalec dolguje in ker usoda teh dveh podjetij še ni znana, je sindikat SCGS Cestno podjetje Maribor, ki deluje tudi v teh družbah, tudi tam napovedal stavko. To skrajno sredstvo sindikata mora bodisi spodbuditi aktivnost družbe, njeno normalno poslovanje in s tem izpolnjevanje njenih ključnih obveznosti do zaposlenih, bodisi v primeru, da za družbo ni več rešitve, njen stečaj in možnost, da zaposleni čim prej pridejo do svojih pravic, ki jim pripadajo iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in do čim prejšnje nove zaposlitve.

Poleg številnih prej naštetih aktivnostih sindikata, pa je ključna naloga sindikata tudi v tem, da poskuša kljub stečaju družbe čim več zaposlenim zagotoviti nadaljevanje dela pri drugih delodajalcih. Dejstvo je, da bo potrebno eno ključnih dejavnosti CPM, to je vzdrževanje in obnovo cest na širšem območju Maribora, zagotavljati še naprej in da za opravljanje tega dela CPM razpolaga s kadri, ki imajo na tem področju veliko znanja in izkušenj. Prav ta dejavnost predstavlja tudi neko zdravo jedro, ki zagotovo lahko še naprej zagotavlja preživetje ljudem, ki to delo vrsto let kvalitetno opravljajo in naloga sindikata je tudi v tem, da poskuša iskati rešitve, ki bi vsaj tem zaposlenim omogočile nadaljevanje dela. Aktivnosti za ohranitev delovnih mest pa sindikat pričakuje tako od države, kot tudi od lokalnih oblasti, glede na dejstvo, da je socialno ekonomska situacija na mariborskem območju iz dneva v dan slabša.

Z namenom v teh kriznih časih ohraniti kar največ delovnih mest, je Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije Pergam, v katerega je povezan tudi sindikat CPM, pred kratkim organiziral sestanek pri Ministru za promet in zveze dr. Patriku Vlačiču, ki so se ga udeležili tudi vsi direktorji slovenskih cestnih podjetij. Na njem so razpravljali o perspektivah in možnostih nadaljnjega razvoja cestnega gospodarstva in o težavah, ki v času krize to dejavnost pestijo. Minister je prisluhnil tako delodajalski strani, kot tudi sindikatu in zagotovil, da bo vlada razmislila o ukrepih, ki bi pomagali trasirati pot iz krize. ??al bo večina ukrepov za CPM d.d., nekdaj močno in uspešno podjetje, prepoznih.

Vendar pa sindikat CPM d.d. upa, da bo vsaj Direkcija za ceste RS, ki deluje v okviru Ministrstva za promet in zveze, pri podelitvi koncesije, ki jo je do sedaj imelo CPM d.d., upoštevala tudi možnost, da določenemu številu delavcev CPM d.d. lahko družbe, na katere bo koncesija prenešena, ponudijo zaposlitev. Sindikat je prepričan, da danes šteje vsako delovno mesto in da se je zanj vredno boriti!